1188/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 30 § 3 mom. och 126 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 30 § 3 mom. i förordning 849/1995 och 126 § i förordning 290/1998, samt

fogas till 28 § ett nytt 3 mom. och till förordningen nya 109 a, 135 a och 148 a § som följer:

28 §
Avfrostningsanordning för bakruta

3. Vad som bestäms i 1 och 2 mom. gäller inte fordon i kategori L.

30 §
System för godkännande och bestyrkande

3. Med komponent som motsvarar ett EG-direktiv eller E-reglemente avses en sådan komponent på fordon som uppfyller kraven i de EG-direktiv eller E-reglementen som nämns i 1 eller 2 mom. En komponent som används i ett fordon i kategori M1 eller L skall vara EG-, e- eller E-godkänd. En dylik komponent som används i ett annat fordon behöver inte vara EG-, e- eller E-godkänd.


109 a §
Massa och dimensioner för motorcyklar och fordon i kategori L5

Motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara EG-godkända enligt rådets direktiv 93/93/EG om massa och dimensioner för två- och trehjuliga motorfordon.

126 §
Hastighetsmätare

1. Motorcyklar och fordon i kategori L5 skall ha en hastighetsmätare som är inom förarens omedelbara synfält och som tydligt kan avläsas både dag och natt.

2. En hastighetsmätare får inte visa en hastighet som är mindre än den verkliga. Den indikerade hastigheten får vara högst 10 procent jämte ytterligare 8 km/h högre än den verkliga hastigheten.

3. Hastighetsmätare för motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara e-godkända enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/7/EG om hastighetsmätare för två- och trehjuliga motorfordon och om ändring av rådets direktiv 92/61/EEG om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon eller E-godkända enligt det E-reglemente som nämns i 93 § 2 mom.

135 a §
Massa och dimensioner för mopeder och lätta fyrhjulingar

Mopeder och lätta fyrhjulingar skall i fråga om massa och dimensioner vara EG-godkända enligt det direktiv som nämns i 109 a §.

148 a §
Hastighetsmätare

1. Mopeder och lätta fyrhjulingar skall ha en hastighetsmätare som är inom förarens omedelbara synfält och som tydligt kan avläsas både dag och natt.

2. En hastighetsmätare får inte visa en hastighet som är mindre än den verkliga. Den indikerade hastigheten får vara högst 10 procent jämte ytterligare 4 km/h högre än den verkliga hastigheten.

3. Hastighetsmätare för mopeder och lätta fyrhjulingar skall vara e-godkända enligt det direktiv som nämns i 126 § 3 mom. eller E-godkända enligt det E-reglemente som nämns i 93 § 2 mom.


1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Denna förordning gäller fordon eller trafikförnödenheter som tas i bruk efter att förordningen trätt i kraft. Fordon som godkänts för trafik innan denna förordning träder i kraft får fortfarande användas i trafik, om de uppfyller de bestämmelser som gäller då denna förordning träder i kraft.

3. Förordningens 30 § 3 mom. gäller fordon i kategori L, som är av en EG-typgodkänd fordonstyp eller som tas i bruk tidigast den 17 juni 2003. Kravet tillämpas när förordningen trätt i kraft då en sådan konstruktionsdel hos ett fordon i kategori L som skall vara e- eller E-godkänd ersätts.

4. Motorcyklar eller fordon i kategori L5 får utan hinder av 126 § tas i bruk före den 1 juli 2001, om fordonet uppfyller de krav som gäller då denna förordning träder i kraft.

5. Mopeder och lätta fyrhjulingar får utan hinder av 148 a § tas i bruk före den 1 juli 2002, om de uppfyller de krav som gäller då denna förordning träder i kraft.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/7/EG, (32000L0007); EGT nr L 106, 3.5.2000, s. 1

Helsingfors den 21 december 2000

Minister
Kimmo Sasi

Regeringsråd
Jarmo Hirsto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.