1182/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring av tingsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tingsrättslagen av den 28 juni 1993 (581/1993) 20 § 1 mom. samt 21 § 1 mom., av dessa lagrum 20 § 1 mom. sådant det lyder i lag 960/2000, samt

fogas till lagen en ny 3 § i stället för den 3 § som upphävts genom lag 210/2000, till 8 § ett nytt 2 mom. samt till lagen en ny 13 a § och en ny mellanrubrik före 13 a § som följer:

3 §

Vid den tingsrätt som enligt 241 a § fastighetsbildningslagen (554/1995) behandlar jordrättsmål och jordrättsärenden finns en tjänst som tingsrättsdomare för jordrättsmål och jordrättsärenden (jordrättsansvarig domare). I tjänsten ingår skyldighet att förutom i behandlingen av jordrättsmål och jordrättsärenden också delta i behandlingen av andra ärenden och mål vid tingsrätten.

Tingsrättens lagman förordnar dessutom för fem år i sänder minst en av de övriga tingsrättsdomarna att behandla jordrättsmål och jordrättsärenden.

Förutom det som bestäms i 11 § lagen om utnämning av domare (205/2000) skall den jordrättsansvariga domaren vara förtrogen med fastighetslagstiftningen och behandlingen av fastighetsärenden.

8 §

Till medlemmar av jorddomstolen kallar jorddomstolens ordförande nämndemän från en eller flera tingsrätter inom vars domkrets det område, gräns eller en del av det område som den aktuella förrättningen gäller är beläget. Av särskilda skäl kan till medlemmar av jorddomstolen också kallas nämndemän vid någon annan tingsrätt som hör till tingsrättens domkrets i jordrättsmål och jordrättsärenden.

Tingsrättens jordrättsingenjörer
13 a §

Vid tingsrätten kan det för mål och ärenden som skall behandlas av jorddomstolen finnas tjänster som jordrättsingenjör. Jordrättsingenjören är behörig att behandla jordrättsmål och jordrättsärenden även vid andra tingsrätter som behandlar jordrättsmål och jordrättsärenden. Angående jordrättsingenjörernas samarbetsområden i enlighet med deras arbetssituation bestäms genom justitieministeriets beslut.

För tjänsten som jordrättsingenjör krävs för uppgiften lämplig diplomingenjörsexamen inom lantmäteribranschen vid en teknisk högskola och god erfarenhet av verkställande av fastighetsförrättningar och god förtrogenhet med värdering av fastigheter.

Jordrättsingenjören utnämns i den ordning som bestäms i fråga om tingsdomare. Innan utnämningsframställning görs skall domarförslagsnämnden inhämta yttrande av lantmäteriverkets centralförvaltning om sökandena till en jordrättsingenjörstjänst. Jordrättsingenjörerna har den rätt att kvarstå i tjänsten som i grundlagen bestäms för domare.

20 §

Lagman, tingsdomare och jordrättsingenjör åtalas för tjänstebrott vid hovrätten.


21 §

Genom förordning utfärdas närmare bestämmelser om

1) andra tjänster vid tingsrätten än de som anges i 1, 3, 3 a, 4 och 13 a § och om behörighetsvillkoren för dem samt om förfarandet vid tillsättning av dem,

2) tingsrättens lagfarna medlemmars och andra tjänstemäns uppgifter,

3) nämndemännen vid tingsrätten, samt om

4) övrig verkställighet av denna lag.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

RP 86/1999
LaUB 10/2000
RSv 169/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.