1176/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sjömanspensionskassan för ansvarsfördelningen enligt 3 a § 2 och 3 mom. lagen om sjömanspensioner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 a § 4 och 5 mom. lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/1956), sådana de lyder i lag 1346/1990:

1 §

Den del av pensionen enligt lagen om sjömanspensioner (72/1956) som motsvarar minimipensionsskyddet enligt lagen om pension för arbetstagare (395/1961) och som överensstämmer med 3 a § 4 mom lagen om sjömanspensioner, storheter som hänför sig till ålder, inkomster och anställningstid, fonderad ålderdomspension, pensionsansvar, årspremie, utjämningsdelar för årspremien och den fond som bildats av utjämningsdelarna, korrigering av uppgifterna, försäkringstekniska storheter, ändring av fribrev och avrundning av pensionsåldern beräknas på det sätt som anges i bilaga 1 till denna förordning.

Vid beräkningen skall koefficienterna enligt bilaga 2 till denna förordning användas.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 29 december 2000 och den tillämpas första gången vid den ansvarsfördelning som verkställs för år 2000.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter av den 30 juni 1994 (Dnr 95/44/94) jämte ändringar.

Helsingfors den 21 december 2000

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Överinspektör
Tarja Härkönen

Bilagor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.