1169/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/1967) en ny 10 e § som följer:

Nettoinkomsten av lantbruk
10 e §

En jordbruksidkare får utöver vad som anges i 6 § dra av

1) ett belopp som motsvarar skillnaden mellan maximibeloppet av skattefria dagtraktamenten för arbetsresor som skattestyrelsen fastställt med stöd av 73 § 2 mom. inkomstskattelagen och den ökning av levnadskostnaderna som beror på arbetsresor, och

2) ett belopp som motsvarar skillnaden mellan maximibeloppet av den skattefria kilometerersättning som skattestyrelsen fastställt i det ovan nämnda beslutet och de utgifter som föranleds av sådana resor i anslutning till lantbruket som en jordbruksidkare gör med en bil som hör till hans privata tillgångar.

Med arbetsresa avses i 1 mom. 1 punkten en resa som en jordbruksidkare tillfälligt företar i anslutning till lantbruket utanför sitt ordinarie verksamhetsområde. I fråga om avdraget iakttas i tillämpliga delar grunderna för det beslut som skattestyrelsen utfärdat med stöd av 73 § 2 mom. inkomstskattelagen.

Beviljandet av ovan i 1 mom. 2 punkten bestämt avdrag förutsätter körjournal eller annan tillförlitlig utredning om användning av bil och resor i anslutning till lantbruket.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2001.

RP 172/2000
FiUB 39/2000
RSv 204/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.