1163/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 4 september 1998 om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (666/1998) 2, 3 och 16 § och

fogas till förordningen nya 13 a och 13 b § som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) styckegods farliga ämnen som transporteras i förpackningar, transporttankar, containrar eller förpackade på något annat motsvarande sätt; det som nedan bestäms om förpackning gäller även småbulkbehållare (IBC), containrar och tankar,

2) lasttransportenhet ett fordon, en järnvägsvagn, en fraktcontainer, ett tankfordon, en järnvägscisternvagn eller en transporttank,

3) kolli den minsta förpackning eller det minsta föremål som är avsett att hanteras som en enda enhet, med undantag av försändelser fastbundna på lastpallar med krymp- eller sträckfilm,

4) IMDG-koden Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) internationella kod för sjötransport av farligt gods,

5) SOLAS-konventionen 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981), sådan den jämte ändringar är i kraft såsom bindande för Finland samt

6) INF-gods INF-gods som innehåller i kapitel VII del D i SOLAS-konventionen avsett bestrålat kärnbränsle, plutonium eller radioaktivt avfall och som transporteras i enlighet med IMDG-koden.

3 §
Tillämpning av IMDG-koden

När farliga ämnen transporteras som styckegods på fartyg tillämpas IMDG-koden på det sätt som bestäms i denna förordning och som sjöfartsverket med stöd av lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) föreskriver. Sjöfartsverket kan i sina föreskrifter avvika från IMDG-koden, om det finns särskilda skäl till detta och en motsvarande säkerhetsnivå i övrigt kan nås. Då det är fråga om transport av INF-gods tillämpas emellertid alltid IMDG-koden.

Uppgifter om IMDG-koden lämnas av sjöfartsverket.

13 a §
Lastsäkring

Säkerhetsåtgärder som anknyter till lastsäkring av INF-gods skall uppfylla de krav som avses i kapitel VII del D i SOLAS-konventionen.

13 b §
Beredskapsplan

På fartyg som transporterar INF-gods skall det finnas en sådan beredskapsplan som avses i kapitel VII del D i SOLAS-konventionen.

Beredskapsplanen för finska fartyg godkänns av sjöfartsverket.

16 §
Anmälan om olyckshändelse

Anmälan om olyckshändelser och tillbud vid transport av INF-gods skall göras i enlighet med kapitel VII del D i SOLAS-konventionen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 21 december 2000

Minister
Kimmo Sasi

Trafikråd
Seija Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.