1145/2000

Given i Helsingfors den 21 december 2000

Lag om ändring av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) 32 §, sådan den lyder i lag 1150/1996, samt

fogas till lagen nya 16 b och 45 b § som följer:

16 b §
Bestämmande av vissa koefficienter och beaktande av antalet arbetslösa vid ändring i kommunindelningen

I samband med ändring i kommunindelningen enligt 22 a § lagen om statsandelar till kommunerna tillämpas vid beräkningen av statsandelarna för det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft de koefficienter som avses i 13―15 § i denna lag och som baserar sig på kommunindelningen året innan. När statsandelarna för senare år beräknas används uppgifterna för de nya eller utvidgade kommunerna vid beräkningen av koefficienterna.

De i 12 § 2 mom. avsedda kostnader som beräknas på basis av antalet arbetslösa i kommunen fördelas vid beräkningen av statsandelen för året efter det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft mellan de nya eller utvidgade kommunerna i en proportion som motsvarar ändringarna per invånare under det år ändringen i kommunindelningen träder i kraft.

32 §
Tillämpningen av vissa bestämmelser i statsandelslagen

På fastställande av resurser och betalningen av statsandel tillämpas dessutom följande bestämmelser i statsandelslagen:

1) bestämmelserna i 14 § om förhandlingsförfarande,

2) bestämmelserna i 16 § om beviljande av statsandel och finansieringsunderstöd samt om fastställande av den på skatteinkomst baserade utjämningen av statsandelarna,

3) bestämmelserna i 17 § om utbetalning,

4) bestämmelserna i 18 § om betalning av utebliven förmån,

5) bestämmelserna i 19 § om återbetalning av grundlös förmån,

6) bestämmelserna i 20 § om upphörande av betalningsskyldighet,

7) bestämmelserna i 22 a § om bestämmande av statsandelarna vid vissa ändringar i kommunindelningen.

45 b §
Justering av kostnadsfördelningen mellan staten och kommunerna 2000

Utan hinder av 18 § 3 mom. justeras kostnadsfördelningen 2000 så att i statsandelarna för 2001 inräknas hälften och i statsandelarna för 2002 och 2003 för vartdera året en fjärdedel av beloppet av justeringen av kostnadsfördelningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

De åtgärder för fastställandet av statsandelarna för 2001 som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 138/2000
FvUB 20/2000
RSv 210/2000

Helsingfors den 21 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.