1136/2000

Utfärdat i Helsingfors den 18 december 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administration och övervakning av den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/1994):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på administrationen och övervakningen av rådets förordning (EEG) nr 2358/71 av den 26 oktober 1971 om den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde (organisationen av marknaden) som innehåller tillämningsområde av följande växtarter:

Vallväxter
Ängssvingel Festuca pratensis Hudson
Ängsgröe Poa pratensis L.
Sengröe, kärrgröe Poa palustris & trivialis L.
Engelskt rajgräs Lolium perenne L.
Italienskt rajgräs Lolium multiflorum Lam.
Timotej Phleum pratense L.
Vildtimotej Phleum bertolonii (DC)
Rödsvingel Festuca rubra L.
Hundäxing Dactylis glomerata L.
Brunven Agrostis canina L.
Storven Agrostis gigantea L.
Krypven Agrostis stolonifera L.
Rödven Agrostis capillaris L.
Fårsvingel Festuca ovina L.
Hybridrajgräs Lolium * bouchenanum Knuth
Knylhavre Arrhenatherum elatius L.
Rörsvingel Festuca arundinacea Schreber
Lundgröe Poa nemoralis L.
Festulolium Festuca pratensis Huds. x Lolium multiflorum Lam. (x Festulolium)
Baljväxter
Åkerärt Pisum sativum L. (partim)
Bondböna Vicia faba L. (partim)
Fodervicker Vicia sativa L.
Luddvicker Vicia villosa Roth.
Rödklöver Trifolium pratense L.
Vitklöver Trifolium repens L.
Trifolium repens L. var. giganteum
Alexandrinerklöver Trifolium alexandrium L.
Alsikeklöver Trifolium hybridum L.
Blodklöver Trifolium incarnatum L.
Luktklöver Trifolium resupinatum L.
Blålusern
(ekotyp, sorter) Medicago sativa L.
Humlelusern Medicago lupulina L.
Esparsett Onobrychis viciifolia Scop
Tuppklöver Hedysarum coronarium L.
Stråsäd
Speltvete Triticum spelta L.
Ris Oryza sativa L.
Olje- och spånadsväxter
Olje- och spånadslin Linum usitatissimum L.
Hampa Cannabis sativa L.
2 §
Behörig myndighet

För verkställigheten av denna förordning samt övervakningen av att bestämmelserna iakttas och ordnandet av övervakningen svarar Kontrollcentralen för växtproduktion (kontrollcentralen).

3 §
Ingående av utsädesavtal

Utsädesavtal enligt denna förordning kan ingås mellan en utsädesproducent och en fröaffär. Med fröaffär avses ett utsädespackeri enligt 11 § lagen om handel med utsäde (728/2000) eller en näringsidkare enligt 12 § i samma lag. Utsädesavtal kan ingås också med en fröaffär som är verksam i någon annan medlemsstat inom Europeiska Unionen (EU).

En fröaffär som har ingått avtal om utsädesproduktion i något annat land än medlemsstat i EU skall anmäla avtalet till kontrollcentralen, om skörden är avsedd för import till EU.

4 §
Avtal om utsädesproduktion och godkännande av det

Fröaffären skall senast den 31 mars årligen bekräfta för kontrollcentralen de gällande avtalen, arealerna, avtalsöverföringarna och generationsväxlingarna.

Fröaffären skall underrätta kontrollcentralen om de utsädesavtal som den har ingått. I fråga om ettåriga arter skall anmälan lämnas in senast den 31 maj och i fråga omfleråriga arter senast den 30 september det år då odlingen anläggs. Arealen i ett avtal om utsädesproduktion skall anmälas till kontrollcentralen med en noggrannhet av tio ar.

Kontrollcentralen kan godkänna utsädesavtalet enligt lagen om handel med utsäde eller med stöd av denna lagen utfärdade jord- och skogsbruksministeriets förordningar fastställts, om förutsättningar enligt denna förordning finns.

Om utsädesproducenten vill byta avtalspartner mitt under en avtalsperiod skall ett nytt avtal om detta ingås med den nya fröaffären, och utsädesavtalet samt den gamla avtalsaffärens samtycke skall lämnas in till kontrollcentralen senast den 31 maj i produktionsåret. Fröaffären skall göra en skriftlig anmälan till kontrollcentralen om överföring av avtalet om utsädesproduktion till en annan utsädesproducenten.

Utsädesodlingen skall ha anlagts i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordningar med stöd av lagen om handel med utsäde.

Fröaffären kan säga upp ett avtal med utsädesproducenten, om producenten inte har iakttagit villkoren i avtalet om utsädesproduktion. Uppsägningen skall ske senast den 30 september under produktionsåret.

5 §
Mottagning och inlösning av skörden

Fröaffären är skyldig att ta emot och lösa in den skörd som har producerats på en kontraktsodling senast den 15 april året efter skördeåret, om det rensade utsädet uppfyller de kvalitetskrav som har fastställts för utsäde med stöd av lagen om handel med utsäde. Om utsädet inte uppfyller kvalitetskraven, förbinder sig fröaffären att använda partiet på något annat sätt eller förstöra det så, att partiet inte marknadsförs som utsäde.

6 §
Certifiering av utsäde

Erhållandet av utsädesstöd förutsätter att utsädet har certifierats i enlighet med lagen om handel med utsäde mellan den 1 augusti under produktionsåret och den 31 maj året efter produktionsåret. Utsädesproducenten skall leverera fröskörden till fröaffären senast vid utgången av den 15 april månad som följer efter produktionsåret. Enbart den fröaffär med vilken utsädesproducenten har ingått utsädesstöd får låta kontrollera för certifieringen skörd som omfattas av utsädesavtalet.

7 §
Beviljande av utsädesstöd

Utsädesstöd betalas för certifierad utsädesproduktion i Finland av de arter och sorter som nämns i bilagan till denna förordning enligt vad som bestäms i organisationen av marknaden och i komissionens förordning (EEG) nr 1686/72 av den 2 augusti 1972 om vissa tillämpningsföreskrifter för stöd för utsäde.

8 §
Ansökan om stöd

Utsädesproducenten skall ansöka om utsädesstöd hos kontrollcentralen inom två månader från det att han har fått certifieringsbeslutet. Utsädesproducenten skall i stödansökan uppge ansökans namn och adress, arten, sorten, avtalets nummer, antalet certifierade kilogram, uttryckt i enheter a 100 kg med en decimal, odlingsavtalets nummer, signumen för de jordbruksskiften där skörden har producerats, kontaktinformation samt numret på det bankkonto som stödet betalas in på.

9 §
Betalning av stod

På framställning av kontrollcentralen fattar jord- och skogsbruksministeriet beslut om betalningen av stöd. Stödet betalas enligt antalet certifierade kilogram bas- och certifikatutsäde som utsädesproducenten har producerat. Stödbeloppet skall betala till utsädesproducenten inom två månader efter det att ansökan har lämnats in och senast den 30 juni det år som följer på skördeåret.

Om skördenivån är exceptionellt hög, skall kontraktsaffären och utsädesproducenten göra en utredning till kontrollcentralen innan utsädesstöd kan betalas.

10 §
Innehållning av stöd

Jord- och skogsbruksministeriet kan låta bli att betala utsädesstödet, om oriktiga uppgifter om kontraktsodlingen har lämnats uppsåtligen eller om odlingen har anlagts eller skötts på så sätt att rimliga förutsättningar för bärgande av fröskörd inte finns eller odlingen inte uppfyller de krav på utsädesodlingar som anges i lagen om handel med utsäde eller jord- och skogsbruksministeriets förordningar som utfärdats med stöd av den eller om odlingen eller en del av den har underkänts vid odlingsgranskningen.

Utom i fall av force majeure skall en för sent inlämnad stödansökan medföra att det stödbeloppet som ansökan gäller och som utsädeproducenten skulle ha beviljats om ansökan lämnats in i rätt tid, minskas med en procent per dag.

Om det fastställs att de stödansökningar som lämnats in avser utsäde som i praktiken inte saluförts för sådd av stödmottagaren, skall stödet till utsädesproducenten för den aktuella arten minskas med 50 procent, såvida de mängder som i praktiken inte saluförts för sådd uppgör till mer än två procent men högst fem procent av de mängder för vilka det änsökts om stöd. Om det mängder som i praktiken inte saluförts för sådd av stödmottagaren uppgår till mer än fem procent av de mängder som omfattas av en stödansökan skall utsädesproducenten inte beviljas något stöd till produktionen av utsäde för regleringsåret i fråga.

Om en stödansökan gäller icke officiellt certifierat utsäde eller utsäde som inte har skördats på den berörda medlemsstatens territorium under det kalenderåret då det regleringsår för vilket stödet fastställts börjar, skall utsädesproducenten inte beviljas något stöd till produktionen av utsäde för det aktuella regleringsåret eller efterföljande regleringsåret.

11 §
Övervakning

Kontrollcentralen skall kontrollera om den art och sort som nämns i avtalet har växt under produktionsåret på de jordbruksskiften som utsädesproducenten har uppgett i stödansökan samt i övrigt övervaka bestämmelserna i jord- och skogsbruksministeriets förordning om de horisontala villkoren för utsädesstöd som helt finansieras av Europeiska gemenskapen (372/2000).

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet överträder bestämmelserna i denna förordning kan dömas i enlighet med lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik (1100/ 1994).

12 §
Lämnande av uppgifter

Kontrollcentralen skall lämna kommissionen uppgifter om produktionsprognoser, produktionen och priser enligt vad som bestäms i rådets förordning om den organisationen av marknaden.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 december 2000.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 26 april 1995 om administration och övervakning av den gemensamma organisationen av marknaden för utsäde (34/95) jämte ändringar.

Rådets förordning (EEG) nr 2358/71 (31971R2358); EGT nr L 246, 5.11.1971, s. 1,
kommissionens förordning (EEG) nr 1686/72 (31972R1686); EGT nr L 177, 4.8.1972, s. 26

Helsingfors den 18 december 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Kirsi Heinonen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.