1127/2000

Given i Helsingfors den 13 december 2000

Inrikesministeriets förordning om avgifterna för registerförvaltningens prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 34 § befolkningsdatalagen av den 11 juni 1993 (507/1993), sådan den lyder i lag 527/1999, och 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms när Befolkningsregistercentralens och magistraternas prestationer skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna samt om de avgifter som uppbärs för de offentligrättsliga prestationerna, med undantag av handelsregistrets, föreningsregistrets, notarius publicus och offentliga köpvittnens prestationer.

Vad som i denna förordning bestäms om magistraternas prestationer, tillämpas på motsvarande sätt på registerförvaltningens prestationer som länsstyrelsen på Åland producerar.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer som Befolkningsregistercentralen utför är

1) upprätthållande av befolkningsdatasystemet och säkerställande av att det fungerar,

2) förandet av registret över religionssamfund,

3) förandet av vigselrättsregistret,

4) handledning av de lokala myndigheterna inom registerförvaltningen, samt

5) sådan offentlig statistik och sådana förteckningar som distribueras i elektronisk form genom ett öppet datanät.

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer som magistraterna utför är

1) inhämtande, registrering och kontroll av befolkningsdatasystemets uppgifter,

2) utdrag ur befolkningsdatasystemet eller registret över förmynderskapsärenden eller annan motsvarande handling för ansökan om socialt bidrag eller understöd,

3) hindersprövning och förrättande av vigsel,

4) intyg över en ändring av postadressen som skall göras i båtregistret, förutsatt att ändringen inte medför att igenkänningstecknet för båten ändras, samt

5) andra än i 3 och 4 § nämnda prestationer inom förmyndarverksamheten.

3 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer är

1) befolkningsdatatjänster för statliga myndigheter, kommuner och samkommuner samt den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet,

2) befolkningsdatatjänster för företag och samfund för sådant offentligrättsligt behov av uppgifter som baserar sig på lag eller förordning,

3) befolkningsdatatjänster för den vetenskapliga forskningen,

4) befolkningsdatatjänster för samarbete i anslutning till upprätthållande och kontroll av adressuppgifter i befolkningsdatasystemet,

5) utfärdande av enstaka utdrag, intyg och motsvarande handlingar ur befolkningsdatasystemet eller registrerade religionssamfunds medlemsförteckningsarkiv,

6) utdrag ur registret över religionssamfund,

7) intyg som avses i förordningen om vigselrättsregistret (421/1993),

8) bevis som avses i tryckfrihetslagen (1/1919),

9) bevis och intyg som avses i gruvförordningen (663/1965),

10) i vallagen (714/1998) avsedda utdrag ur valdatasystemets rösträttsregister,

11) i ärvdabalken (40/1965) avsedd fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen,

12) i förordningen om båttrafik (152/1969) avsedda registerbevis,

13) beslut som gäller ansökan om ändring av släktnamnet eller förnamnet,

14) beslut i sådana tillståndsärenden som anges i 34 § lagen om förmyndarverksamhet (442/1999),

15) revisioner som avses i 56 § lagen om förmyndarverksamhet, i fråga om andra än minderåriga huvudmän,

16) utdrag ur registret över förmynderskapsärenden,

17) beviljande av i 3 § 1 mom. lagen om identitetskort (829/1999) avsedda certifikat för elektroniska identitetskort,

18) sådana andra utbildnings- och konsulteringstjänster för i 1―3 punkten nämnda instanser än tjänster som hänför sig till uppgifter enligt 2 §.

För de prestationer som nämns i 1 mom. uppbärs fasta avgifter enligt bifogade avgiftstabell eller avgifter som fastställs särskilt från fall till fall.

4 §
Offentligrättsliga prestationer till nedsatt självkostnadspris

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 3 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten för vilka magistraten uppbär en fast avgift till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde enligt den bifogade avgiftstabellen är

1) beslut som gäller förordnande av intressebevakning enligt 12 § lagen om förmyndarverksamhet,

2) ansökningar hos tingsrätten i anknytning till intressebevakning,

3) revisioner som avses i 56 § lagen om förmyndarverksamhet, i fråga om minderåriga huvudmän.

För uppgifter om byggnader och lägenheter samt för uppgifter om byggnadsprojekt som utlämnas till kommunerna på annat sätt än via en teknisk förbindelse för förfrågning uppbärs endast databehandlingskostnaderna för utlämnandet av prestationen samt kapital- och räntekostnaderna för utarbetandet och upprätthållandet av datasystemen gällande datatjänsten.

Hos en myndighet inom den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkosamfundet uppbärs för personuppgifter som utlämnats för upprätthållande av medlemsregister och särskilt föreskrivna myndighetsuppgifter endast de i 2 mom. nämnda kostnaderna.

5 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Övriga avgiftsbelagda prestationer som Befolkningsregistercentralen och magistraterna utför är

1) andra befolkningsdatatjänster än sådana som nämns i 3 §,

2) andra utbildnings- och konsulteringstjänster än sådana tjänster som hänför sig till uppgifter enligt 2 § och som avses i 3 § 1 mom. 18 punkten,

3) annan än i 2 § 1 mom. 5 punkten avsedd publikationsverksamhet,

4) andra än i 3 § avsedda kopior samt sändnings- och postningstjänster,

5) användning av lokaler och utrustning som är i Befolkningsregistercentralens eller magistratens besittning, samt

6) övriga tjänster som gäller certifiering av elektronisk kommunikation än de som nämns i 3 §.

Priserna på prestationer som nämns i denna paragraf fastställs på företagsekonomiska grunder.

6 §
Befrielse från avgifter som gäller förmyndarprestationer

Avgift för revision eller ansökan hos tingsrätten eller för förordnande av intressebevakning enligt 12 § lagen om förmyndarverksamhet uppbärs inte, om huvudmannens nettoinkomster, de sociala förmåner som givits i pengar medräknade, understiger 36 000 mark om året. Med nettoinkomst avses den inkomst som fås när skatten enligt förskottsinnehållning eller förskottsuppbörd och arbetstagarens lagstadgade avgifter som eventuellt hänför sig till den dras av från huvudmannens inkomster.

Magistraten kan dessutom i enstaka fall bestämma att avgift inte uppbärs för en prestation inom förmyndarverksamheten, om det vore oskäligt att uppbära avgift med beaktande av huvudmannens inkomster och tillgångar samt dennes underhållsskyldighet och andra omständigheter av betydelse för den ekonomiska situationen.

7 §
Myndigheternas befogenheter

Befolkningsregistercentralen och magistraterna har befogenhet att besluta i ärenden som gäller avgifter för och prissättning av de prestationer som de producerat, med undantag av de avgifter som nämns i den bifogade avgiftstabellen.

Befolkningsregistercentralen har dessutom befogenhet att besluta i ärenden som gäller avgifterna för och prissättningen av registerförvaltningens riksomfattande telefontjänster, med undantag av de telefontjänstavgifter som nämns i den bifogade avgiftstabellen.

8 §
Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och gäller till utgången av 2001.

Om en prestation gäller ett ärende som blivit anhängigt innan denna förordning träder i kraft, uppbärs avgift för prestationen enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 13 december 2000

Region- och kommunminister
Martti Korhonen

Konsultativ tjänsteman
Jukka Aalto

AVGIFTSTABELL

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.