1115/2000

Given i Helsingfors den 15 december 2000

Lag om ändring av militära rättegångslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i militära rättegångslagen av den 25 mars 1983 (326/1983) 4 § 2 mom. och

ändras 4 § 1 mom., 14 § 1 mom., 15 § 1 mom. och 16 § 1 mom., av dessa lagrum 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 202/1997 och 14 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1260/1988, som följer:

4 §

Åklagare i militära rättegångsärenden är de häradsåklagare som riksåklagaren förordnat till dessa uppgifter och som är behöriga att sköta dem i hela landet. Angående åklagare i de militära rättegångsärenden som i första instans handläggs av hovrätten föreskrivs särskilt.


14 §

Om ett brottmål som är ett militärt rättegångsärende inte handläggs i disciplinärt förfarande, skall kommendören för den truppavdelning som avses i 5 § 1 mom. efter avslutad förundersökning avgöra om förundersökningsmaterialet skall tillställas åklagaren för åtalsprövning.


15 §

I militära rättegångsärenden skall åklagaren utföra åtalsprövningen och vidta andra åtgärder i brådskande ordning.


16 §

Militära rättegångsärenden skall vid domstol handläggas i brådskande ordning.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2001.

RP 100/2000
LaUB 8/2000
RSv 139/2000

Helsingfors den 15 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.