1107/2000

Given i Helsingfors den 15 december 2000

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fördelning mellan försäkringsbolagen och Trafikförsäkringscentralen av de kostnader som uppkommer på grund av förhöjningar som avses i lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 2 mom. lagen den 17 december 1971 om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån (875/1971), sådant detta lagrum lyder i lag 362/1993:

1 §

De kostnader som kalenderårsvis åsamkas försäkringsbolagen och Trafikförsäkringscentralen på grund av de förhöjningar som avses i lagen om bindande av vissa trafikskadeersättningar vid lönenivån (875/1971) skall delas mellan de försäkringsbolag som bedriver försäkringsverksamhet enligt trafikförsäkringslagen (279/1959) i proportion till deras premieinkomster av trafikförsäkringen i Finland.

Ett försäkringsbolag skall till Trafikförsäkringscentralen betala sin i 1 mom. avsedda andel av kostnaderna minskad med beloppet av motsvarande förhöjningar som bolaget betalt samma år.

2 §

Varje försäkringsbolag skall till Trafikförsäkringscentralen betala förskott på sin i 1 § 2 mom. avsedda betalningsandel. Detta förskott bestäms på basis av beloppet av de förhöjningar som bolaget beräknas att betala under det år som de hänför sig till samt beloppen av alla beräknade förhöjningar för det år som de hänför sig till och de belopp av bolagens premieinkomster av trafikförsäkringen, som framgår av bokslutet för det föregående året.

Trafikförsäkringscentralen gör senast den 30 maj det år som förhöjningarna hänför sig till upp en kalkyl över förhöjningarnas belopp och bestämmer storleken av de poster som försäkringsbolagen skall betala i förskott.

3 §

Trafikförsäkringscentralen fastställer utjämningen enligt varje försäkringsbolags slutliga andel efter det att premieinkomsterna av trafikförsäkringen och betalda indexförhöjningar har uppgivits i samband med bokslutet. Utjämningen fastställs dock senast den 30 maj det år som följer på det år som förhöjningarna hänför sig till.

4 §

Försäkringsbolaget skall varje år senast den 30 juni betala förskott till ett belopp som motsvarar förhöjningarna under det innevarande året och en utjämningspost som motsvarar förhöjningarna under det föregående året.

Trafikförsäkringscentralen skall redovisa de poster som motsvarar förskottet och utjämningen till försäkringsbolagen senast den 5 dagen i den månad som följer efter den förfallodag som nämns i 1 mom.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 30 december 1993 dnr 279/411/1993.

Denna förordning tillämpas första gången för finansiering och utjämnande av förhöjningar av trafikskadeersättningar som betalas 2001.

Helsingfors den 15 december 2000

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Övermatematiker
Hely Salomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.