1106/2000

Given i Helsingfors den 15 december 2000

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkning av jämkad solvens för försäkringsgrupper

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

föreskrivs med stöd av 14 b kap. 5 och 6 § lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) samt 12 a kap. 5 och 6 § lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987), dessa lagrum sådana de lyder, 14 b kap. 5 och 6 § lagen om försäkringsbolag i lag 949/2000 och 12 a kap. 5 och 6 § lagen om försäkringsföreningar i lag 952/2000:

1 §

I denna förordning avses med

1) proportionell andel en sådan andel av ett anknutet företags aktie- eller garantikapital som ägs direkt eller indirekt; den proportionella andel som grundar sig på indirekt ägande utgör produkten av successiva proportionella andelar som innehas direkt,

2) verksamhetskapitalet och minimibeloppet av verksamhetskapitalet

a) det verksamhetskapital som avses i förordningen om poster som skall hänföras till försäkringsbolags verksamhetskapital (462/ 1995) och det minimibelopp av verksamhetskapitalet som avses i 11 kap. lagen om försäkringsbolag (1062/1979), när det är fråga om ett inhemskt liv- eller skadeförsäkringsbolag,

b) det verksamhetskapital som avses i förordningen om poster som skall hänföras till försäkringsbolags verksamhetskapital och det minimibelopp av verksamhetskapitalet som avses i 7 kap. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), när det är fråga om ett arbetspensionsförsäkringsbolag,

c) det verksamhetskapital som avses i förordningen om poster som skall hänföras till försäkringsförenings verksamhetskapital (314/1999) och det minimibelopp av verksamhetskapitalet som avses i 10 a kap. lagen om försäkringsföreningar (1250/1987), när det är fråga om en försäkringsförening,

d) verksamhetskapitalet och minimibeloppet av verksamhetskapitalet enligt bestämmelserna i försäkringsföretagets hemstat, när det är fråga om ett utländskt försäkringsföretag vars hemstat hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

e) det verksamhetskapital som avses i förordningen om poster som skall hänföras till försäkringsbolags verksamhetskapital och det minimibelopp av verksamhetskapitalet som avses i 11 kap. lagen om försäkringsbolag, när det är fråga om ett försäkringsföretag i tredje land; om företagets hemstat förutsätter att försäkringsföretaget har koncession och ställer sådana krav på dess verksamhet som motsvarar de finska kraven i fråga om verksamhetskapitalet kan verksamhetskapitalet och minimibeloppet av verksamhetskapitalet för företaget dock beräknas enligt bestämmelserna i företagets hemstat,

f) det verksamhetskapital som avses i förordningen om poster som skall hänföras till försäkringsbolags verksamhetskapital och det minimibelopp av verksamhetskapitalet som avses i 11 kap. lagen om försäkringsbolag, när det är fråga om ett utländskt återförsäkringsföretag vars hemstat hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

g) det verksamhetskapitalet som avses i förordningen om poster som skall hänföras till försäkringsbolags verksamhetskapital och det minimibelopp av verksamhetskapitalet som avses i 11 kap. lagen om försäkringsbolag, när det är fråga om ett utländskt återförsäkringsföretag vars hemstat inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet; om företagets hemstat ställer sådana krav på återförsäkringsföretagets verksamhet som motsvarar de finska kraven i fråga om verksamhetskapitalet kan verksamhetskapitalet och minimibeloppet av verksamhetskapitalet dock beräknas enligt bestämmelserna i företagets hemstat; om dylika bestämmelser tillämpas på försäkringsföretag men inte på återförsäkringsföretag kan verksamhetskapitalet och minimibeloppet av verksamhetskapitalet för ett återförsäkringsföretag beräknas som om det var fråga om ett försäkringsföretag i nämnda hemstat,

h) det verksamhetskapital som avses i förordningen om poster som skall hänföras till försäkringsbolags verksamhetskapital och ett minimibelopp av verksamhetskapitalet som är noll, när det är fråga om en försäkringsholdingsammanslutning.

2 §

En i 14 b kap. 5 § lagen om försäkringsbolag avsedd beräkning av den jämkade solvensen för ett försäkringsbolag, en i 12 a kap. 5 § lagen om försäkringsföreningar avsedd beräkning av den jämkade solvensen för en försäkringsförening samt en i 14 b kap. 6 § lagen om försäkringsbolag och i 12 a kap. 6 § lagen om försäkringsföreningar avsedd beräkning av den jämkade solvensen för ett moderföretag innehåller det jämkade verksamhetskapitalet, minimibeloppet av det jämkade verksamhetskapitalet och den jämkade solvens som erhålls som skillnaden mellan dessa.

3 §

Det jämkade verksamhetskapitalet för ett försäkringsbolag, en försäkringsförening, en försäkringsholdingsammanslutning, ett utländskt återförsäkringsföretag eller ett försäkringsföretag i tredje land (ägaren) omfattar:

1) ägarens verksamhetskapital, från vilket avdragits följande poster som hänför sig därtill:

a) värdet av aktierna och andelarna i ett försäkringsföretag, ett utländskt återförsäkringsföretag, en försäkringsholdingsammanslutning eller ett försäkringsföretag i tredje land som är anknutna företag (anknutet försäkringsföretag); värdet av indirekt ägda aktier eller andelar i ett anknutet företag utgörs av de ifrågavarande aktiernas eller andelarnas värde i verksamhetskapitalet för företaget med direkt ägarintresse multiplicerat med ägarens proportionella andel i företaget med direkt ägarintresse,

b) den andel av kapitallån beviljat av ett anknutet företag som motsvarar ägarens proportionella andel i det anknutna företaget,

c) utestående aktiekapital eller garantikapital,

d) värdet av ägarens aktier och andelar vilka ingår i värdet av aktierna och andelarna i ett annat anknutet företag än ett anknutet försäkringsföretag multiplicerat med ägarens proportionella andel i det anknutna företaget,

e) ägarens investeringar i ett företag med ägarintresse; avdraget görs dock högst till ett belopp motsvarande den investering företaget med ägarintresse har i poster som får ingå i ägarens verksamhetskapital,

f) ägarens investeringar i ett annat anknutet företag till företaget med ägarintresse, om det förstnämnda har investerat i poster som får ingå i ägarens verksamhetskapital; avdraget görs dock högst till ett belopp som motsvarar det andra anknutna företagets investering i ägaren,

2) den mot ägarens ägarandel svarande proportionella andelen av det anknutna försäkringsföretagets verksamhetskapital, från vilket avdragits följande poster som hänför sig därtill:

a) kapitallån; av kapitallån beviljat av någon annan långivare än ägaren eller ett annat anknutet företag till ägaren avdras endast den avdel som inte behövs för att täcka minimibeloppet av verksamhetskapitalet för det anknutna försäkringsföretaget;

b) värdet av aktier och andelar i ägaren vilka ägs av det anknutna försäkringsföretaget,

c) utestående aktiekapital eller garantikapital,

d) investeringar i ett annat företag som är anknutet till ägaren än ett anknutet försäkringsföretaget, om det förstnämnda har investerat i poster som får ingå i verksamhetskapitalet för det anknutna försäkringsföretaget; avdraget görs dock högst till ett belopp som motsvarar det andra anknutna företagets investering i det anknutna försäkringsföretaget,

3) ägarens andel av utestående dividend eller ränta på garantikapital vilka dragits av från ett i 2 punkten avsett anknutet företags verksamhetskapital samt det anknutna försäkringsföretagets andel av utestående dividend eller ränta på garantikapital vilka dragits av från ägarens verksamhetskapital.

Om det anknutna företaget är ett livförsäkringsbolag, gäller i 1 mom. 2 punkten att av det verksamhetskapital som överskrider minimibeloppet av verksamhetskapitalet inte skall beaktas framtida överskott, aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar eller sådant övrigt verksamhetskapital som på grund av 13 kap. 3 § lagen om försäkringsbolag inte kan användas för att täcka minimibeloppet av ägarens jämkade verksamhetskapital. Om det anknutna företaget är ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening eller ett arbetspensionsförsäkringsbolag kan i 2 punkten av dess verksamhetskapital, från vilket avdragits poster enligt underpunkter a―d, beaktas högst ett belopp som motsvarar minimibeloppet av dess verksamhetskapital ökat med garanti- eller aktiekapitalet.

Om Försäkringsinspektionen anser att vissa poster utöver dem i 2 mom., som ingår i ett anknutet företags verksamhetskapital inte faktiskt kan användas för att täcka minimibeloppet av ägarens jämkade verksamhetskapital, får de aktuella posterna ingå i det jämkade verksamhetskapitalet endast till den del de behövs för att täcka minimibeloppet av det egna verksamhetskapitalet för det anknutna företaget.

Om ett anknutet försäkringsföretags verksamhetskapital som i enlighet med 1 mom. 2 punkten ingår i ägarens jämkade verksamhetskapital har begränsats enligt 2 eller 3 mom., avdras i 1 mom. 1 punkten underpunkt b och 2 punkten underpunkt b endast det belopp med vilket det kapitallån som beviljats ägaren eller värdet av ägarens aktier och andelar överskrider skillnaden mellan det anknutna försäkringsföretagets verksamhetskapital och det belopp därav som ingår i det jämkade verksamhetskapitalet.

4 §

Minimibeloppet av det jämkade verksamhetskapitalet för ägaren utgörs av summan av följande poster:

1) minimibeloppet av ägarens verksamhetskapital,

2) den mot ägarens ägarandel svarande proportionella andelen av minimibeloppet av verksamhetskapitalet för ett anknutet försäkringsföretag.

5 §

En sådan andel av ett anknutet försäkringsföretag som grundar sig på ägarens indirekt ägande genom ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening eller ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall inte beaktas i 3 § 1 mom. 1 punkten underpunkt a, 2 punkten och 4 § 2 punkten.

Om ett anknutet försäkringsföretag som avses i 3 § 1 mom. 2 punkten och 4 § 2 punkten är ett dotterföretag vars verksamhetskapital är mindre än minimibeloppet av verksamhetskapitalet, tillämpas i ovan nämnda punkter ägarandelen 100 procent i stället för den proportionella andelen. Försäkringsinspektionen kan dock tillåta att verksamhetskapitalet och minimibeloppet av verksamhetskapitalet för dotterföretaget även i dessa fall beaktas i enlighet med den proportionella andelen, om den anser att moderbolagets ansvar begränsas enbart till den proportionella andelen i fråga.

6 §

Om de uppgifter om ett anknutet företag som behövs för beräkning av den jämkade solvensen för ett försäkringsföretag, en försäkringsholdingsammanslutning, ett utländskt återförsäkringsföretag eller ett försäkringsföretag i tredje land av någon anledning inte är tillgängliga, skall aktierna eller andelarna i det aktuella anknutna företaget dras av från det jämkade verksamhetskapitalet i enlighet med deras uppskattade värde i ägarens verksamhetskapital.

7 §

På ansökan av ett försäkringsföretag, en försäkringsholdingsammanslutning, ett utländskt återförsäkringsföretag eller ett försäkringsföretag i tredje land och med Försäkringsinspektionens samtycke kan den jämkade solvensen fastställas på grundval av koncernbokslutet.

I det fall som avses i 1 mom. är det jämkade verksamhetskapitalet det verksamhetskapital som bestämts på basis av koncernbokslutet enligt förordningen om poster som skall hänföras till försäkringsbolags verksamhetskapital. I fråga om de poster som ingår i det jämkade verksamhetskapitalet beaktas bestämmelserna i 3 §.

Minimibeloppet av det jämkade verksamhetskapitalet för jämkad solvens som fastställs på grundval av koncernbokslutet är:

1) det minimibelopp av det jämkade verksamhetskapitalet som avses i 4 §, varvid de proportionella andelarna i 4 § 2 mom. är de andelar som använts vid upprättandet av koncernbokslutet, eller

2) det minimibelopp av verksamhetskapitalet som beräknats på grundval av uppgifterna i koncernbokslutet, vilket i fråga om liv- och skadeförsäkringar bestäms enligt bestämmelserna om minimibeloppet av verksamhetskapitalet i lagen om försäkringsbolag och i fråga om lagstadgad pensionsförsäkring enligt motsvarande bestämmelser i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

Om den jämkade solvensen fastställs på grundval av koncernbokslutet skall principerna i denna förordning iakttas.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 15 december 2000

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Övermatematiker
Hely Salomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.