1103/2000

Given i Helsingfors den 13 december 2000

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 12 a § 1 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961), sådant det lyder i lag 390/1995, och med stöd av 43 § 2 mom. 3 punkten lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995), sådant det lyder i lag 1323/1997:

1 §
Tillämpningsområde

Beräkningsgrunderna tillämpas på sådant i enlighet med lagen om pension för arbetstagare (395/1961) registrerat pensionsskydd motsvarande minimiförmånerna i fråga om vilket pensionsåldern likväl kan vara lägre än 65 år eller i fråga om vilket villkoren för familjepension avviker från de i lagen angivna minimikraven i enlighet med bilaga 2 till denna förordning. Dessa beräkningsgrunder tillämpas även på personer som avses i 1 b § lagen om pension för arbetstagare och på personer för vilka frivilligt har ordnats pensionsskydd enligt 1 c § lagen om pension för arbetstagare.

Dessa beräkningsgrunder tillämpas även på personer för vilkas del ett sådant pensionsarrangemang som avses i lagen om pension för arbetstagare fortfarande är i kraft enligt 10 b § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962) eller 8 a § lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (662/1985). Dessa grunder gäller inte sådana arbetsförhållanden som omfattas av lagen om pension för arbetstagare och för vilkas del pensionsskydd som ordnats enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden eller lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande gäller enligt 15 b § lagen om pension för arbetstagare.

2 §
Beräkning av pensionsansvaret enligt lagen om pension för arbetstagare

Det pensionsansvar enligt lagen om pension för arbetstagare som avses i 43 § lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) beräknas i enlighet med de beräkningsgrunder som anförs i bilaga 1 till denna förordning.

De koefficienter som behövs för beräkning av pensionsansvaret i enlighet med 1 mom. ingår i bilaga 2 till denna förordning.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22 december 2000 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar som görs för år 2000.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets föreskrifter för pensionsstiftelser av den 4 juli 1997 (Dnr 35/021/97) jämte ändringar.

Helsingfors den 13 december 2000

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilagor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.