1100/2000

Riksdagens beslut om ändring av riksdagens räkenskapsstadga

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i riksdagens räkenskapsstadga av den 27 maj 1988 (460/1988) 2, 5 och 15 § samt 19 § 1 mom., sådana de lyder, 2 och 5 § i riksdagens beslut 723/2000, 15 § delvis ändrad i riksdagens beslut 1175/1997 och 19 § 1 mom. i riksdagens beslut 344/1995, samt

fogas till 12 §, sådan den lyder i riksdagens beslut 753/1996, ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

Ämbetsverk vid riksdagen är riksdagens kansli, statsrevisorernas kansli, riksdagens justitieombudsmans kansli och statens revisionsverk.

5 §

Ämbetsverken vid riksdagen skall varje år till kanslikommissionen lämna in sina motiverade förslag till behövliga anslag.

12 §

Statens revisionsverk sköter sin ekonomi som ett räkenskapsverk enligt vad som föreskrivs i revisionsverkets ekonomistadga.

15 §

Riksdagens kansli har för sin betalningsrörelse ett inkomstkonto och ett utgiftskonto samt andra bankkonton i enlighet med vad som föreskrivs i räkenskapsreglementet. Inkomstkontot töms genom att medlen överförs till statens allmänna inkomstkonto. Till utgiftskontot överförs täckning från statens allmänna utgiftskonto.

Riksdagens förvaltningsdirektör bestämmer vilka som har rätt att använda kontona.

19 §

Den fjärde revisorn och dennes ersättare som skall väljas enligt 14 § riksdagens arbetsordning (40/2000) skall vara revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR) eller av Centralhandelskammaren godkänd revisor (CGR). Den fjärde revisorn skall utföra sitt uppdrag under tjänsteansvar. Revisorerna skall granska riksdagens och dess ämbetsverks räkenskaper och förvaltning.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2001.

TFK 4/2000 rd
FiUB 42/2000 rd
RSk 30/2000 rd

Helsingfors den 11 december 2000

På riksdagens vägnar


Riitta Uosukainen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.