1099/2000

Given i Helsingfors den 15 december 2000

Lag om ändring av lagen om studiestöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994) 7 b §, 17 § 2 mom., 25 § 2 mom. och 27 § 4 och 5 mom.,

av dessa lagrum 7 b § sådan den lyder i lag 49/1997 och 920/1997 samt 17 § 2 mom. och 27 § 4 och 5 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till 17 §, sådan den lyder i nämnda lag 920/1997, ett nytt 3 mom. och till 25 § ett nytt 3 mom. som följer:

7 b §
Förbrukning av stödtiden

En stödmånad anses förbrukad när studiepenningen eller vuxenstudiepenningen har betalts ut. Om stödtagaren frivilligt betalar tillbaka studiepenningen eller vuxenstudiepenningen för en stödmånad före utgången av mars kalenderåret efter stödåret, återinförs stödmånaden. Återkrav medför inte att en stödmånad återinförs, om inte återkravet föranleds av felaktig utbetalning eller av retroaktiv betalning av en sådan förmån som avses i 6 §.

Folkpensionsanstalten kan meddela närmare anvisningar om tillämpningen av denna paragraf.

17 §
Hur studerandens egna inkomster inverkar på studiepenningen och bostadstillägget

Inkomster som har erhållits samma år som studierna inleds men före den månad då studierna inleds eller som har erhållits samma år som studierna avslutas men efter den månad då examen avläggs eller efter att de studier som berättigar till studiestöd har slutförts beaktas inte till den del fribeloppet skulle överskridas på grund av dem. Studier som berättigar till studiestöd anses avslutade när en högskolestuderande har fått studiestöd för den maximala tid som anges i 7 § eller när någon annan än en högskolestuderande har avlagt en så stor del av sin examen att de återstående studierna inte längre berättigar till studiestöd. Den studerande skall lägga fram en utredning om när inkomsterna har erhållits.

Den studerande skall se till att årsinkomsten inte överstiger fribeloppet. Den studerande kan reglera fribeloppet genom att söka studiestöd för bara en del av studiemånaderna, genom att för önskade månader säga upp ett studiestöd som redan beviljats eller genom att betala tillbaka studiepenningen och bostadstillägget för stödmånader som redan förbrukats. Studiepenningen och bostadstillägget skall betalas tillbaka före utgången av mars kalenderåret efter stödåret för att fribeloppet skall höjas.

25 §
Justering och inställelse av studiestöd

Om det finns grundad anledning att anta att studiestödet borde dras in eller beloppet minskas, kan utbetalningen av studiestödet avbrytas interimistiskt eller beloppet minskas tills ärendet har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. Om stödtagaren inte lämnar den begärda utredningen, kan ärendet avgöras genom ett slutligt beslut som baserar sig på de utredningar som Folkpensionsanstalten har till sitt förfogande. I ett interimistiskt beslut får ändring inte sökas särskilt.

Utbetalningen av studiestödet kan avbrytas också på den studerandes begäran.

27 §
Återkrav

Om en studerandes årsinkomst enligt 17 § 1 mom. överstiger fribeloppet, återkrävs en stödmånads studiepenning och bostadstillägg för varje påbörjat överstigande belopp av 6 000 mark i kronologisk ordning med början från kalenderårets sista stödmånad. Om fribeloppet har överskridits med högst 1 000 mark, återkrävs dock inte stöd som betalts ut till för stort belopp. Stödtagaren ges ett förslag till beslut om återkrav av stöd som betalts ut till för stort belopp. Beslutet enligt förslaget träder i kraft, om stödtagaren inte inom den tid som reserverats för anförande av besvär skriftligen begär att ärendet skall behandlas på nytt.

Det studiepennings- och bostadstilläggsbelopp som skall återkrävas på basis av den studerandes egna inkomster höjs med 15 procent, om inte en lägre höjning bestäms genom förordning av statsrådet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Bestämmelserna i 27 § 4 och 5 mom. tillämpas dock första gången på återkrav som gäller 2001. På återkrav som gäller 1999 och 2000 tillämpas de bestämmelser som gäller innan denna lag träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 143/2000
KuUB 11/2000
RSv 150/2000

Helsingfors den 15 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Kulturminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.