1088/2000

Given i Helsingfors den 15 december 2000

Lag om ändring av 12 § lagen om källskatt för löntagare från utlandet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om källskatt för löntagare från utlandet (1551/1995) 12 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1023/1997, som följer:

12 §
Ikraftträdande

Lagen tillämpas på lön som uppbärs eller har uppburits den 1 januari 1996 eller därefter på grund av ett sådant arbete som börjar eller har börjat under tiden mellan den 1 januari 1996 och den 31 december 1999 eller mellan den 1 januari 2001 och den 31 december 2003, nämnda dagar medräknade. I övrigt tillämpas lagen första gången vid beskattningen för 1996.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Denna lag tillämpas även på lön som uppburits på grund av arbete som utförts under 2001 och 2002 utan hinder av att arbetet har börjat under 2000, förutsatt att förutsättningarna för tillämpningen av lagen i övrigt är uppfyllda under hela den tid arbetet pågår. Den tid av 24 månader som avses i 2 § 3 mom. räknas även i detta fall från den tidpunkt då det arbete som avses i lagen började under 2000. Den ansökan som avses i 4 § skall i detta fall lämnas in till skatteverket senast den 31 januari 2001.

RP 106/2000
FiUB 33/2000
RSv 186/2000

Helsingfors den 15 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.