1085/2000

Given i Helsingfors den 15 december 2000

Lag om ändring av förmögenhetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förmögenhetsskattelagen av den 30 december 1992 (1537/1992) rubriken för 26 § samt 26 § 1 och 3 mom., rubriken för 27 § samt 27 § 1, 2 och 4 mom. samt 31 § 2 mom.,

av dessa lagrum 26 § 1 mom. sådant det lyder i lag 924/1996 samt 26 § 3 mom. och 27 § 1, 2 och 4 mom. sådana de lyder i lag 1481/1994, samt

fogas till 26 §, sådan den lyder i nämnda lagar 1481/1994 och 924/1996, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 och det ändrade 3 mom. blir 3 och 4 mom., samt till lagen en ny 26 a § som följer:

26 §
Beskattningsvärdet för offentligt noterade värdepapper och placeringsfondandelar

Beskattningsvärdet för offentligt noterade värdepapper är 70 procent av det gängse värdet, med de undantag som föreskrivs i 3 mom. Med offentligt noterade värdepapper avses i denna lag

1) värdepapper som är föremål för sådan offentlig handel som avses i 1 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen (495/1989) samt värdepapper som är föremål för handel på en annan reglerad och av myndigheterna övervakad marknad, och

2) derivatavtal som standardiserats i sådana optionsföretag som avses i 1 kap. 3 § lagen om handel med standardiserade optioner och terminer (772/1988) och sådana derivatavtal som avses i 10 kap. 1 a § värdepappersmarknadslagen och som skall jämställas med standardiserade optioner och terminer.

Beskattningsvärdet för andelar i sådana placeringsfonder och fondföretag som avses i 2 § 2 och 10 punkten lagen om placeringsfonder (48/1999) anses vara 70 procent av det gängse värdet.


Skattestyrelsen fastställer beskattningsvärdet för i 1 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen avsedda aktier, teckningsrätter och aktiedepåbevis som är föremål för offentlig handel samt för placeringsfondandelar som avses i 2 § 2 punkten lagen om placeringsfonder. Ändring i skattestyrelsens beslut får inte sökas genom besvär.

26 a §
Beskattningsvärdet för anställningsoptioner

Beskattningsvärdet för sådana anställningsoptioner som avses i 66 § 3 mom. inkomstskattelagen är 70 procent av det gängse värdet i sådana fall när anställningsoptionen noteras offentligt eller när den berättigar till offentligt noterade aktier.

27 §
Beskattningsvärdet för andra aktier och aktiernas matematiska värde

Med undantag av de aktier som avses i 26 § 1 mom. och 28 § uträknas beskattningsvärdet för aktier i inhemska aktiebolag och aktiernas matematiska värde utgående från bolagets nettotillgångar vilka har justerats enligt bokslutet för året före skatteåret. Bolagets nettotillgångar fås genom att bolagets skulder dras av från dess tillgångar. Tillgångar är bolagets anläggnings-, omsättnings-, investerings- och finansieringstillgångar samt andra sådana tillgångar och sådana utgifter med lång verkningstid som har förmögenhetsvärde. Skuld anses vara de poster som tas upp bland balansräkningens passiva under främmande kapital, poster som avses i 34 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt kapitallån, då de till sin ekonomiska karaktär är främmande kapital. Tillgångar anses dock inte vara latenta skattefordringar enligt 5 kap. 18 § bokföringslagen (1336/1997). Skuld anses inte vara sådana anslutningsavgifter som avses i 34 § 2 mom. eller latenta skatteskulder enligt 5 kap. 18 § bokföringslagen.

En akties matematiska värde och beskattningsvärde uträknas så att bolagets justerade nettotillgångar divideras med antalet av de aktier i bolaget som finns på marknaden. Av bolaget inlösta och i övrigt förvärvade egna aktier lämnas obeaktade när det matematiska värdet och beskattningsvärdet räknas ut.


Genom förordning av finansministeriet utfärdas närmare bestämmelser om uträkning av ett bolags nettotillgångar, matematiska värde och beskattningsvärde, beaktande av förändringar i ett aktiebolags förhållanden samt om fastställande av det matematiska värdet och beskattningsvärdet för aktier i nya bolag. Förordningen gäller grunderna för beskattningsvärdet för affärsaktier.


31 §
Värdet av fordringar

Som beskattningsvärde för andra obligationer, debenturer och masskuldebrev än de som avses i 26 § 1 mom. anses det gängse värdet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för 2000. Bestämmelserna i 27 § tillämpas dock första gången då beskattningsvärdena och de matematiska värdena för skatteåret 2002 räknas ut.

RP 103/2000
FiUB 36/2000
RSv 192/2000

Helsingfors den 15 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.