1073/2000

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 15 december 2000

Lag om ändring av 2 § lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 § lagen den 22 december 1978 om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (1061/1978) ett nytt 3 mom. som följer:

2 §

I fråga om jämförande reklam i näringsverksamhet tillämpas vad som föreskrivs i 2 kap. 4 a § konsumentskyddslagen (38/1978). Vid en jämförelse av specialerbjudanden skall dessutom klart anges hur länge erbjudandet är i kraft och, om erbjudandet är i kraft tills nyttigheterna tar slut, skall detta anges.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

RP 79/2000
EkUB 24/2000
RSv 140/2000
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/55/EY (397L0055); EYVL N:o L 290, 23.10.1997, s. 18 [ Den märkta texten har rättat (2000), Originaltexten lydde: ]

Helsingfors den 15 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.