1063/2000

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 14 december 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 25 d, 35 a, 104, 104 a, 130, 152 a och 269―275 §,

av dessa lagrum 25 d § sådan den lyder i förordning 671/1997, 35 a § sådan den lyder i förordning 538/2000, 104 § sådan den lyder i förordning 703/1998, 104 a sådan den lyder i förordning 902/1997, 130, 152 a och 271 § sådana de lyder i förordning 290/1998, 270 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 760/1996 och 273 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 530/1993, samt

fogas till förordningen nya 269 a och 269 b § som följer:

25 d §
Förarens och passagerarnas massa

Förarens och passagerarnas massa beräknas vara 75 kg per person eller, om massan enligt direktivet skiljer sig från detta, den massa som anges i direktivet.

35 a §
Överensstämmelse i fråga om fordon som motsvarar Förenta Staternas, Kanadas och Japans standarder

Ett fordon som har införts till landet som flyttgods, som innehas av en främmande stats beskickning eller en medlem av diplomatkåren, som erhållits genom arv eller testamente eller som skaffats på en tullauktion eller någon annan av staten ordnad auktion anses uppfylla de krav på överensstämmelse med EG-direktiven som anges i 5 kap., om det i dessa avseenden uppfyller alla de fordonstekniska krav gällande fordonets modellår som ställs i Förenta Staterna, Kanada eller Japan.

104 §
Överensstämmelse i fråga om EG- typgodkänd bil

1. Ett fordon i kategori M1 anses uppfylla kraven enligt detta kapitel, om det är av en typ som har typgodkänts enligt direktivet 70/156/EEG, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 78/315/EEG, 78/547/EEG, 80/1267/EEG, 87/358/EEG, 87/403/EEG och 92/53/EEG, genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/27/EG, 96/79/EG, 97/27/EG, 98/91/EG och 2000/40/EG samt genom kommissionens direktiv 93/81/EEG, 95/54/EG och 98/14/EG.

2. Ett fordon som har registrerats i en annan EES-stat anses uppfylla kraven i denna förordning, om fordonet uppfyller

a) de krav som gäller fordon som för första gången togs i bruk i Finland vid tidpunkten för fordonets ibruktagande,

b) kraven i de senaste E-reglementen som tillåtits bli tillämpade eller kraven i direktiv som tillåtits bli tillämpade i EG:s medlemsstater vid tidpunkten för fordonets ibruktagande, emellertid så att för fordon i kategori M1 och N1 avgasutsläppen och bilbältenas fästpunkter skall fylla de krav som gäller fordon som för första gången togs i bruk i Finland vid tidpunkten för fordonets ibruktagande, eller

c) sådana nationella krav som varit i kraft i en EES-stat och som beträffande säkerhet och miljö motsvarar minst de krav som avses i a- eller b-punkten.

104 a §
Överensstämmelse i fråga om bilar som motsvarar Förenta Staternas, Kanadas och Japans standarder

1. Ett fordon i kategori M1 som har införts till landet som flyttgods, som innehas av en främmande stats beskickning eller en medlem av diplomatkåren, som erhållits genom arv eller testamente eller som skaffats på en tullauktion eller någon annan av staten ordnad auktion anses uppfylla de krav på överensstämmelse med EG- och E-godkännande som anges i 6 kap., kravet på höjdjusteringsanordningen för halvljusstrålkastare medräknad, om fordonet uppfyller kraven i alla FMVSS- eller CMVSS- fordonsstandarder gällande bilens modellår eller japaniska regler gällande bilens säkerhet och kraven i Förenta Staternas, Kanadas eller Japans bestämmelser om avgasutsläpp. [ Den märkta texten har rättat (2000), Originaltexten lydde: eller japaniska reglmenter gällande bilens säkerhet och kraven i Förenta Staternas, Kanadas och Japans bestämmelser om avgasutsläpp. ]

2. Bilar som avses i denna paragraf skall då det gäller antalet strålkastare och lyktor uppfylla kraven enligt det i 71 § 3 mom. nämnda direktivet eller E-reglementet. Halv- och helljusstrålkastare på en bil skall överensstämma med kraven i 72 § eller vara försedda med lampor med märkningen DOT samt vara av typ HB1―HB5, HB7, D2S eller D2R. Bilens främre positionslyktor skall till färgen samt körriktningsvisarna beträffande färg och synbarhet överensstämma med kraven i 73 §.

130 §
Överensstämmelse i fråga om motorcyklar och fordon i kategori L5

1. En motorcykel och ett fordon i kategori L5 anses uppfylla kraven i detta kapitel, om det är av en typ som har typgodkänts enligt rådets direktiv 92/61/EEG om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon, sådant det lyder ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/7/EG.

2. Ett fordon som har registrerats i en annan EES-stat anses uppfylla kraven i denna förordning, om fordonet uppfyller

a) de krav som gäller fordon som för första gången togs i bruk i Finland vid tidpunkten för fordonets ibruktagande,

b) kraven i de senaste E-reglementen som tillåtits bli tillämpade eller kraven i direktiv som tillåtits bli tillämpade i EG:s medlemsstater vid tidpunkten för fordonets ibruktagande, eller

c) sådana nationella krav som varit i kraft i en EES-stat och som beträffande säkerhet och miljö motsvarar minst de krav som avses i a- eller b-punkten.

152 a §
Överensstämmelse i fråga om mopeder och lätta fyrhjulingar

1. Mopeder och lätta fyrhjulingar anses uppfylla kraven i detta kapitel, om de är av en typ som har typgodkänts enligt det direktiv som nämns i 130 §.

2. Ett fordon som har registrerats i en annan EES-stat anses uppfylla kraven i denna förordning, om fordonet uppfyller

a) de krav som gäller fordon som för första gången togs i bruk i Finland vid tidpunkten för ibruktagandet,

b) kraven i de senaste E-reglementen som tillåtits bli tillämpade eller kraven i direktiv som tillåtits bli tillämpade i EG:s medlemsstater vid tidpunkten för fordonets ibruktagande, eller

c) sådana nationella krav som varit i kraft i en EES-stat och som beträffande säkerhet och miljö motsvarar minst de krav som avses i a- eller b-punkten.

269 §
Avvikelser rörande alla fordonsklasser

1. Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl

a) bevilja undantag som gäller en viss tid och endast i Finland för ett fordon och delar till det, som ännu inte beviljats det godkännande som krävs i denna förordning, under villkor att fordonet eller delen till det testats i Finland eller i en annan EES-stat och uppfyller de krav som förutsätts för godkännandet,

b) godkänna att ett oregistrerat fordon, som importerats minst fyra år före registreringen och som inte har brukats, tas i bruk enligt de regler som gällde då fordonet importerades,

c) bevilja en person eller ett samfund som tidigare beviljats undantag för viss tid eller en annan person eller ett annat samfund förnyat undantag för viss tid, och

d) vid typbesiktning bevilja smärre undantag från kraven i denna förordning.

2. Fordonsförvaltningscentralen tillställer varje år ministeriet en förteckning över de avvikelser som beviljats med stöd av denna paragraf, 269 a, 269 b och 270―275 §.

269 a §
Avvikelser rörande de sista bilarna i serien

1. Fordonsförvaltningscentralen kan på följande villkor av tekniska eller ekonomiska skäl bevilja undantag för de sista fordonen i tillverkningsserien från kraven i ett nytt direktiv genom vilket ett gällande direktiv ändras, nedan nya direktivet:

a) fordonen uppfyller de krav som gällt innan det nya direktivets krav har trätt i kraft och för dem har utfärdats ett intyg om överensstämmelse,

b) undantag som gäller ett färdigt fordon gäller högst sex månader efter att kraven i det nya direktivet har trätt i kraft eller, om den tid undantaget är i kraft går ut i slutet av ett kalenderår, sju månader efter att kraven i direktivet trätt i kraft,

c) undantaget som gäller av halvfärdiga fordon tillverkade invalidtaxibilar, räddningsbilar, ambulanser, husbilar, likbilar och servicebilar samt fordon som anses i 103 b § h―j-punkten är i kraft högst 12 månader efter att kraven i det nya direktivet trätt i kraft eller, om den tid undantaget är i kraft går ut i slutet av ett kalenderår, 13 månader efter att kraven i direktivet trätt i kraft,

d) undantag kan beviljas för högst tio procent av de bilar av samma bilmärke och samma fordonsklass som tagits i bruk i Finland under det föregående kalenderåret eller de föregående tolv månaderna, nämnda procentandel avrundas uppåt till närmaste heltal, och

e) fordon som beviljas undantag skall vara i Finland dagen innan det nya direktivet träder i kraft.

2. Fordonsförvaltningscentralen skall försäkra sig om att det maximiantal som nämnts i 1 mom. d-punkten inte överskrids. Fordonsförvaltningscentralen antecknar beviljat undantag i fordonets registerutdrag.

3. Fordonsförvaltningscentralen meddelar den tid för vilken undantag beviljats och orsakerna till beviljandet tillsammans med den information som föreskrivs i artikel 5.5 i direktiv 70/156/EEG till de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna inom en månad. Fordonsförvaltningscentralen sänder varje år till kommissionen en förteckning över de undantag som beviljats och orsakerna till beviljandet.

269 b §
Avvikelser för fordon, delar eller separata tekniska enheter som tillämpar ny teknologi

1. Fordonsförvaltningscentralen kan bevilja undantag för fordon, delar eller separata tekniska enheter som använder sådana tekniker eller lösningar som till sin karaktär inte är förenliga med ett eller flera krav i ett eller flera specialdirektiv, om undantaget inte medför betydande olägenheter för miljön eller äventyrar trafiksäkerheten.

2. Fordonsförvaltningscentralen sänder inom en månad en kopia av undantaget till avvikelse och dess bilagor till de godkännande myndigheterna i de övriga EES-staterna och tillställer utan dröjsmål kommissionen en berättelse, som skall innehålla

a) orsaken till varför kraven i något specialdirektiv inte tillämpas på fordon, delar eller separata tekniska enheter på grund av de ifrågavarande teknikerna eller lösningarna,

b) en beskrivning av de säkerhets- och miljöskyddsfrågor som framkommer och åtgärder som vidtagits,

c) en beskrivning av tester och resultaten från dessa, som visar att säkerhets- och miljöskyddsnivån motsvarar de krav som ställs i något av de specialdirektiv som avses i 1 mom., och

d) förslag till ändringar av motsvarande specialdirektiv eller vid behov till nya specialdirektiv.

270 §
Avvikelser rörande bilars konstruktion och utrustning

Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl och när detta inte äventyrar trafiksäkerheten eller snedvrider konkurrensen bevilja undantag

a) från kraven i 37 och 38 § angående dubbarnas antal, placering, massa, utstick, dubbkraft och godkännande för personbilar som deltar i rallytävlingar,

b) från godkännandekraven i 41 § 1 mom. angående bromsar,

c) från bestämmelserna i 68, 68 a, 69 och 70 § om material på fönster samt godkännandekrav på vindrutans och bakrutans anordningar för en bil som införts som flyttgods eller som ett enskilt exemplar för att registreras för eget bruk samt för en bil som används för tävlingar eller annat specialsyfte,

d) från kraven i 71, 72 och 74 § angående placering och synbarhet av och färg på samt godkännande av lyktor, strålkastare och reflektorer för en bil som innehas av en främmande stats beskickning eller en medlem av diplomatkåren, för en bil som införts som flyttgods eller som ett enskilt exemplar för att registreras för eget bruk, samt för en bil som används för tävlingar eller annat specialsyfte,

e) från bestämmelserna i 99 § 1 mom. om sikthinder och utskjutande delar för en bil med specialkonstruktion, för en bil som används i tävlingssyfte eller för arbete som utförs på vägen,

f) från de godkännanden som krävs enligt denna förordning när det gäller fordon i kategori M1 som tillverkats individuellt eller typgodkände i små serier i EES-stat, om uppfyllandet av kraven kan påvisas på något annat tillförlitligt sätt.

271 §
Avvikelser från konstruktion och utrustning av motorcyklar och fordon i kategori L5

Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl och när detta inte äventyrar trafiksäkerheten eller snedvrider konkurrensen bevilja undantag

a) för motorcyklar som används i tävlingssyfte när det gäller dubbarnas antal, dubbkraften och godkännande av de dubbdäck som avses i 105 §, körriktningsvisarna som avses i 117 och 119 § samt kraven i 127 § om backspeglar,

b) från kraven i 117 § 3 och 4 mom. angående placering och synbarhet av och färg på samt godkännande av lyktor, strålkastare och reflektorer på en motorcykel eller ett fordon i kategori L5 som införts som flyttgods eller som ett enskilt exemplar för att registreras för eget bruk samt på en motorcykel som används för tävlingar eller annat specialsyfte,

c) från de godkännanden som förutsätts i denna förordning när det gäller fordon som tillverkats individuellt eller typgodkänds i små serier i EES-stat, om uppfyllandet av kraven kan påvisas på något annat tillförlitligt sätt.

272 §
Avvikelser från konstruktion och utrustning av moped och lätt fyrhjuling

Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl bevilja undantag

a) från kraven i denna förordning när det gäller ett fordon i kategori L1 som tagits i bruk i en EES-stat 1994 eller därefter och som införts som ett enstaka exemplar för att registreras för eget bruk, förutsatt att fordonets största konstruktiva hastighet motsvarar kraven i 5 § angående en mopeds största konstruktiva hastighet,

b) från de godkännanden som förutsätts i denna förordning när det gäller fordon som tillverkats individuellt eller typgodkänds i små serier i EES-stat, om uppfyllandet av kraven kan påvisas på något annat tillförlitligt sätt.

273 §
Avvikelser från konstruktion och utrustning på traktor och motorredskap

1. Fordonsförvaltningscentralen kan för en enskild traktor och ett enskilt motorredskap av särskilda skäl och när detta inte äventyrar trafiksäkerheten eller snedvrider konkurrensen bevilja undantag

a) från bestämmelserna i 32 § och 9 kap. om traktorer med fyra hjul som är avsedda att användas av rörelsehindrade personer,

b) från kraven i 157 § angående draganordningar för traktorer,

c) från kraven i 162 § angående dimensionering av trafiktraktorers stänkskärmar,

d) från godkännandekraven i 163 och 165 § angående fönstermaterial samt anordningar på vindrutan för traktorer som används för specialsyfte,

e) från kraven i 166―178 § angående placering och synbarhet av samt färg på och godkännande av lyktor, strålkastare och reflektorer, och

f) från bestämmelserna i 182 och 183 § om sikthinder och utskjutande delar för traktorer och motorredskap med specialkonstruktion eller för arbete som utförs på vägen.

2. Fordonsförvaltningscentralen kan, när detta inte på ett betydande sätt äventyrar trafiksäkerheten, bevilja undantag för ett motorredskap för flyttning från en arbetsplats till en annan eller i servicesyfte,

a) från kraven i 154 § 2 mom. angående egenskaperna hos styrningens kraftöverföring, och

b) från kraven i 155 § 3 mom. angående egenskaperna hos bromsar som fungerar med hydrostatisk kraftöverföring.

274 §
Avvikelser från konstruktion och utrustning på terrängfordon och fordon som saknar motor

Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl och när detta inte äventyrar trafiksäkerheten eller snedvrider konkurrensen bevilja undantag från kraven i 10 och 11 kap. för enstaka fordon.

275 §
Avvikelser från konstruktion och utrustning på släpvagn och släpanordning

Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl och när detta inte äventyrar trafiksäkerheten eller snedvrider konkurrensen bevilja undantag

a) från godkännandekraven i 217 a § 1 mom. och 219 § 3 mom. angående styrmekanismen och draganordningar för extra tunga specialtransportsläpvagnar,

b) från godkännandekraven i 218 § 1 mom. angående bromsar,

c) från kraven i 223, 225, 238, 249 och 260 § angående placering och synbarhet av och färg på samt godkännande av lyktor och reflektorer för en släpvagn och en släpanordning vilka används för specialändamål,

d) godkännandekraven i 246 § 2 mom. angående draganordningen för traktorsläpvagn.


Denna förordning träder i kraft den 18 december 2000.

Ansökningar om tillstånd till avvikelse som lämnas in före den dag då denna förordning träder i kraft behandlas enligt stadgandena som var i kraft när denna förordning trädde i kraft.

Helsingfors den 14 december 2000

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.