1062/2000

Given i Helsingfors den 14 december 2000

Statsrådets förordning om ändring av 52 och 53 § förordningen om användning av fordon på väg

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 4 december 1992 om användning av fordon på väg (1257/1992) 52 och 53 §, av dessa 52 § sådan den lyder i förordning 235/1998, som följer:

52 §
Godkännande av ibruktagandet av fordon och fordonskombinationer som inte uppfyller bestämmelserna om massa och dimensioner

1. Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att ta i bruk en fordonskombination som avviker från vad som i 26 § 2 mom. bestäms om vändningsförmågan, om kombinationens dragbil är försedd med minst fyra axlar och avvikelsen endast behövs i ringa utsträckning.

2. Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl bevilja tillstånd att ta i bruk en traktor, ett motorredskap eller ett terrängfordon av sådan modell som avviker från bestämmelserna i 20 § om massor som belastar axlar eller boggi, i 21 § om totalmassa, i 24 § 1 mom. om längd, i 25 § 1 mom. om höjd och i 2 mom. om bredd samt i 29 § 1 mom. om traktorers och motorredskaps bredd.

3. Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl, om trafiksäkerheten inte äventyras eller konkurrensen snedvrids bevilja tillstånd att ta i bruk ett enskilt fordon eller en enskild fordonskombination som används för transport av fordon och som avviker från bestämmelsen i 24 § 3 mom. om största tillåtna längd och bestämmelsen i 25 § 1 mom. om största tillåtna höjd. Tillstånd kan beviljas på följande villkor:

a) i fråga om medelaxelsläpvagnskombinationer kan tillstånd beviljas för en längd av högst 20,75 meter, varvid fordonskombinationens längd utan last inte får överskrida vad som bestäms om största tillåtna längd,

b) tillstånd kan beviljas för en höjd av högst 4,40 meter, varvid fordonets eller fordonskombinationens höjd utan last inte får överskrida vad som bestäms om största tillåtna höjd,

c) tillstånd får beviljas för en bestämd tid av högst två år åt gången.

4. Fordonsförvaltningscentralen kan bevilja undantag från 4 a kap. för fordon som har registrerats eller tagits i bruk någon annanstans än i en EES-stat. Fordonsförvaltningscentralen kan uppställa villkor enligt vilka undantagstillstånd beviljas.

5. Ministeriet kan av särskilda skäl, om avvikelsen inte äventyrar trafiksäkerheten eller snedvrider konkurrensen bevilja undantag från bestämmelserna i 20―26 § till den del beviljandet av undantagen inte med stöd av 1―4 mom. ankommer på Fordonsförvaltningscentralen.

53 §
Andra undantag

1. Fordonsförvaltningscentralen kan av särskilda skäl bevilja undantag från bestämmelserna i 16 § 2 mom., 17 § 1 mom. och 18 § 2 mom. om användningstiden för vinter- och dubbdäck.

2. Fordonsförvaltningscentralen kan bevilja fordon som deltar i rallytävlingar undantag från bestämmelsen i 17 § 5 mom. om dubbens utstick.

3. Fordonsförvaltningscentralen kan bevilja undantag från bestämmelserna i 37 § 2 mom. för verksamhet som hänför sig till filminspelning eller forskningsarbete.


Denna förordning träder i kraft den 18 december 2000.

Förordningen gäller sådana ansökningar om undantagstillstånd som lämnats in efter det förordningen trätt i kraft.

Helsingfors den 14 december 2000

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.