1054/2000

Given i Helsingfors den 14 december 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om statsbudgeten

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i förordningen den 11 december 1992 om statsbudgeten (1243/1992) 4 § samt 5 § 3 mom. 4 punkten och 4 mom., av dessa 5 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 1111/1998, samt

fogas till 17 § ett nytt 3 mom. och till förordningen en ny 41 c § som följer:

4 §

Utgifterna grupperas i huvudtitlar i budgeten enligt följande:

Republikens President

Riksdagen

Statsrådet

Utrikesministeriets förvaltningsområde

Justitieministeriets förvaltningsområde

Inrikesministeriets förvaltningsområde

Försvarsministeriets förvaltningsområde

Finansministeriets förvaltningsområde

Undervisningsministeriets förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Handels- och industriministeriets förvaltningsområde

Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Arbetsministeriets förvaltningsområde

Miljöministeriets förvaltningsområde

Räntor på statsskulden

Minskning av statsskulden

5 §

Utgifterna indelas enligt sin art i konsumtionsutgifter, överföringsutgifter, investeringsutgifter och övriga utgifter. Av utgifterna hänförs


4) till övriga utgifter räntor på statsskulden, amorteringar på statsskulden samt sådana emissions- och kapitalförluster som har samband med upptagande av statsskuld och minskning av statsskulden, utgifter till följd av derivat som skyddar räntan på statsskulden eller dess kapital samt övriga utgifter som inte hänför sig till de ovan nämnda konsumtions-, överförings- eller investeringsutgifterna.

Om ett anslag tas in i budgeten för täckande av det underskott som avses i 3 b § 2 mom. lagen om statsbudgeten, hänförs det i budgeten till övriga utgifter och antecknas enligt grupperingen i 4 § under huvudtiteln Minskning av statsskulden.

17 §

En överskridning av ett förslagsanslag skall innan tillstånd beviljas föras till statsrådets finansutskott. Om det år fråga om att överskrida förslagsanslaget med högst 20 procent av anslaget och dock med högst sex miljoner mark, inberäknat tidigare överskridningar, kan utlåtande av finansministeriet begäras i stället för behandling i statsrådet finansutskott. Om ministeriet inte nöjer sig med finansministeriets utlåtande och inte anser sig kunna avstå från saken, skall saken föras till statsrådets finansutskott.

Allmänna bestämmelser
41 c §

Utan hinder av 41 b § 2 mom., 44 § 3 mom., 46 § 2 mom. och 47 § 1 mom. kan statskontoret för användning av maskinläsbara datamedier i bokföringen på prov bevilja ämbetsverk och inrättningar samt statliga fonder utanför budgeten tillstånd att avvika från de funktioner som avses i 47 § 2 och 4 mom. samt 49 §. Samtidigt kan statskontoret bevilja tillstånd till att de verifikat som avses i 36 § tas in i bokföringen i maskinläsbar form och till att de funktioner som avses i 38 § 3 mom. och 39 § 1 mom. utförs i maskinläsbar form. Ett ämbetsverk, en inrättning eller en fond utanför budgeten som av statskontoret beviljats tillstånd enligt ovan skall genom månatliga avstämningar visa att bokföringsverifikaten, bokföringshändelserna och anteckningarna i bokföringen har behandlats som en helhet i huvudbokföringen.

Statskontoret skall i sitt tillstånd meddela närmare föreskrifter om de metoder som skall användas i bokföringen. I föreskrifterna skall 40 § 2 mom. och 41 a § 2 mom. beaktas. Statskontoret skall övervaka att föreskrifterna iakttas.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Bestämmelserna i 41 c § tillämpas dock redan från den 18 december 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 14 december 2000

Finansminister
Sauli Niinistö

Äldre regeringssekreterare
Seija Kivinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.