1051/2000

Given i Helsingfors den 12 december 2000

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utökande och upplösande av tilläggsförsäkringsansvaret hos pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 c § 2 och 5 mom. lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995), sådana de lyder i lag 1323/1997:

1 §
Definiering av gränser och zoner i anknytning till verksamhetskapitalet

Övre gränsen för verksamhetskapitalet är det fyrdubbla beloppet av solvensgränsen.

Med målzonen för verksamhetskapitalet avses den zon, vars nedre gräns är dubbelt så stor jämfört med solvensgränsen och som såsom övre gräns har verksamhetskapitalets övre gräns.

Med zonen för begränsad vinstutdelning avses en zon som fortsätter från den nedre gränsen för målzonen till solvensgränsen.

Det område som finns under solvensgränsen kallas kriszon.

2 §
Förfarande i zonen för begränsad vinstutdelning

Tilläggsförsäkringsansvaret enligt 43 § 2 mom. 3 punkten lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) kan utökas med understödsavgifter så att pensionsstiftelsens verksamhetskapital efter utökandet är högst så stort som målzonens nedre gräns. Vid fastställande av verksamhetskapitalet kan härvid utelämnas de poster som nämns i 1 § 1 mom. 6 punkten förordningen om poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet i pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1326/1997) och i 1 § 1 mom. 5 och 7 punkten förordningen om ändring av förordningen om poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet i pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (263/1999).

3 §
Förfarande i målzonen

När pensionsstiftelsens verksamhetskapital är nedanför mitten av målzonen kan pensionsstiftelsen utöka tilläggsförsäkringsansvaret med understödsavgifter i enlighet med den placeringsplan som avses i 47 a § lagen om pensionsstiftelser i två olika situationer:

1) vid ersättning av de i 2 § avsedda posterna för verksamhetskapitalet,

2) vid en övergång till en mer riskfylld placeringsfördelning under det år som följer efter räkenskapsåret. Härvid kan tilläggsförsäkringsansvaret utökas ända till den enligt målfördelningen för placeringarna för det följande årets slut beräknade nedre gränsen för målzonen.

Efter utökandet får verksamhetskapitalet emellertid inte vara ovanför mitten av målzonen. Vid fastställande av verksamhetskapitalet kan i detta fall de av verksamhetskapitalets poster som avses i 2 § utelämnas.

4 §
Förfarande vid överskridning av den övre gränsen för verksamhetskapitalet

Vid bedömningen av varaktigheten när det gäller överskridning av verksamhetskapitalets övre gräns kan av verksamhetskapitalet de i 2 § avsedda posterna för verksamhetskapitalet utelämnas. Om överskridningen kan anses vara varaktig skall pensionsstiftelsen för att upplösa tilläggsförsäkringsansvaret ansöka om social- och hälsovårdsministeriets bekräftelse för beräkningsgrunderna för upplösandet.

5 §
Utökning och upplösning av tilläggs- försäkringsansvaret i bokslutet

Pensionsstiftelsens överföringar till tilläggsförsäkringsansvaret skall ske planerat och genom iakttagande av kontinuitet.

Det kalkylerade verksamhetskapitalet, på basis av vilket överföringar görs för att utöka eller upplösa tilläggsförsäkringsansvaret först i fråga om placeringsverksamhetens resultat och därefter i fråga om understödsavgifterna, består av följande poster:

1) värderingsdifferenser 31.12 år

2) eget kapital 31.12 år

3) frivilliga reserveringar 31.12 år

4) tilläggsförsäkringsansvar 31.12 år-1

5) säkerheter 31.12 år

6) lönesummaposter 31.12 år

Pensionsstiftelsens försäkringsmatematiker räknar ut den i 48 b § 1 mom. lagen om pensionsstiftelser nämnda solvensgränsen och bestämmer den solvensställning som anges i de i 12 a § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/1961) avsedda beräkningsgrunderna. Utgående från detta ger försäkringsmatematikern ett utlåtande om de gränser, inom vilka pensionsstiftelsen i enlighet med sin placeringsplan kan besluta om användning såväl av över- eller underskottet i räkenskapsperiodens placeringsverksamhet som av räkenskapsperiodens understödsavgifter för att utöka eller upplösa tilläggsförsäkringsansvaret.

Om tilläggsförsäkringsansvaret utökas med en intern överföring från AB-pensionsstiftelsens A-avdelning, tillämpas vid överföringen bestämmelserna om överskottet i placeringsverksamheten.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 december 2000.

Genom denna förordning upphävs punkterna 9.4―9.6 i social- och hälsovårdsministeriets föreskrift av den 29 februari 2000 till pensionsstiftelserna (Dnr 10/02/2000).

Helsingfors den 12 december 2000

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Matematiker
Pirjo Moilanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.