1033/2000

Given i Helsingfors den 30 november 2000

Statsrådets förordning om ändring av 8 § förordningen om olycksfallförsäkring för lantbruksföretagare

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 21 maj 1982 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (375/1982) 8 § 1, 2 och 5 mom., sådana de lyder i förordning 1195/1991, som följer:

8 §

Förskottet betalas i tolv månatliga rater. Av förskottsbeloppet betalas för

januari 13 procent
februari 10 procent
mars 4 procent
april 8 procent
maj 10 procent
juni 5 procent
juli 10 procent
augusti 10 procent
september 12 procent
oktober 10 procent
november 2 procent
december 6 procent

Då beloppet av förskotten justeras enligt 7 §, fördelas likväl den höjning eller sänkning som hänför sig till tiden före justeringen jämnt mellan de återstående förskottsraterna. Förskottet skall varje månad stå till lantbruksföretagarnas pensionsanstalts förfogande den första vardagen då det betalningssystem som bankerna allmänt använder för sina inbördes betalningar är i bruk.


Social- och hälsovårdsministeriet får av särskilda skäl på framställning av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt betala förskott med avvikelse från 1 och 2 mom., om pensionsanstaltens beredskap att betala ut förmåner enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare annars skulle äventyras.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 30 november 2000

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.