1025/2000

Given i Helsingfors den 30 november 2000

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om förpackningar och förpackningsavfall

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i statsrådets beslut av den 23 oktober 1997 om förpackningar och förpackningsavfall (962/1997) 16 § 1 och 2 mom. samt

fogas till 2 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §
Tillämpningsområde

De skyldigheter som avses i 5 § gällande materialåtvinningen av förpackningsavfall och kostnadsansvaret i anslutning därtill liksom de skyldigheter som avses i 6 och 11 § samt 16 § 1 mom. och 17 § 1 och 2 mom. gäller inte förpackare eller andra ekonomiska aktörer vilkas omsättning det år som avses i 16 § 1 mom. uppgick till mindre än fem miljoner mark.

16 §
Uppföljningsuppgifter

Förpackare skall årligen före utgången av september meddela Finlands miljöcentral uppgifterna angående det föregående året på det sätt som bestäms i kommissionens beslut 97/138/EG om fastställande av tabellformat för databassystemet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, om inte uppgifterna har meddelats till en sådan i 18 § 2 mom. avsedd sammanslutning vars skyldighet är att meddela uppgifterna vidare till Finlands miljöcentral.

Kommunen och den som utför avfallstransport enligt avtal och under föregående år själv återvunnit en mängd förpackningsavfall som överstiger 100 ton, skall på motsvarande sätt meddela mängden och beskaffenheten av det förpackningsavfall han återvinner till Finlands miljöcentral.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG

Helsingfors den 30 november 2000

Miljöminister
Satu Hassi

Äldre regeringssekreterare
Tuomas Aarnio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.