1023/2000

Given i Helsingfors den 1 december 2000

Lag om ändring av lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1992 om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen (1597/1992) 1, 9 och10 § samt 12 § 2 mom.,

av dessa lagrum 1 och 9 § sådana de lyder i lag 419/1997, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag bestäms om den behörighet för en offentlig tjänst eller uppgift och den rätt att utöva ett yrke i Finland som följer av sådana examensbevis, utbildningsbevis och andra dokument som intygar formell behörighet som avses i Europeiska gemenskapens bestämmelser om en generell ordning för erkännande av examina, nedan gemenskapens bestämmelser om erkännande.

Denna lag tillämpas också då det i gemenskapens lagstiftning föreskrivs påvisande av rätten att utöva ett yrke inom särskilt fastställda branscher, om det inte bestäms om detta någon annanstans.

Denna lag tillämpas också enligt vad som i fråga om behörighet och rätt att utöva ett yrke överenskoms i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i andra avtal som Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater ingått med en annan part.

Denna lag tillämpas inte då det i någon annan lag eller förordning bestäms om den rätt att utöva ett yrke i Finland som följer av utbildning och yrkespraktik som avses i Europeiska gemenskapens bestämmelser om erkännande. Denna lag tillämpas inte heller på tjänster och uppgifter inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och det ortodoxa kyrkosamfundet i Finland.

9 §
Beslut om behörighet för en tjänst eller uppgift

Om behörighetsvillkoren för en tjänst eller en uppgift är en examen på viss nivå, fastställs den behörighet som ett examensbevis eller ett motsvarande dokument medför så att examensbeviset eller dokumentet ger behörighet för en tjänst eller uppgift för vilken det fordras institutexamen eller högskoleexamen, av vilka den senare kan vara yrkeshögskoleexamen, lägre eller högre högskoleexamen eller licentiat- eller doktorsexamen som avlagts som påbyggnadsexamen.

Den behörighet som avses i 1 mom. och som ett examensbevis eller ett motsvarande dokument medför fastställs enligt den utbildningsnivå på basis av vilken examensbeviset eller det motsvarande dokumentet har givits. Utbildningsnivån bedöms utgående från hur omfattande och krävande utbildningen är.

Vid behov fastställs behörighet för en tjänst eller uppgift för vilken det fordras en viss namngiven examen eller vissa fastslagna studier, på det sätt som anges i denna lag. I ett sådant beslut fastställs vid behov de tilläggskrav som avses i 5 eller 6 §.

Beslutet skall ges inom fyra månader efter att ansökan och kompletterande utredning har tillställts utbildningsstyrelsen.

10 §
Arkitektexamina

Om arkitekt- eller byggnadsarkitektexamen är behörighetsvillkor för en tjänst eller uppgift i Finland, medför de examina som avses i gemenskapens lagstiftning om erkännande av arkitektexamina denna behörighet.

12 §
Ändringssökande

Om ett beslut i strid med 9 § 4 mom. eller 11 § 2 mom. inte har givits inom den utsatta tiden, kan sökanden anföra besvär. Besvären anses då gälla ett avslagsbeslut med anledning av ansökan. Besvär kan anföras tills ett beslut med anledning av ansökan har givits. Besvärsinstansen skall underrättas av den i 9 eller 11 § avsedda myndigheten om att beslutet har givits. I fråga om anförande och behandlingen av besvär som avses i detta moment gäller i övrigt vad som bestäms i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 31 december 2000.

RP 98/2000
KuUB 6/2000
RSv 116/2000

Helsingfors den 1 december 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.