1015/2000

Given i Helsingfors den 30 november 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de kostnader per enhet som skall godkännas i samband med byggnadsinvesteringar som stöds

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 3 mom. lagen den 12 mars 1999 om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999):

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Genom denna förordning fastställs de kostnader per enhet som skall godkännas i samband med byggande som stöds enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999). Syftet med godkännandet av kostnader per enhet är att styra det byggande som skall stödas, för att byggnader som är ekonomiska till konstruktionen och den tekniska utrustningen och ändamålsenliga vad användningen av utrymmena beträffar skall åstadkommas.

2 §
Kostnader per enhet som skall godkännas

De i 7 § 3 mom. lagen om finansiering av landsbygdsnäringar avsedda kostnader per enhet som skall godkännas i samband med byggande anges jämte beräkningsgrunder i en bilaga till denna förordning.

3 §
Överskridande av kostnaderna per enhet

Kostnadsförslaget för en byggnad får inte överskrida de godkända kostnaderna per enhet med mer än 25 procent.

Utan hinder av 1 mom. kan arbetskrafts- och näringscentralen godkänna att kostnaderna per enhet överskrids med högst 40 procent, om projektets lönsamhet kan påvisas och

1) det projekt som stöds betjänar forskning och produktutveckling eller utgör ett försöksbyggnadsprojekt som betjänar utveckling av ny byggnadsteknik eller av gårdsarkitektur,

2) överskridningen beror på användning av sådan ny byggnadsteknik, i synnerhet trä och andra byggnadsmaterial baserade på förnybara naturtillgångar, som ännu inte används i större omfattning, men som kan anses möjlig att använda inom byggande på gårdar och vars lämplighet för ändamålet har fastställts, eller

3) överskridningen beror på att ny teknologi används i anknytning till produktion eller verksamhet som påverkar byggnadskostnaderna och denna teknologi inte ingår i de gällande kostnaderna per enhet och teknologin har samband med en sänkning av produktionskostnaderna, en förbättring av produktkvaliteten eller arbetsförhållandena, främjandet av djurens välbefinnande eller av miljöskyddet eller med energibesparing. Det måste finnas forskningsrön eller testresultat som visar att den nya teknologi som här avses fungerar, eller det måste på något annat sätt kunna påvisas att teknologin säkert fungerar och är tillgänglig.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 december 2000.

Genom denna förordning upphävs de riktkostnader som jord- och skogsbruksministeriet fastställde den 18 februari 2000 samt punkterna 2.1 och 2.2 om användning och överskridning av riktkostnaderna i jordbruksstyrelsens cirkulär 1313/50/91 JDB E1 byggnadsekonomi.

Helsingfors den 30 november 2000

Jord- och skugsbruksminister
Kalevi Hemilä

Byggnadsråd
Pertti Toivari

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.