995/2000

Given i Helsingfors den 24 november 2000

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/1992) nya 127 a―127 c § som följer:

Avdrag från skatten
127 a §
Hushållsavdrag

En skattskyldig får från skatten dra av en del av de belopp som han eller hon har betalt för arbete som utförts i en bostad eller fritidsbostad som han eller hon använder (hushållsavdrag). Till avdrag berättigar normalt hushålls-, omsorgs- eller vårdarbete samt arbete som innebär underhåll eller ombyggnad av bostad eller fritidsbostad. Avdraget är högst 900 euro om året och beviljas endast i den utsträckning som den i 127 b § avsedda avdragbara delen av kostnaderna överstiger 100 euro.

Som normalt omsorgs- eller vårdarbete betraktas inte sådana hälso- och sjukvårdstjänster vilkas försäljning är skattefri enligt 34―36 § mervärdesskattelagen (1501/1993). Reparation eller installation av hushållsmaskiner eller anordningar i hushållet betraktas inte som sådant arbete som innebär underhåll av bostad.

Hushållsavdrag beviljas inte, om för samma arbetsprestation har erhållits stöd för närståendevård, stöd som avses i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn, sysselsättningsstöd eller arbetsmarknadsstöd som betalas till arbetsgivare. Avdrag beviljas inte heller på basis av arbete för underhåll eller ombyggnad av bostad, om reparationsunderstöd för reparation av bostaden har beviljats av statens eller något annat offentligt samfunds medel.

127 b §
Grunden för hushållsavdrag

Den skattskyldige får dra av

1) arbetsgivares socialskyddsavgift, obligatorisk arbetspensionsavgift, olycksfallsförsäkringspremie, arbetslöshetsförsäkringspremie och grupplivförsäkringspremie som den skattskyldige har betalt för sådant arbete som berättigar till hushållsavdrag,

2) 40 procent av en ersättning för sådant arbete som berättigar till hushållsavdrag och som har betalts till en i förskottsuppbördsregistret införd person som avses i 25 § lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) och som idkar skattepliktig verksamhet, och

3) 40 procent av en ersättning för normalt hushålls-, omsorgs- och vårdarbete som har betalts till ett allmännyttigt samfund som avses i 22 § i denna lag.

127 c §
Hur hushållsavdraget görs

Hushållsavdraget görs i första hand från inkomstskatten till staten. Avdraget görs från skatten på förvärvsinkomsten och skatten på kapitalinkomsten enligt förhållandet mellan dessa skattebelopp. Avdraget från skatten på förvärvsinkomsten görs sedan övriga avdrag gjorts och före underskottsgottgörelsen. Till den del avdraget överstiger beloppet av inkomstskatten till staten, görs avdraget från kommunalskatten, den försäkrades sjukförsäkringspremie och kyrkoskatten enligt förhållandet mellan dessa skatter.

Makar beviljas hushållsavdrag på det sätt som de har yrkat innan beskattningen för det skatteår som avdraget gäller har slutförts. Om avdraget inte kan göras så som makarna yrkat, beviljas det i första hand den make vars inkomstskatt till staten för förvärvs- och kapitalinkomster efter avdragen från skatten är större. Till den del hushållsavdraget eller en del av det inte kan göras från inkomstskatten för den make som yrkat avdrag, avdras det icke avdragna beloppet från den andra makens skatter på samma sätt som det skulle ha dragits av om den andra maken själv hade yrkat avdrag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2001. Lagen tillämpas på sådant arbete som har utförts den dag lagen träder i kraft och därefter.

Vid beskattningen för 2001 är det avdrag som avses i 127 a § dock högst 5 000 mark och avdraget beviljas endast i den utsträckning som den avdragbara delen av kostnaderna enligt 127 b § överstiger 500 mark.

RP 140/2000
FiUB 26/2000
RSv 145/2000

Helsingfors den 24 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.