964/2000

Given i Helsingfors den 17 november 2000

Lag om ändring av 2 och 8 § lagen om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 december 1993 om höjda avskrivningar på investeringar inom utvecklingsområdet (1262/1993) 2 § 2 mom. och 8 § 2 mom,

dessa lagrum sådana de lyder i lag 1215/1998, som följer:

2 §
Investeringar som berättigar till skattelättnad

Vad som bestäms i 1 mom. tillämpas även på små eller medelstora företag som bedriver näringsverksamhet och som under skatteåren 1998―2003 gör en i nämnda moment avsedd investering. För anskaffningsutgiften för anläggningstillgångar får göras en i 5 § avsedd höjd avskrivning, om företaget vid utgången av skatteåret är ett litet eller medelstort företag. Vad som bestäms i detta moment tillämpas dock inte på företag inom följande branscher:

1) förädling av jordbruksprodukter,

2) tillverkning av stål eller stålrör,

3) framställning av konstfibrer,

4) tillverkning av bilar eller bildelar, eller

5) tillverkning eller reparation av fartyg.

8 §
Ikraftträdande

Lagen tillämpas vid beskattningarna för skatteåren 1994―2007.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2001.

RP 121/2000
FiUB 25/2000
RSv 141/2000

Helsingfors den 17 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.