955/2000

Given i Helsingfors den 15 november 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs 24 § 1 mom. 4 punkten i jord- och skogsbruksministeriets förordning den 21 juni 2000 (613/2000) om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet, sådan den lyder i jord- och skogsbruksministeriets förordning 886/2000,

ändras 24 § 1 mom. 1 och 3 punkten sådana de lyder i sagda förordning 886/2000, och

fogas till 28 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

24 §
Pälsdjursuppfödning

1) för utvidgning av byggnader som beror på att mink- och rävburar byts ut mot större så som djurskyddslagen (247/1996) förutsätter. Till följd av den investering för vilken stöd beviljas får pälsdjursgårdens produktionskapacitet inte ökas;


3) omringande av gården med ett sådant stängsel med vilket djuren hindras att rymma från gården.


28 §
Djurs välfärd och hygien

Stöd kan beviljas för investeringar för ersättande av mink- och rävburar med sådana större burar som uppfyller kraven i djurskyddslagen (247/1996) och i djurskyddsförordningen och i bestämmelser som utfärdats med stöd av djurskyddslagen.Denna förordning träder i kraft den 22 november 2000.

På ansökningar som är anhängiga när denna förordning träder i kraft tillämpas även 24 § 1 mom. 3 punkten och 28 § 3 mom. i denna förordning. Annars tillämpas på ansökningar som gjorts anhängiga innan denna förordning trädde i kraft, dock tidigast den 3 april 2000, bestämmelser som varit i kraft när denna förordning trädde i kraft.

Helsingfors den 15 november 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksöverinspektör
Kari Ojala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.