953/2000

Given i Helsingfors den 17 november 2000

Lag om ändring av 81 § sjömanslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 81 § sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/1978) ett nytt 2 mom. som följer:

81 §
Arbetsgivarens rätt till ersättning av statsmedel

Arbetsgivarens rätt till ersättning av staten för sådana kostnader för arbetstagarnas hemresor som avses i 52 § 4 mom., 53 § 3 mom. och 54 § 3 mom. förfaller, om inte ersättning har sökts inom ett år efter utgången av det kalenderår under vilket rätten till ersättning har uppkommit.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Om arbetsgivarens rätt till ersättning av statsmedel har uppstått före lagens ikraftträdande, tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet. Arbetsgivaren skall dock, vid äventyr att fordringen förfaller, senast den 31 december 2002 ansöka om ersättning av staten för fordringar som har uppkommit före ikraftträdandet.

RP 168/2000
ApUB 7/2000
RSv 142/2000

Helsingfors den 17 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.