952/2000

Given i Helsingfors den 17 november 2000

Lag om ändring av lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987) 1 kap. 5 § 3 mom., sådant det lyder i lag 340/2000,

ändras 1 kap. 1 a § och 12 kap. 6 a § 1 mom. 5 och 6 punkten samt 7 §,

dessa lagrum sådana de lyder i nämnda lag 340/2000, samt

fogas till 10 kap. en ny 4 a §, till 12 kap. 6 a § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 340/2000, en ny 7 punkt, till 12 kap. en ny 6 d § och till lagen ett nytt 12 a kap. som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 a §

Med ministeriet avses i denna lag social- och hälsovårdsministeriet.

10 kap.

Bokslut, koncernbokslut och täckning av ansvarsskuld

4 a §

En försäkringsförenings styrelse skall även se till att föreningen har tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskkontrollsystem med beaktande av arten och omfattningen av föreningens verksamhet. Försäkringsinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om hur den interna kontrollen och riskkontrollen skall ordnas.

12 kap.

Tillsynen över försäkringsföreningarna

6 a §

Försäkringsinspektionen kan bestämma att en försäkringsförenings verksamhet skall avslutas, om


5) föreningen inte inom föreskriven tid har kunnat vidta de åtgärder som har angivits i en sådan plan för att återställa en sund finansiell ställning för föreningen eller en sådan plan för kortfristig finansiering som avses i 6 b §,

6) de förhållanden som rådde då stadgarna fastställdes har förändrats så att stadgarna inte längre skulle fastställas, eller förutsättningarna för inledande av verksamheten inte längre uppfylls, eller om

7) uppgörandet eller genomförandet av en i 12 a kap. 7 eller 8 § avsedd plan för att återställa en sund solvensställning har åsidosatts och åsidosättandet äventyrar försäkrade förmåner eller åsidosättandet av förpliktelsen enligt nämnda lagrum i övrigt är grovt.


6 d §

Försäkringsinspektionen kan tillsätta ett ombud för att övervaka en försäkringsförenings verksamhet, om det förekommit sådana brister eller oegentligheter i föreningens verksamhet som allvarligt äventyrar försäkringstagarnas eller de försäkrades intressen eller föreningens fortsatta verksamhet.

Vid utförandet av sitt uppdrag har ombudet de rättigheter som nämns i 1, 4 och 5 § i detta kapitel. Dessutom kan Försäkringsinspektionen på förslag av ombudet vid behov sammankalla föreningens styrelse eller förvaltningsråd eller föreningsstämma för behandling av ett uppgivet ärende.

Ombudet skall uppfylla samma behörighetsvillkor som de tjänstemän vid Försäkringsinspektionen som deltar i inspektionens tillsyns- och granskningsuppdrag. När ombudet utför sitt uppdrag tillämpas på honom eller henne samma bestämmelser om straffrättsligt tjänsteansvar och försäkringstillsyn som på Försäkringsinspektionens tjänstemän när de utför tillsyns- och granskningsuppdrag.

Ombudet skall lämna Försäkringsinspektionen de utredningar som inspektionen bestämmer. Ombudets löneförmåner fastställs av Försäkringsinspektionen och de erläggs av försäkringsföreningens medel på det sätt som inspektionen bestämmer.

7 §

Ett beslut eller förordnande som meddelats med stöd av en bestämmelse i 4―6 eller 6 a―6 c §, 6 kap. 4 §, 12 a kap. 7―9 eller 11 § eller 13 kap. 2 eller 4 § kan verkställas även om besvär har anförts.

12 a kap.

Extra tillsyn över försäkringsgrupper

1 §

I detta kapitel avses med

1) moderföretag ett moderföretag enligt bokföringslagen samt varje annan juridisk person som Försäkringsinspektionen anser att utövar ett faktiskt bestämmande inflytande över ett annat företag,

2) dotterföretag ett dotterföretag enligt bokföringslagen samt varje annan juridisk person över vilken Försäkringsinspektionen anser att ett moderföretag utövar faktiskt bestämmande inflytande samt en sådan juridisk persons dotterföretag,

3) ägarintresse det att det mellan en fysisk person eller en juridisk person och ett företag uppstår en betydande bindning enligt 1 kap. 6 §; även en annan sådan ägarandel som skapar en varaktig förbindelse mellan en fysisk person eller en juridisk person och ett företag och som är avsedd att främja den fysiska personens eller den juridiska personens verksamhet eller den verksamhet som ett företag inom samma koncern bedriver, utgör ett ägarintresse,

4) företag med ägarintresse ett moderföretag eller en sådan juridisk person som har ägarintresse i ett annat företag,

5) anknutet företag ett dotterföretag eller ett sådant företag i vilket en juridisk person har ägarintresse,

6) försäkringsföretag en försäkringsförening och ett i lagen om försäkringsbolag avsett försäkringsbolag samt en med dem jämförbar utländsk försäkringsgivare som bedriver direkt försäkring och vars hemstat hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

7) försäkringsföretag i tredje land ett utländskt försäkringsföretag som bedriver direkt försäkring och vars hemstat inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

8) utländskt återförsäkringsföretag ett utländskt företag som huvudsakligen bedriver återförsäkring och som inte är ett försäkringsföretag enligt 6 och 7 punkten,

9) försäkringsholdingsammanslutning ett moderföretag vars huvudsakliga funktion är att förvärva och inneha andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag, utländska återförsäkringsföretag eller försäkringsföretag i tredje land och av vilka minst ett är en försäkringsförening enligt denna lag, samt

10) mångbranschholdingsammanslutning ett annat moderföretag än ett försäkringsföretag, ett försäkringsföretag i tredje land, ett utländskt återförsäkringsföretag eller en försäkringsholdingsammanslutning och som har minst en försäkringsförening enligt denna lag bland sina dotterföretag.

2 §

På en försäkringsförening med ägarintresse i minst ett försäkringsföretag, ett utländskt återförsäkringsföretag eller ett försäkringsföretag i tredje land tillämpas bestämmelserna i 4 och 5 §, 7 § 1, 3 och 4 mom. samt 8― 12 § i detta kapitel.

Bestämmelserna i 6 §, 7 § 2―4 mom. och 8―12 § i detta kapitel tillämpas på en försäkringsförening vars moderföretag är en försäkringsholdingsammanslutning, ett utländskt återförsäkringsföretag eller ett försäkringsföretag i tredje land.

På en försäkringsförening vars moderföretag är en mångbranschholdingsammanslutning tillämpas bestämmelserna i 8―12 § i detta kapitel.

En försäkringsförening enligt 1―3 mom., företag som är anknutna till den och företag med ägarintresse i den samt företag som är anknutna till företag med ägarintresse i den utgör en försäkringsgrupp som omfattas av extra tillsyn.

3 §

Försäkringsinspektionen får besluta att bestämmelserna i detta kapitel inte tillämpas på ett företag som omfattas av extra tillsyn, om företaget är av ringa intresse med hänsyn till syftet med den extra tillsyn över försäkringsföreningar som föreskrivs i detta kapitel eller om det skulle vara olämpligt eller missvisande att låta företagets finansiella situation omfattas av den extra tillsynen med hänsyn till syftet med den extra tillsynen över försäkringsföreningar.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet föreskrivs vid behov om de allmänna principerna för tillämpningen av 1 mom.

Om en försäkringsholdingsammanslutning, ett utländskt återförsäkringsföretag, ett försäkringsföretag i tredje land eller en mångbranschholdingsammanslutning som är moderföretag som dotterföretag har försäkringsföretag som erhållit koncession i Finland och i minst en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får Försäkringsinspektionen besluta att bestämmelserna i detta kapitel inte tillämpas på en finsk försäkringsförening som omfattas av den extra tillsynen, förutsatt att den extra tillsynen över försäkringsgruppen i fråga har ordnats av en myndighet som övervakar försäkringsverksamheten i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med principerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG om extra tillsyn över försäkringsföretag som ingår i en försäkringsgrupp och att den myndighet som övervakar försäkringsverksamheten i staten i fråga ger Försäkringsinspektionen alla uppgifter som behövs för den extra tillsynen över försäkringsgruppen.

4 §

Försäkringsföreningar enligt 2 § 1 mom. i detta kapitel samt finska försäkringsholdingsammanslutningar skall ha tillräckliga interna kontrollsystem för att ta fram de uppgifter som är väsentliga för den extra tillsynen enligt detta kapitel. Försäkringsinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om ordnandet av den interna kontrollen.

5 §

För den extra tillsynen över en försäkringsförening enligt 2 § 1 mom. i detta kapitel skall föreningen utföra en beräkning av den jämkade solvensen vilken skall omfatta försäkringsföretag, försäkringsholdingsammanslutningar, försäkringsföretag i tredje land och utländska återförsäkringsföretag som är anknutna till försäkringsföreningen. Vid beräkningen skall dessutom beaktas andra företag som ingår i en försäkringsgrupp enligt 2 § 4 mom. på det sätt som ministeriet närmare bestämmer genom förordning. Beräkningen skall tillställas Försäkringsinspektionen i samband med bokslutsuppgifterna på det sätt som inspektionen närmare bestämmer.

Ministeriet utfärdar en förordning om beräkningen av jämkad solvens.

Försäkringsinspektionen får medge en försäkringsförening undantag från skyldigheten att beräkna den jämkade solvensen, om den är ett företag som är anknutet till en annan finsk försäkringsförening eller till en finsk försäkringsholdingsammanslutning och har beaktats vid beräkningen av den jämkade solvensen för försäkringsföretaget eller försäkringsholdingsammanslutningen med ägarintresse. Undantag får medges endast om de poster som får ingå i verksamhetskapitalet för de försäkringsföretag som omfattas av beräkningen av jämkad solvens är på ett ändamålsenligt och av Försäkringsinspektionen godkänt sätt fördelade mellan ovan nämnda företag.

6 §

En finsk försäkringsholdingsammanslutning som är moderföretag till en försäkringsförening enligt 2 § 2 mom. i detta kapitel skall för den extra tillsynen utföra en beräkning av den jämkade solvensen vilken skall omfatta försäkringsföretag, försäkringsholdingsammanslutningar, försäkringsföretag i tredje land och utländska återförsäkringsföretag som är anknutna till moderföretaget. Vid beräkningen skall dessutom beaktas andra företag som ingår i en försäkringsgrupp enligt 2 § 4 mom. på det sätt som ministeriet närmare bestämmer genom förordning. Om en försäkringsförenings moderföretag är något annat företag enligt 2 § 2 mom. än en finsk försäkringsholdingsammanslutning, skall en försäkringsförening som ingår i gruppen utföra beräkningen. Beräkningen skall tillställas Försäkringsinspektionen i samband med bokslutsuppgifterna på det sätt som inspektionen närmare bestämmer.

Ministeriet utfärdar en förordning om beräkningen av jämkad solvens.

Försäkringsinspektionen kan besluta att den beräkning av den jämkade solvensen som avses i denna paragraf skall utföras endast när moderföretaget är yttersta moderföretag i en försäkringsgrupp som omfattas av extra tillsyn.

7 §

Om den jämkade solvensen beräknad med stöd av 5 § för en försäkringsförening enligt 2 § 1 mom. är negativ, skall föreningen inom en av Försäkringsinspektionen bestämd tid för godkännande tillställa inspektionen en plan för att återställa en sund solvensställning.

Om en i 2 § 2 mom. avsedd försäkringsförenings solvens på grundval av en beräkning enligt 6 § äventyras eller riskerar att äventyras, skall den finska försäkringsholdingsammanslutning som är försäkringsföreningens moderföretag inom en av Försäkringsinspektionen bestämd tid för godkännande tillställa inspektionen en plan för att återställa en sund solvensställning. Om moderföretaget är något annat företag enligt 2 § 2 mom. än en finsk försäkringsholdingsammanslutning, skall försäkringsföreningen tillställa Försäkringsinspektionen planen.

Den plan för att återställa en sund solvensställning som avses i 1 och 2 mom. skall innehålla

1) förslag till åtgärder som behövs för att återställa en sund solvensställning,

2) en utredning om på vilket sätt de föreslagna åtgärderna antas påverka de försäkrade förmånerna på ett betryggande sätt, samt

3) den tid inom vilken åtgärderna avses bli vidtagna.

Försäkringsinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om planens innehåll.

8 §

Försäkringsinspektionen skall övervaka transaktioner mellan en försäkringsförening och ett företag som är anknutet till försäkringsföreningen, ett företag med ägarintresse i försäkringsföreningen och ett företag som är anknutet till ett företag med ägarintresse i försäkringsföreningen.

Dessutom skall Försäkringsinspektionen övervaka transaktioner mellan en försäkringsförening och en fysisk person som har ägarintresse i försäkringsföreningen eller i ett företag som är anknutet till försäkringsföreningen, i ett företag med ägarintresse i försäkringsföreningen eller i ett företag som är anknutet till ett företag med ägarintresse i försäkringsföreningen.

Vid tillsynen skall särskild uppmärksamhet fästas vid transaktioner som gäller lån, borgen samt förbindelser utanför balansräkningen, poster som får ingå i verksamhetskapitalet, investeringar, återförsäkringsrörelse och avtal om delade kostnader.

En försäkringsförening skall underrätta Försäkringsinspektionen minst en gång om året om betydande transaktioner enligt 1―3 mom. på det sätt som inspektionen närmare bestämmer. Om det på grundval av dessa uppgifter framgår att föreningens solvens äventyras eller riskerar att äventyras, skall föreningen inom en av Försäkringsinspektionen bestämd tid för godkännande tillställa inspektionen en plan för att återställa en sund solvensställning.

9 §

Om en i 7 § eller 8 § 4 mom. avsedd plan för att återställa en sund solvensställning inte har kunnat genomföras inom en av Försäkringsinspektionen godkänd tid eller om de åtgärder som ingår i planen uppenbarligen inte räcker till för att trygga de försäkrade förmånerna, kan inspektionen vidta tillsynsåtgärder enligt 12 kap. mot en försäkringsförening som avses i 2 § 1―3 mom.

10 §

Försäkringsinspektionen har rätt att utföra granskningar i moderföretaget och dotterföretag till en försäkringsförening som är underkastad extra tillsyn och i dotterföretag till föreningens moderföretag för att kontrollera de uppgifter som kan vara av betydelse för den extra tillsyn som föreskrivs i detta kapitel.

Om Försäkringsinspektionen ämnar granska uppgifter som är väsentliga för den extra tillsynen och som gäller ett företag som är beläget i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är ett anknutet företag, ett dotterföretag eller ett moderföretag till en finsk försäkringsförening eller ett dotterföretag till ett moderföretag till den försäkringsförening som är underkastad extra tillsyn, skall inspektionen begära av den myndighet som övervakar försäkringsverksamheten i berörda stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att granskningen utförs. Försäkringsinspektionen har rätt att utföra granskningen eller att delta i den, om den myndighet som tagit emot begäran tillåter det.

11 §

Om en försäkringsförening inte har tillställt Försäkringsinspektionen de uppgifter som behövs för den extra tillsynen enligt detta kapitel, skall ett företag som är anknutet till försäkringsföreningen, ett företag med ägarintresse i försäkringsföreningen eller ett företag som är anknutet till ett företag med ägarintresse i försäkringsföreningen på inspektionens yrkande lämna de uppgifter som de innehar till inspektionen.

12 §

Utan hinder av vad som bestäms någon annanstans i lag har företag som omfattas av extra tillsyn enligt detta kapitel och företag som är anknutna till dem och företag som har ägarintresse i dem rätt att sinsemellan utbyta uppgifter som är väsentliga för den extra tillsynen.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2000. Lagens 10 kap. 4 a § och 12 a kap. 4 och 8 § träder dock i kraft den 1 januari 2001.

Den beräkning av jämkad solvens som föreskrivs i 12 a kap. 5 och 6 § skall utföras första gången i samband med bokslutet för den räkenskapsperiod som pågår den 1 januari 2001 eller som börjar under kalenderåret i fråga.

RP 32/2000
RP 63/2000
EkUB 22/2000
RSv 128/2000
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG (31998L0078); EGT nr L 330, 5.12.1998 s. 1, rådets direktiv 92/49/EEG (31992L0049); EGT nr L 228, 11.8.1992 s. 1, rådets direktiv 92/96/EEG (31992L0096); EGT nr L 360, 9.12.1992, s. 1

Helsingfors den 17 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.