951/2000

Given i Helsingfors den 17 november 2000

Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 25 april 1997 om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 1 § 3 mom., 5 § och 12 § 4 mom., 25 § 1 mom. och 28 § 2 mom.,

av dessa lagrum 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag 83/1999 samt 12 § 4 mom. och 25 § 1 mom. sådana de lyder i lag 640/1997, samt

fogas till lagen en ny 1 a § som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

På arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas dock inte 1 kap. 3 §, 2 kap. 2 § 1, 2 och 5 mom., 2 a §, 4 § 1 mom. 3 punkten, 5 § 1 och 5 mom., 2 a kap., 3 kap. 1 a, 3, 4 och 7 §, 7 kap. 1 a § 1 och 2 mom., 2 §, 3 § 2 mom., 3 a §, 7 § 1, 3 och 4 mom., 10 kap. 2, 3 a, 3 b, 4 d och 7 §, 11 kap., 12 kap. 1 § 2 mom. och 4 och 5 §, 13 kap., 14 kap. 1 § 2 mom., 4 § 2 mom., 5 a § 2 mom., 5 b och 6 §, 16 kap. 13 § 3 mom., 16 a kap. 9 § 3 mom. samt 10 och 13―15 §, 16 b kap. 4 § 3 mom. samt 18 kap. 9 § 2 mom. lagen om försäkringsbolag.

1 a §
Behörigt ministerium

I denna lag avses med ministeriet eller vederbörande ministerium social- och hälsovårdsministeriet.

5 §
Innehav inom ett främmande verksamhets- område

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte utan Försäkringsinspektionens tillstånd förvärva bestämmanderätt enligt 1 kap. 3 § lagen om aktiebolag (734/1978) i en sammanslutning som bedriver annan rörelse än försäkringsrörelse, om inte sammanslutningens verksamhet kan anses ansluta sig till arbetspensionsförsäkringsrörelsen eller sammanslutningen är en bostads- eller fastighetssammanslutning.

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte ensamt eller tillsammans med sina dottersamfund utan tillstånd av Försäkringsinspektionen äga mer än tio procent av aktierna, medlemsandelarna eller bolagsandelarna och inte mer än tio procent av det röstetal som samtliga aktier, medlemsandelar eller bolagsandelar medför i ett kreditinstitut eller finansiellt institut som står under offentlig övervakning, med undantag av fondbolag.

Till innehav enligt 1 och 2 mom. hänförs även sådana aktier och det röstetal som de medför som arbetspensionsförsäkringsbolaget kan teckna på grundval av en optionsrätt eller ett konvertibelt skuldebrev.

12 §
Särskilda behörighetsvillkor för ledningen

Verkställande direktören för ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller hans suppleant får inte vara anställd hos eller revisor vid ett kreditinstitut eller finansiellt institut, ett fondbolag, ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag eller något annat försäkringsbolag eller en sammanslutning som hör till samma koncern som institutet, fondbolaget eller försäkringsbolaget. Verkställande direktören för ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller hans suppleant får inte vara medlem i styrelsen eller förvaltningsrådet för ett annat arbetspensionsförsäkringsbolag.

25 §
Beviljande av lån eller ställande av säkerhet

Penninglån får beviljas en aktieägare eller innehavare av garantiandelar i ett arbetspensionsförsäkringsbolag, en annan sammanslutning inom samma koncern som arbetspensionsförsäkringsbolaget, en medlem av styrelsen eller förvaltningsrådet eller verkställande direktören i arbetspensionsförsäkringsbolaget eller ovan nämnda andra sammanslutning endast inom gränserna för de såsom vinst utdelningsbara medel enligt 12 kap. 2 § lagen om försäkringsbolag och denna lag och endast under förutsättning att för lånet finns borgen som har ställts av en depositionsbank som beviljats koncession i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller någon annan betryggande säkerhet. Detsamma gäller penninglån till den som är make till eller lever under äktenskapsliknande förhållanden med en ovan avsedd person, är släkt i rätt upp- eller nedstigande led med en sådan person, med hans make eller med någon som lever under äktenskapsliknande förhållanden med personen i fråga samt den som är make till eller lever under äktenskapsliknande förhållanden med en sådan släkting. Säkerhet får på det sätt som närmare bestäms genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet ställas endast för arbetspensionsförsäkringsbolagets egna eller ett sådant bolags förpliktelser som hör till arbetspensionsförsäkringsbolagets koncern.


28 §
Placeringsplan

Av placeringsplanen skall framgå hur arbetspensionsförsäkringsbolagets rättigheter som grundar sig på innehav i andra sammanslutningar skall användas och i vilken mån och av vem arbetspensionsförsäkringsbolaget köper de tjänster som avses i 27 § 4 mom. I planen skall också fastställas de principer som skall iakttas då penninglån som i förhållande till arbetspensionsförsäkringsbolagets övriga kreditgivning är betydande beviljas aktieägare eller innehavare av garantiandelar i ett sådant bolag som hör till samma koncern eller samma ekonomiska sammanslutning som arbetspensionsförsäkringsbolaget.Denna lag träder i kraft den 1 december 2000.

RP 32/2000
RP 63/2000
EkUB 22/2000
RSv 128/2000
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG (31998L0078); EGT nr L 330, 5.12.1998 s. 1, rådets direktiv 92/49/EEG (31992L0049); EGT nr L 228, 11.8.1992 s. 1, rådets direktiv 92/96/EEG (31992L0096); EGT nr L 360, 9.12.1992, s. 1

Helsingfors den 17 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.