950/2000

Given i Helsingfors den 17 november 2000

Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) 3 § 2 mom. och 56 § 2 och 3 mom.,

ändras 2 § 1 mom. 9 punkten och 43 §,

av dessa lagrum 2 § 1 mom. 9 punkten sådan den lyder i lag 637/2000 som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


9) ministeriet eller vederbörande ministerium social- och hälsovårdsministeriet.


43 §
Granskning av verksamheten

Försäkringsinspektionen har rätt att granska den rörelse och övriga verksamhet som ett försäkringsbolag från tredje land och dess dottersamfund bedriver i Finland. Om det finns särskilda skäl kan inspektionen omhänderta handlingar som skall granskas. Bolaget skall på begäran ges kopior av handlingarna avgiftsfritt.

Försäkringsinspektionen kan förordna en särskild sakkunnig att bistå Försäkringsinspektionen vid granskningen. Den sakkunniges arvode fastställs av inspektionen, och det betalas av ifrågavarande bolags medel så som inspektionen bestämmer.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2000.

RP 32/2000
RP 63/2000
EkUB 22/2000
RSv 128/2000
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG (31998L0078); EGT nr L 330, 5.12.1998 s. 1, rådets direktiv 92/49/EEG (31992L0049); EGT nr L 228, 11.8.1992 s. 1, rådets direktiv 92/96/EEG (31992L0096); EGT nr L 360, 9.12.1992, s. 1

Helsingfors den 17 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.