949/2000

Given i Helsingfors den 17 november 2000

Lag om ändring av lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/1979) 1 kap. 3 § 4 och 5 mom., sådana de lyder i lag 611/1997,

ändras 1 kap. 4 § 1 mom. 3 och 4 punkten samt 5 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 3 kap. 3 § 5 mom., 8 kap. 10 § 2 mom., 9 kap. 3 a § 2 mom., 10 kap. 8 §, 9 § 3 punkten och 11 § 1 och 2 mom., 14 kap. 1 § 1 mom., 3 och 4 §, 5 a § 1 mom. 6 punkten och 10 §, 15 kap. 1 § 1 mom. och 18 kap. 10 a § 2 mom.,

av dessa lagrum 1 kap. 4 § 1 mom. 3 och 4 punkten och 14 kap. 10 § sådana de lyder i nämnda lag 611/1997, 1 kap. 5 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt 9 kap. 3 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 1022/1996, 3 kap. 3 § 5 mom. och 14 kap. 5 a § 1 mom. 6 punkten sådana de lyder i lag 389/1995, 10 kap. 8 § sådan den lyder i nämnda lagar 389/1995 och 611/1997, 10 kap. 9 § 3 punkten och 11 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 1204/1998, 14 kap. 1 § 1 mom. och 3 § sådana de lyder i lag 79/1999, 14 kap. 4 § sådan den lyder i nämnda lagar 389/1995, 611/1997 och 79/1999 och 18 kap. 10 a § 2 mom. sådant det lyder i lag 989/1999, samt

fogas till 1 kap. en ny 1 b §, till 4 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 611/1997, en ny 5 punkt och till kapitlet en ny 5 b §, till 9 kap. 3 §, sådan den lyder i nämnda lag 611/1997, ett nytt 4 mom., till 10 kap. en ny 3 c §, till 14 kap. 2 § ett nytt 3 mom., till 5 a § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lagar 389/1995 och 79/1999 och i lag 355/1997, en ny 7 punkt och till kapitlet en ny 5 c § i stället för den 5 c § som upphävts genom nämnda lag 355/1997 samt till lagen ett nytt 14 b kap. som följer:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 b §

I denna lag avses med ministeriet eller vederbörande ministerium social- och hälsovårdsministeriet.

4 §

Ett försäkringsbolag får ta upp krediter endast


3) som sådant kapitallån som avses nedan i 2 mom.,

4) i andra fall som vederbörande ministerium bestämmer, samt

5) med tillstånd som Försäkringsinspektionen beviljar i enskilda fall.


5 §

I denna lag avses med betydande bindning en förbindelse som uppstår när

1) en fysisk person eller en juridisk person direkt eller indirekt äger minst 20 procent av en sammanslutnings aktier, medlemsandelar, garantiandelar eller andra bolagsandelar,

2) en fysisk person eller en juridisk person har direkt eller indirekt minst 20 procent av det röstetal som någon sammanslutnings aktier, medlemsandelar, garantiandelar eller andra bolagsandelar medför och detta röstetal baserar sig på ägande, medlemskap, bolagsordning, bolagsavtal eller andra med dessa jämförbara regler eller annat avtal, eller


5 b §

I denna lag avses med försäkringsholdingsammanslutning ett moderföretag vars huvudsakliga funktion är att förvärva och inneha andelar i dotterföretag som är försäkringsföretag, utländska återförsäkringsföretag eller försäkringsföretag i tredje land och av vilka minst ett är ett försäkringsbolag enligt denna lag. Med företag som nämns i denna paragraf avses moderföretag, dotterföretag, försäkringsföretag, utländskt återförsäkringsföretag och försäkringsföretag i tredje land enligt definitionerna i 14 b kap. 1 §.

3 kap.

Delägarskap i försäkringsbolag

3 §

Om en anmälare som avses i 1 eller 2 mom. är ett aktiebolag eller ett därmed jämförbart utländskt bolag eller ett ömsesidigt försäkringsbolag, beaktas vid tillämpningen av de gränser för innehav om vilka bestäms i 1 och 2 mom. även innehaven hos andra bolag som hör till samma koncern som detta bolag och likaså innehaven hos en pensionsstiftelse eller pensionskassa som har grundats av dessa bolag eller som verkar i samband med dem. Vid tillämpningen av denna paragraf jämställs med en koncern de som sinsemellan står i ett sådant beroendeförhållande som kan jämföras med en koncern.

8 kap.

Bolagsstämma

10 §

Beslut om ändring av bolagsordningen skall sedan Försäkringsinspektionen fastställt ändringen utan dröjsmål anmälas för registrering och beslutet får inte verkställas förrän registrering har skett. Om en ändring av bolagsordningen som gäller aktiekapitalet, minimi- eller maximikapitalet eller aktiernas nominella belopp förutsätter ökning eller nedsättning av det registrerade aktiekapitalet, skall dock ändringsbeslutet, sedan inspektionen fastställt ändringen, med avvikelse från vad som sagts ovan, anmälas för registrering och registreras först samtidigt med ökningen eller nedsättningen.


9 kap.

Revision och särskild granskning

3 §

Vad som i 1 mom. bestäms om revisorer och revisorssuppleanter för försäkringsbolag tillämpas på motsvarande sätt på revisorer och revisorssuppleanter för finska försäkringsholdingsammanslutningar.

3 a §

Ett försäkringsbolags revisor är även skyldig att till Försäkringsinspektionen anmäla sådana i 1 mom. avsedda omständigheter och beslut som han får kännedom om när han utför sitt uppdrag i en sammanslutning som har i 1 kap. 5 § bokföringslagen (1336/1997) nämnt bestämmande inflytande i ett försäkringsbolag där han är revisor, eller i vilket nämnda försäkringsbolag har ovan avsedda bestämmande inflytande. En finsk försäkringsholdingsammanslutnings revisor skall likaså till Försäkringsinspektionen anmäla sådana i 1 mom. avsedda omständigheter och beslut vilka gäller försäkringsbolag som hör till samma koncern som försäkringsholdingsammanslutningen och vilka han får kännedom om när han utför sitt uppdrag i försäkringsholdingsammanslutningen.


10 kap.

Bokslut, koncernbokslut och täckning av ansvarsskuld

3 c §

Ett försäkringsbolags styrelse skall se till att försäkringsbolaget har tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskkontrollsystem med beaktande av arten och omfattningen av bolagets verksamhet. Försäkringsinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om hur den interna kontrollen och riskkontrollen skall ordnas.

8 §

I balansräkningen eller i en bilaga till den skall särskilt uppges de i 12 kap. 5 § 1 mom. i denna lag samt 25 § 1 mom. lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag avsedda penninglånens sammanlagda belopp enligt vad Försäkringsinspektionen närmare bestämmer.

Vad som nämns i 1 mom. gäller också penninglån till den som med stöd av ägande av aktier eller garantiandelar, optionsrätter eller konvertibla skuldebrev har eller kan ha minst 10 procent av aktierna eller garantiandelarna eller av det röstetal som aktierna eller garantiandelarna medför eller motsvarande innehav eller rösträtt i en sammanslutning som tillhör samma koncern som försäkringsbolaget, om det sammanlagda beloppet av dessa penninglån överstiger den gräns som Försäkringsinspektionen fastställt.

Om försäkringsbolaget har ställt panter eller därmed jämförbara säkerheter för en förbindelse som ingåtts av en person eller sammanslutning som hör till den närmaste kretsen enligt 1 och 2 mom., skall de upptas i en bilaga till balansräkningen, specificerade så som Försäkringsinspektionen har bestämt. Detsamma gäller andra av försäkringsbolaget ingångna ansvarsförbindelser än sådana som grundar sig på försäkringar.

9 §

I resultaträkningen eller balansräkningen eller i bilagor till dem skall lämnas följande uppgifter:


3) i fråga om kapitallån de huvudsakliga lånevillkoren och den för lånet avtalade icke kostnadsförda räntan eller gottgörelsen av annat slag samt övriga väsentliga uppgifter om kapitallån enligt vad Försäkringsinspektionen bestämmer,


11 §

Ett försäkringsbolag som är moderbolag skall upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut. Vad som i detta kapitel bestäms om koncernbokslut iakttas i tillämpliga delar i fråga om koncernbokslut i sådana koncerner där en finsk försäkringsholdingsammanslutning är moderföretag.

Vid upprättandet av koncernbokslut skall i tillämpliga delar iakttas bestämmelserna i 1 b, 1 c, 4, 4 a―4 e, 5, 8 och 9 § samt bestämmelserna i 11 kap. 2 och 6 a § lagen om aktiebolag.


14 kap.

Tillsynen över försäkringsbolag

1 §

Tillsynen över och inspektionen av försäkringsbolagen handhas av Försäkringsinspektionen. Försäkringsinspektionen övervakar även finska försäkringsholdingsammanslutningar på det sätt som bestäms i denna lag.


2 §

Finska försäkringsholdingsammanslutningar skall årligen inom en av Försäkringsinspektionen bestämd tid tillställa inspektionen sitt eget bokslut och sitt koncernbokslut.

3 §

Ett försäkringsbolag och en finsk försäkringsholdingsammanslutning skall inom en skälig tid som vederbörande ministerium och Försäkringsinspektionen bestämmer lämna ministeriet och inspektionen också andra för utförandet av uppgifterna enligt denna lag nödvändiga upplysningar om sin verksamhet än de som avses i 2 §.

4 §

Försäkringsinspektionen har rätt att granska ett försäkringsbolags och dess dottersamfunds rörelse och övriga verksamhet. Inspektionen har rätt att utföra granskningar i försäkringsbolagets lokaliteter samt delta i de sammanträden vid vilka beslutanderätten i försäkringsbolagsärenden utövas, dock inte i beslutsfattandet.

Försäkringsinspektionen har rätt att granska verksamheten i ett försäkringsbolags representation i en annan EES-stat, antingen självständigt eller genom sin representant, efter att ha underrättat de behöriga myndigheterna som utövar tillsyn över försäkringsverksamheten i den stat där representationen är belägen om detta.

Vad som i 1 mom. bestäms om Försäkringsinspektionens rätt att granska ett försäkringsbolags och dess dottersamfunds rörelse och övriga verksamhet tillämpas på motsvarande sätt på en finsk försäkringsholdingsammanslutning och dess dottersamfund.

Om särskilda skäl föreligger kan Försäkringsinspektionen omhänderta handlingar som är föremål för granskning. Bolaget skall på begäran avgiftsfritt få kopior av dessa.

5 a §

Vederbörande ministerium kan, efter att ha begärt Försäkringsinspektionens utlåtande om saken, begränsa eller återkalla ett försäkringsbolags koncession, om


6) de förhållanden som rådde då koncessionen beviljades har förändrats så att koncession inte längre skulle beviljas, eller om förutsättningarna för inledande av verksamheten inte längre uppfylls,

7) uppgörandet eller genomförandet av en i 14 b kap. 7 eller 8 § avsedd plan för att återställa en sund solvensställning har åsidosatts och åsidosättandet äventyrar försäkrade förmåner eller åsidosättandet av förpliktelsen enligt nämnda lagrum i övrigt är grovt.


5 c §

Försäkringsinspektionen kan tillsätta ett ombud för att övervaka ett försäkringsbolags verksamhet, om det förekommit sådana brister eller oegentligheter i bolagets verksamhet som allvarligt äventyrar försäkringstagarnas eller de försäkrades intressen eller bolagets fortsatta verksamhet.

Vid utförandet av sitt uppdrag har ombudet de rättigheter som nämns i 14 kap. 1―4 §. Dessutom kan Försäkringsinspektionen på förslag av ombudet vid behov sammankalla bolagets styrelse eller förvaltningsråd eller bolagsstämma för behandling av ett uppgivet ärende.

Ombudet skall uppfylla samma behörighetsvillkor som de tjänstemän vid Försäkringsinspektionen som deltar i inspektionens tillsyns- och granskningsuppdrag. När ombudet utför sitt uppdrag tillämpas på honom eller henne samma bestämmelser om straffrättsligt tjänsteansvar och försäkringstillsyn som på Försäkringsinspektionens tjänstemän när de utför tillsyns- och granskningsupdrag.

Ombudet skall lämna Försäkringsinspektionen de utredningar som inspektionen bestämmer. Ombudets löneförmåner fastställs av Försäkringsinspektionen och de erläggs av försäkringsbolagets medel på det sätt som inspektionen bestämmer.

10 §

Beslut eller förordnande som meddelats med stöd av en bestämmelse i 3―6 §, 7 kap. 4 §, 14 b kap. 7―9 eller 11 § eller 15 kap. 2, 3, 11 eller 21 § kan verkställas även om besvär har anförts.

14 b kap.

Extra tillsyn över försäkringsgrupper

1 §

I detta kapitel avses med

1) moderföretag ett moderföretag enligt bokföringslagen samt varje annan juridisk person som Försäkringsinspektionen anser att utövar ett faktiskt bestämmande inflytande över ett annat företag,

2) dotterföretag ett dotterföretag enligt bokföringslagen samt varje annan juridisk person över vilken Försäkringsinspektionen anser att ett moderföretag utövar faktiskt bestämmande inflytande samt en sådan juridisk persons dotterföretag,

3) ägarintresse det att det mellan en fysisk person eller en juridisk person och ett företag uppstår en betydande bindning enligt 1 kap. 5 §; även en annan sådan ägarandel som skapar en varaktig förbindelse mellan en fysisk person eller en juridisk person och ett företag och som är avsedd att främja den fysiska personens eller den juridiska personens verksamhet eller den verksamhet som ett företag inom samma koncern bedriver, utgör ett ägarintresse,

4) företag med ägarintresse ett moderföretag eller en sådan juridisk person som har ägarintresse i ett annat företag,

5) anknutet företag ett dotterföretag eller ett sådant företag i vilket en juridisk person har ägarintresse,

6) försäkringsföretag ett försäkringsbolag och en i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) avsedd försäkringsförening samt en med dem jämförbar utländsk försäkringsgivare som bedriver direkt försäkring och vars hemstat hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

7) försäkringsföretag i tredje land ett utländskt försäkringsföretag som bedriver direkt försäkring och vars hemstat inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

8) utländskt återförsäkringsföretag ett utländskt företag som huvudsakligen bedriver återförsäkring och som inte är ett försäkringsföretag enligt 6 och 7 punkten, samt

9) mångbranschholdingsammanslutning ett annat moderföretag än ett försäkringsföretag, ett försäkringsföretag i tredje land, ett utländskt återförsäkringsföretag eller en försäkringsholdingsammanslutning och som har minst ett försäkringsbolag enligt denna lag bland sina dotterföretag.

2 §

På ett försäkringsbolag med ägarintresse i minst ett försäkringsföretag, ett utländskt återförsäkringsföretag eller ett försäkringsföretag i tredje land tillämpas bestämmelserna i 4 och 5 §, 7 § 1, 3 och 4 mom. samt 8― 12 § i detta kapitel.

Bestämmelserna i 6 §, 7 § 2―4 mom. och 8―12 § i detta kapitel tillämpas på ett försäkringsbolag vars moderföretag är en försäkringsholdingsammanslutning, ett utländskt återförsäkringsföretag eller ett försäkringsföretag i tredje land.

På ett försäkringsbolag vars moderföretag är en mångbranschholdingsammanslutning tillämpas bestämmelserna i 8―12 § i detta kapitel.

Ett försäkringsbolag enligt 1―3 mom., företag som är anknutna till det och företag med ägarintresse i det samt företag som är anknutna till företag med ägarintresse i det utgör en försäkringsgrupp som omfattas av extra tillsyn.

3 §

Försäkringsinspektionen får besluta att bestämmelserna i detta kapitel inte tillämpas på ett företag som omfattas av extra tillsyn, om företaget är av ringa intresse med hänsyn till syftet med den extra tillsyn över försäkringsbolag som föreskrivs i detta kapitel eller om det skulle vara olämpligt eller missvisande att låta företagets finansiella situation omfattas av den extra tillsynen med hänsyn till syftet med den extra tillsynen över försäkringsbolag.

Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet föreskrivs vid behov om de allmänna principerna för tillämpningen av 1 mom.

Om en försäkringsholdingsammanslutning, ett utländskt återförsäkringsföretag, ett försäkringsföretag i tredje land eller en mångbranschholdingsammanslutning som är moderföretag som dotterföretag har försäkringsföretag som erhållit koncession i Finland och i minst en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får Försäkringsinspektionen besluta att bestämmelserna i detta kapitel inte tillämpas på ett försäkringsbolag som omfattas av den extra tillsynen och som erhållit koncession i Finland, förutsatt att den extra tillsynen över försäkringsgruppen i fråga har ordnats av en myndighet som övervakar försäkringsverksamheten i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i enlighet med principerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG om extra tillsyn över försäkringsföretag som ingår i en försäkringsgrupp och att den myndighet som övervakar försäkringsverksamheten i staten i fråga ger Försäkringsinspektionen alla uppgifter som behövs för den extra tillsynen över försäkringsgruppen.

4 §

Försäkringsbolag enligt 2 § 1 mom. i detta kapitel samt finska försäkringsholdingsammanslutningar skall ha tillräckliga interna kontrollsystem för att ta fram de uppgifter som är väsentliga för den extra tillsynen enligt detta kapitel. Försäkringsinspektionen utfärdar närmare föreskrifter om ordnandet av den interna kontrollen.

5 §

För den extra tillsynen över ett försäkringsbolag enligt 2 § 1 mom. i detta kapitel skall bolaget utföra en beräkning av den jämkade solvensen vilken skall omfatta försäkringsföretag, försäkringsholdingsammanslutningar, försäkringsföretag i tredje land och utländska återförsäkringsföretag som är anknutna till försäkringsbolaget. Vid beräkningen skall dessutom beaktas andra företag som ingår i en försäkringsgrupp enligt 2 § 4 mom. på det sätt som ministeriet närmare bestämmer genom förordning. Beräkningen skall tillställas Försäkringsinspektionen i samband med bokslutsuppgifterna på det sätt som inspektionen närmare bestämmer.

Ministeriet utfärdar en förordning om beräkningen av jämkad solvens.

Försäkringsinspektionen får medge ett försäkringsbolag undantag från skyldigheten att beräkna den jämkade solvensen, om det är ett företag som är anknutet till ett annat finskt försäkringsföretag eller till en finsk försäkringsholdingsammanslutning och har beaktats vid beräkningen av den jämkade solvensen för försäkringsföretaget eller försäkringsholdingsammanslutningen med ägarintresse. Undantag får medges endast om de poster som får ingå i verksamhetskapitalet för de försäkringsföretag som omfattas av beräkningen av jämkad solvens är på ett ändamålsenligt och av Försäkringsinspektionen godkänt sätt fördelade mellan ovan nämnda företag.

6 §

En finsk försäkringsholdingsammanslutning som är moderföretag till ett försäkringsbolag enligt 2 § 2 mom. i detta kapitel skall för den extra tillsynen utföra en beräkning av den jämkade solvensen vilken skall omfatta försäkringsföretag, försäkringsholdingsammanslutningar, försäkringsföretag i tredje land och utländska återförsäkringsföretag som är anknutna till moderföretaget. Vid beräkningen skall dessutom beaktas andra företag som ingår i en försäkringsgrupp enligt 2 § 4 mom. på det sätt som ministeriet närmare bestämmer genom förordning. Om ett försäkringsbolags moderföretag är något annat företag enligt 2 § 2 mom. än en finsk försäkringsholdingsammanslutning, skall ett försäkringsbolag som ingår i gruppen utföra beräkningen. Beräkningen skall tillställas Försäkringsinspektionen i samband med bokslutsuppgifterna på det sätt som inspektionen närmare bestämmer.

Ministeriet utfärdar en förordning om beräkningen av jämkad solvens för moderföretaget.

Försäkringsinspektionen får besluta att den beräkning av den jämkade solvensen som avses i denna paragraf skall utföras endast när moderföretaget är yttersta moderföretag i en försäkringsgrupp som omfattas av extra tillsyn.

7 §

Om den jämkade solvensen beräknad med stöd av 5 § för ett försäkringsbolag enligt 2 § 1 mom. är negativ, skall bolaget inom en av Försäkringsinspektionen bestämd tid för godkännande tillställa inspektionen en plan för att återställa en sund solvensställning.

Om ett i 2 § 2 mom. avsett försäkringsbolags solvens på grundval av en beräkning enligt 6 § äventyras eller riskerar att äventyras, skall den finska försäkringsholdingsammanslutning som är försäkringsbolagets moderföretag inom en av Försäkringsinspektionen bestämd tid för godkännande tillställa inspektionen en plan för att återställa en sund solvensställning. Om moderföretaget är något annat företag enligt 2 § 2 mom. än en finsk försäkringsholdingsammanslutning, skall försäkringsbolaget tillställa Försäkringsinspektionen planen.

Den plan för att återställa en sund solvensställning som avses i 1 och 2 mom. skall innehålla

1) förslag till åtgärder som behövs för att återställa en sund solvensställning,

2) en utredning om på vilket sätt de föreslagna åtgärderna antas påverka de försäkrade förmånerna på ett betryggande sätt, samt

3) den tid inom vilken åtgärderna avses bli vidtagna.

Försäkringsinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om planens innehåll.

8 §

Försäkringsinspektionen skall övervaka transaktioner mellan ett försäkringsbolag och ett företag som är anknutet till försäkringsbolaget, ett företag med ägarintresse i försäkringsbolaget och ett företag som är anknutet till ett företag med ägarintresse i försäkringsbolaget.

Dessutom skall Försäkringsinspektionen övervaka transaktioner mellan ett försäkringsbolag och en fysisk person som har ägarintresse i försäkringsbolaget eller i ett företag som är anknutet till försäkringsbolaget, i ett företag med ägarintresse i försäkringsbolaget eller i ett företag som är anknutet till ett företag med ägarintresse i försäkringsbolaget.

Vid tillsynen skall särskild uppmärksamhet fästas vid transaktioner som gäller lån, borgen samt förbindelser utanför balansräkningen, poster som får ingå i verksamhetskapitalet, investeringar, återförsäkringsrörelse och avtal om delade kostnader.

Ett försäkringsbolag skall underrätta Försäkringsinspektionen minst en gång om året om betydande transaktioner enligt 1―3 mom. på det sätt som inspektionen närmare bestämmer. Om det på grundval av dessa uppgifter framgår att försäkringsbolagets solvens äventyras eller riskerar att äventyras, skall försäkringsbolaget inom en av Försäkringsinspektionen bestämd tid för godkännande tillställa inspektionen en i 7 § avsedd plan för att återställa en sund solvensställning.

9 §

Om en i 7 § eller 8 § 4 mom. avsedd plan för att återställa en sund solvensställning inte har kunnat genomföras inom en av Försäkringsinspektionen godkänd tid eller om de åtgärder som ingår i planen uppenbarligen inte räcker till för att trygga de försäkrade förmånerna, får inspektionen vidta tillsynsåtgärder enligt 14 kap. mot ett försäkringsbolag som avses i 2 § 1―3 mom.

10 §

Försäkringsinspektionen har rätt att utföra granskningar i moderföretaget till ett försäkringsbolag som är underkastat extra tillsyn och i dotterföretag till försäkringsbolagets moderföretag för att kontrollera de uppgifter som kan vara av betydelse för den extra tillsyn som föreskrivs i detta kapitel.

Försäkringsinspektionen har rätt att utföra granskningar i ett sådant utländskt försäkringsföretags moderföretag, dotterföretag och anknutna företag i Finland vars hemstat hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i dotterföretag i Finland till ett sådant försäkringsföretags moderföretag, om den myndighet som övervakar försäkringsverksamheten i berörda stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet begär granskning för utövande av extra tillsyn.

Om Försäkringsinspektionen ämnar granska uppgifter som är väsentliga för den extra tillsynen och som gäller ett företag som är beläget i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som är ett anknutet företag, ett dotterföretag eller ett moderföretag till ett finskt försäkringsbolag eller ett dotterföretag till ett moderföretag till det försäkringsbolag som är underkastat extra tillsyn, skall inspektionen begära av den myndighet som övervakar försäkringsverksamheten i berörda stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att granskningen utförs. Försäkringsinspektionen har rätt att utföra granskningen eller att delta i den, om den myndighet som tagit emot begäran tillåter det.

Om en myndighet som övervakar försäkringsverksamheten i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har behov av att i Finland granska uppgifter som är väsentliga för den extra tillsynen och som gäller ett företag enligt 2 mom., skall den av Försäkringsinspektionen begära att granskningen utförs. Försäkringsinspektionen skall uppfylla begäran genom att antingen utföra granskningen själv eller låta den myndighet som framställt begäran delta i granskningen. Försäkringsinspektionen kan som hjälp vid granskningen anlita en utomstående revisor eller annan sakkunnig.

11 §

Om ett försäkringsbolag inte har tillställt Försäkringsinspektionen de uppgifter som behövs för den extra tillsynen enligt detta kapitel, skall ett företag som är anknutet till försäkringsbolaget, ett företag med ägarintresse i försäkringsbolaget eller ett företag som är anknutet till ett företag med ägarintresse i försäkringsbolaget på inspektionens yrkande lämna de uppgifter som de innehar till inspektionen.

12 §

Utan hinder av vad som bestäms någon annanstans i lag har företag som omfattas av extra tillsyn enligt detta kapitel och företag som är anknutna till dem och företag som har ägarintresse i dem rätt att sinsemellan utbyta uppgifter som är väsentliga för den extra tillsynen.

15 kap.

Likvidation och upplösning

1 §

Ett försäkringsbolag vars koncession har återkallats är i likvidation och skall upplösas. Om återkallandet av koncessionen beror på att ett försäkringsaktiebolag, vars hela försäkringsbestånd har överlåtits till ett annat försäkringsbolag, meddelar att det avstår från att bedriva försäkringsrörelse, får bolaget emellertid efter att ha gjort nödvändiga ändringar i bolagsordningen fortsätta med sin verksamhet som ett aktiebolag som bedriver annan affärsverksamhet utan det likvidations- och upplösningsförfarande som anges i detta kapitel. Ändringen av bolagsordningen skall anmälas för registrering inom sex månader efter att koncessionen återkallats. Om ändringen av bolagsordningen inte har anmälts för registrering inom nämnda tid eller om registrering har förvägrats och beslutet om detta har vunnit laga kraft, har beslutet om fortsatt verksamhet förfallit. För en sådan ändring av bolagsordningen som avses i detta moment krävs inte Försäkringsinspektionens fastställelse.


18 kap.

Särskilda stadganden

10 a §

På Försäkringsinspektionen tillämpas inte vad som i 1 kap. 3 § 3 mom., 4 § 1 och 6 mom. samt 4 a § 1 och 3 mom., 2 kap. 1 a § 2 mom., 2 § 1 och 4―6 mom. samt 2 a och 5 a §, 9 kap. 5 §, 10 kap. 1 § 2 mom., 2 § 4 mom., 3 § 3 mom. 7 punkten, 4 mom. samt 5 mom. 12 punkten, 3 a § 2―5 mom., 4 b § 1 mom. 2 punkten, 4 c § 1 och 2 mom., 5 § 2 mom. och 14 §, 11 kap. 4 § 3 mom. och 7 § 2 mom., 13 kap. 4 §, 14 kap. 3 §, 5 § 1 mom., 5 a § 1 mom. samt 7 och 8 §, 14 b kap. 5 och 6 § samt 18 kap. 5 § 1 mom. 7 punkten, 6, 6 a, 6 b och 7 §, 8 § 1 mom. och 9 § 2 mom. i denna lag föreskrivs om social- och hälsovårdsministeriet eller vederbörande ministerium.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2000. Lagens 10 kap. 3 c § och 14 b kap. 4 och 8 § träder dock i kraft den 1 januari 2001.

Lagens 10 kap. 11 § 1 och 2 mom. tillämpas första gången på upprättandet av koncernbokslut för den räkenskapsperiod som pågår när denna lag träder i kraft eller som börjar efter ikraftträdandet.

En finsk försäkringsholdingsammanslutning skall tillställa Försäkringsinspektionen sitt eget bokslut och sitt koncernbokslut första gången för den räkenskapsperiod som pågår när denna lag träder i kraft eller som börjar efter ikraftträdandet.

Den beräkning av jämkad solvens som föreskrivs i 14 b kap. 5 och 6 § skall utföras första gången i samband med bokslutet för den räkenskapsperiod som pågår den 1 januari 2001 eller som börjar under kalenderåret i fråga.

De förordnanden och beslut som meddelats av ministeriet och som enligt 10 kap. 8 § och 9 § 3 punkten skall börja meddelas av Försäkringsinspektionen förblir gällande efter att denna lag trätt i kraft tills Försäkringsinspektionen beslutar något annat.

RP 32/2000
RP 63/2000
EkUB 22/2000
RSv 128/2000
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG (31998L0078); EGT nr L 330, 5.12.1998 s. 1, rådets direktiv 92/49/EEG (31992L0049); EGT nr L 228, 11.8.1992 s. 1, rådets direktiv 92/96/EEG (31992L0096); EGT nr L 360, 9.12.1992, s. 1

Helsingfors den 17 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.