942/2000

Given i Helsingfors den 17 november 2000

Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1995 om pensionsstiftelser (1774/1995) 88 § 5 mom., rubriken för 11 kap., 100 § och 125 § 1 mom., av dessa 88 § 5 mom. sådant det lyder i lag 1323/1997 och 100 § sådan den lyder delvis ändrad i sistnämnda lag, samt

fogas till lagen en ny 107 §, i stället för den 107 § som upphävts genom lag 616/1997, som följer:

88 §

Vid köp av sådana förmåner som motsvarar pensioner och andra förmåner som baserar sig på lagen om pension för arbetstagare till en B-pensionsstiftelse eller till en AB-pensionsstiftelses B-avdelning från en sådan försäkringsanstalt som avses i 1 mom. i den situation som avses i 78 § 1 mom., skall sådant verksamhetskapital som avses i 48 a § överföras till minst ett belopp som motsvarar den i 48 b § 1 mom. avsedda solvensgränsen, dock högst solvensgränsens dubbla belopp, så som närmare bestäms genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Vid köp av en förmån i de situationer som avses i 100 § 1 mom. skall så som närmare bestäms genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet av verksamhetskapitalet på motsvarande sätt överföras solvensgränsens dubbla belopp. Förfarandet är detsamma vid delvis överlåtelse av försäkringsverksamheten. Bestämmelserna i detta moment tillämpas likväl inte på överlåtelse av försäkringsverksamheten vid delning som sker enligt 100 §.


11 kap.

Fusion och delning av pensionsstiftelse samt överlåtelse av försäkringsverksamheten

100 §

En pensionsstiftelse (överlåtande pensionsstiftelse) kan med Försäkringsinspektionens samtycke träffa avtal om fusion med en annan pensionsstiftelse (övertagande pensionsstiftelse), genom vilket den överlåtande pensionsstiftelsens försäkringsverksamhet, som omfattar pensionsansvar, övriga skulder och tillgångar, utan likvidationsförfarande övergår till den övertagande pensionsstiftelsen. En pensionsstiftelse (överlåtande pensionsstiftelse) kan likaså med Försäkringsinspektionens samtycke överlåta sin försäkringsverksamhet till en annan pensionsstiftelse, till en pensionskassa enligt lagen om försäkringskassor (1164/1992) eller till ett försäkringsbolag (övertagande försäkringsanstalt), varvid bestämmelsen i 88 § 5 mom. om överföring av verksamhetskapitalet skall beaktas. En pensionsstiftelse (ursprunglig pensionsstiftelse) kan också med Försäkringsinspektionens samtycke delas utan likvidationsförfarande så att den överlåter sin försäkringsverksamhet eller en del av den till en pensionsstiftelse som grundas (övertagande pensionsstiftelse) eller flera pensionsstiftelser som grundas, om ett aktiebolag som är arbetsgivare och som hör till pensionsstiftelsen delas i enlighet med 14 a kap. 1 § lagen om aktiebolag.

Delningen kan ske så att

1) hela försäkringsverksamheten samt alla övriga tillgångar och skulder i den ursprungliga pensionsstiftelsen övergår till två eller flera övertagande pensionsstiftelser som grundas för detta ändamål, varvid den ursprungliga pensionsstiftelsen upplöses, eller

2) en del av försäkringsverksamheten och de tillgångar och skulder som ansluter sig till den övergår till en eller flera pensionsstiftelser som grundas för detta ändamål.

Ett avtal om fusion (fusionsavtal) samt ett avtal om delning (delningsavtal) skall godkännas av de arbetsgivare som hör till pensionsstiftelserna och av pensionsstiftelsernas styrelser eller, om pensionsstiftelserna har ett förvaltningsråd, av förvaltningsråden. Ett avtal om överlåtelse av försäkringsverksamheten skall godkännas av arbetsgivarna som hör till den överlåtande pensionsstiftelsen och den överlåtande pensionsstiftelsens styrelse eller, om pensionsstiftelsen har ett förvaltningsråd, av förvaltningsrådet. Om försäkringsverksamheten överlåts till en annan pensionsstiftelse, skall arbetsgivarna som hör till den övertagande pensionsstiftelsen och den övertagande pensionsstiftelsens styrelse eller, om pensionsstiftelsen har ett förvaltningsråd, också förvaltningsrådet godkänna avtalet. Beslut om fusion, delning och överlåtelse av försäkringsverksamheten kan fattas även om den överlåtande eller den urpsrungliga pensionsstiftelsen har trätt i likvidation. Vid överlåtelse av en del av försäkringsverksamheten skall på motsvarande sätt iakttas vad som bestäms om överlåtelse av försäkringsverksamhet.

Om en pensionsstiftelse delas så som föreskrivs i 1 och 2 mom., kan värden som inte har avskrivits i bokföringen tillämpas i fråga om de tillgångar som överförs.

Vad som i 101―106 § föreskrivs om fusion av pensionsstiftelse skall i tillämpliga delar iakttas också i fråga om delning av pensionsstiftelse.

Bestämmelserna i 1―5 mom. i denna paragraf tillämpas också när den arbetsgivare som skall genomgå delning är något annat inhemskt samfund som avses i 3 § inkomstskattelagen (1535/1992) än ett aktiebolag.

107 §

Utöver det som föreskrivs i 100 § 5 mom. skall delningsavtalet innehålla

1) utredning om hur den ursprungliga pensionsstiftelsens vid delningen överförda försäkringsverksamhets tillgångar och skulder skall fördelas mellan de pensionsstiftelser som deltar i delningen,

2) utredning om de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av den egendom som tillfaller en övertagande pensionsstiftelse och den egendom som kvarstår i den ursprungliga pensionsstiftelsen, samt

3) utredning om att de pensionsstiftelser som deltar i delningen efter delningen uppfyller de krav som i 6 kap. ställs på täckandet av pensionsansvaret och på solvensen.

Om det vid delning uppdagas tillgångar som inte är skiftade enligt delningsavtalet, tillhör dessa den ursprungliga pensionsstiftelsen och den övertagande pensionsstiftelsen eller de övertagande pensionsstiftelserna i samma förhållande som deras pensionsansvarsandelar.

Den ursprungliga pensionsstiftelsen och den övertagande pensionsstiftelsen eller de övertagande pensionsstiftelserna är solidariskt ansvariga för den ursprungliga pensionsstiftelsens skulder som inte har skiftats enligt delningsavtalet och som har uppkommit innan verkställandet av delningen registrerades. Pensionsstiftelsens sammanlagda ansvar uppgår dock högst till värdet av den nettoegendom som återstår för den eller övergår till den.

125 §

Om en arbetsgivare utträder eller utesluts ur en sampensionsstiftelse, skall denna arbetsgivares pensionsansvar och de tillgångar som täcker ansvaret överlåtas på en annan pensionsstiftelse, en pensionskassa eller ett försäkringsbolag med iakttagande i tillämpliga delar av 11 kap. Detsamma gäller en arbetsgivare som upphör med den verksamhet inom vilken de personer som hör till pensionsstiftelsens verksamhetskrets är verksamma, om inte Försäkringsinspektionen har gett samtycke enligt 78 § 3 mom. till att pensionsstiftelsen fortsätter verksamheten för denna arbetsgivares del. En sampensionsstiftelse kan också med Försäkringsinspektionens samtycke delas utan likvidationsförfarande så att den till en eller flera pensionsstiftelser som grundas överlåter sin försäkringsverksamhet i dess helhet eller i fråga om en viss eller vissa arbetsgivare. Vad som i 100 och 107 § bestäms om delning av pensionsstiftelse iakttas i tillämpliga delar också i fråga om delning av en sampensionsstiftelse.Denna lag träder i kraft den 1 december 2000.

RP 95/2000
EkUB 23/2000
RSv 131/2000

Helsingfors den 17 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.