923/2000

Given i Helsingfors den 3 november 2000

Lag om ändring av lagen om utkomststöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1997 om utkomststöd (1412/1997) 1 § 2 mom. och 13 § samt

fogas till 14 § ett nytt 4 mom. som följer:

1 §
Syftet med utkomststödet

Syftet med förebyggande utkomststöd är att främja en persons och familjs sociala trygghet och förmåga att klara sig på egen hand samt att förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd.

13 §
Förebyggande utkomststöd

Kommunen beviljar enligt grunder som den fastställer förebyggande utkomststöd för uppnående av de mål som nämns i 1 § 2 mom.

Förebyggande utkomststöd kan beviljas bland annat för åtgärder som vidtas för att aktivera stödtagaren, trygga dennes boende, lindra svårigheter till följd av överskuldsättning eller en plötsligt försämrad ekonomisk ställning samt för andra syften som främjar stödtagarens förmåga att klara sig på egen hand.

14 §
Sökande och beviljande av utkomststöd

Utkomststödsärenden skall i kommunen behandlas utan dröjsmål.


Denna lag träder i kraft den 1 april 2001.

RP 134/2000
ShUB 23/2000
RSv 112/2000

Helsingfors den 3 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.