916/2000

Given i Helsingfors den 3 november 2000

Lag om ändring av lagen om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 14 juli 1944 om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen (479/1944) 2 a §, sådan den lyder i lag 1014/1999,

ändras 1 § 1 och 4 mom., 1 a § 1 mom. 9 punkten och 1 b §, sådana de lyder i nämnda lag 1014/1999, samt

fogas till 1 a §, sådan den lyder i nämnda lag 1014/1999 och i lag 535/2000, nya 9 a- och 9 b-punkter som följer:

1 §

Utgifterna för Försäkringsinspektionens verksamhet skall täckas med tillsyns- och åtgärdsavgifter.


Avgifter för beslut som har fattats med anledning av ansökningar och för andra prestationer som grundar sig på beställning tas ut i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

1 a §

Tillsynsavgiften fastställs gruppvis enligt följande:


9) i lagen om försäkringsmäklare (251/1993) avsedda försäkringsmäklare,

9 a) i lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) avsedda arbetslöshetskassor,

9 b) den i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) avsedda arbetslöshetsförsäkringsfonden och den i lagen om utbildnings- och avgångsbidragsfonden (537/1990) avsedda utbildnings- och avgångsbidragsfonden, och


1 b §

Tillsynsavgifterna bestäms utifrån Försäkringsinspektionens kostnadsberäkning och de övervakade anstalternas bokslutsuppgifter för räkenskapsperioden före debiteringsåret.

De avgifter som tas ut med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten beaktas för varje grupp av tillsynsobjekt som avdrag när tillsynsavgiften bestäms.

Den fasta grundavgiften bestäms gruppvis. Den proportionella avgiften bestäms för varje grupp, med undantag för grupperna 9, 9 a och 9 b, på basis av premieinkomsten, nettoavkastningen av placeringsverksamheten och den försäkringstekniska ansvarsskulden som anstalten bokfört under räkenskapsperioden före debiteringsåret, så som vederbörande ministerium på framställning av Försäkringsinspektionen bestämmer. Den proportionella avgiften för grupp 9 bestäms enligt antalet försäkringsmäklare som tjänstgör i försäkringsmäklarsammanslutningen. Den proportionella avgiften för grupp 9 a bestäms enligt de influtna medlemsavgifterna.

Om ovan nämnda avgiftsgrunder till följd av överföring av försäkringsbeståndet eller av därmed jämförbar exceptionell orsak inte beträffande en viss anstalt kan läggas till grund för den proportionella avgiften, kan vederbörande ministerium på framställning av inspektionen fastställa avgiften för ifrågavarande år för anstalten.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

Lagens 1 § 1 och 4 mom. samt 1 b § 1, 2 och 4 mom. träder likväl i kraft den 15 november 2000.

RP 151/2000
ShUB 24/2000
RSv 122/2000

Helsingfors den 3 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.