913/2000

Given i Helsingfors den 3 november 2000

Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/1984) 2 § 1 och 3 mom., 10 § 1 mom. 2 punkten, 13 § 3 mom., 14 §, 19 § 1 mom., 19 a § 2 mom., 20 § 1 och 2 mom., 21 § 1 mom., 24 § 2 mom., 25, 27, 37 och 38 §, 39 § 2 mom., 41 § 1 och 3 mom., 42 och 43 §, 50 § 2 mom., 52 §, 53 § 1 mom., 55 § 1―3 mom., 56 §, 58 § 1 mom. och 59 §,

av dessa lagrum 2 § 1 mom. sådant det lyder i lag 476/1993, 19 § 1 mom., 19 a § 2 mom., 20 § 1 och 2 mom., 24 § 2 mom., 25 och 27 § sådana de lyder i lag 556/1998 och 21 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1318/1994, som följer:

2 §
Bildande av arbetslöshetskassa

En arbetslöshetskassa bildas genom ett skriftligt avtal som innehåller kassans stadgar och som undertecknas av minst tio personer vilka ämnar ansluta sig till kassan. Koncession för bildande av en ny kassa beviljas av social- och hälsovårdsministeriet.


Försäkringsinspektionen fastställer arbetslöshetskassans stadgar.

10 §
Extra kassamöte

Extra kassamöte skall hållas,


2) då Försäkringsinspektionen eller revisorerna, om en revision som de verkställt ger anledning därtill, yrkar på detta; eller


13 §
Kassabokföring

I en arbetslöshetskassas bokföring skall utöver bokföringslagen (1336/1997) och bokföringsförordningen (1339/1997) iakttas Försäkringsinspektionens föreskrifter och anvisningar.

14 §
Skadeståndsskyldighet för styrelsemedlem och ansvarig funktionär

Styrelsemedlemmar och kassans ansvariga funktionärer är skyldiga att ersätta skada som de genom att handla i strid med lag eller kassans stadgar eller Försäkringsinspektionens föreskrifter eller annars uppsåtligen eller av vållande förorsakat. Är flera skyldiga till en skada, svarar de för den en för alla och alla för en.

19 §
Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna skall bestämmas så att de i löntagarkassor jämte statsandelen och arbetslöshetsförsäkringsfondens andel och i företagarkassor jämte statsandelen kan anses vara tillräckliga för att kassan skall kunna fullgöra sina förbindelser. Medlemsavgifterna fastställs av Försäkringsinspektionen på framställning av kassan med beaktande av vad som bestäms om utjämningsfond i 20 §.


19 a §
Utjämning av medlemsavgifter

Arbetslöshetsförsäkringsfonden bestämmer de grunder enligt vilka den i 1 mom. avsedda utjämningen av medlemsavgifterna betalas till kassorna.


20 §
Utjämningsfond

En arbetslöshetskassa skall ha en utjämningsfond till vilken det årliga överskottet överförs. För tryggande av kassans finansiering och betalningsberedskap skall i utjämningsfonden finnas ett minimibelopp som fastställs av Försäkringsinspektionen.

För att utjämna medlemsavgiftsfluktuationer som beror på de ekonomiska konjunkturerna kan en arbetslöshetskassa dessutom förkovra utjämningsfonden med högst ett belopp som Försäkringsinspektionen fastställer.


21 §
Stödkassa

För utjämnande av arbetslöshetsbördan inom olika branscher finns på grundvalen av ömsesidig ansvarighet en stödkassa för arbetslöshetskassorna, till vilken alla löntagarkassor hör. Kassorna betalar i medlemsavgift per år till stödkassan ett belopp som fastställs av Försäkringsinspektionen per medlem och så att stödkassans medel förslår till den utjämning som avses i 22 § 2 mom. Medlemsavgiften till stödkassan kan fastställas till högst en tiondedel av kassamedlemmarnas genomsnittliga medlemsavgift, och den skall alltid fastställas till sitt maximala belopp då statens tilläggsandel, som avses i 22 §, måste tillgripas eller då uppenbar risk för detta föreligger.


24 §
Rätt till andelar

Social- och hälsovårdsministeriet kan på framställning av Försäkringsinspektionen av särskilda skäl och utan hinder av det medlemsantal som nämns i 1 mom. godkänna en arbetslöshetskassa som berättigad till fulla andelar.

25 §
Företagarkassas finansiering

I statsandel betalas ett belopp som motsvarar de av Försäkringsinspektionen godkända och av företagarkassan med stöd av 16 a § lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalda dagpenningarna och av förtjänststöden ett belopp som motsvarar grunddagpenningen enligt 22 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa och barnförhöjningarna enligt 24 §. Vid finansieringen av de av företagarkassan med stöd av 16 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalda dagpenningarna och förtjänststöden iakttas i tillämpliga delar det som i 4 och 5 § lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner bestäms om finansiering av förtjänstdagpenningar och förtjänststöd.

27 §
Betalning av andelar

Statsandelen, arbetslöshetsförsäkringsfondens andel och de andelar som hänför sig till förvaltningskostnaderna betalas per kalenderår. Beslut om andelarna fattas av social- och hälsovårdsministeriet på framställning av Försäkringsinspektionen. Finansieringsandelarna till arbetslöshetskassorna betalas av arbetslöshetsförsäkringsfonden, till vilken staten betalar statsandel jämte andel för förvaltningskostnaderna.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar till arbetslöshetskassan på dess ansökan ett förskott på statsandelen och arbetslöshetsförsäkringsfondens andel så att förskotten motsvarar det belopp som det beräknas att staten och arbetslöshetsförsäkringsfonden det året skall betala. Staten skall enligt vad som närmare bestäms genom förordning av statsrådet till arbetslöshetsförsäkringsfonden betala förskott på de förskott på statsandelen som skall betalas till arbetslöshetskassorna.

Genom förordning av statsrådet bestäms om den utredning som arbetslöshetskassan skall lämna vid ansökan om förskott från arbetslöshetsförsäkringsfonden samt om den utredning som skall lämnas för bestämmande av statsandelen, arbetslöshetsförsäkringsfondens andel och den andel som hänför sig till förvaltningskostnaderna.

37 §
Register över arbetslöshetskassorna

Register över arbetslöshetskassorna förs av Försäkringsinspektionen.

38 §
Anmälan till registret

Sedan en arbetslöshetskassas stadgar har fastställts, skall arbetslöshetskassan utan dröjsmål anmälas till registret. Anmälan till registret över arbetslöshetskassor skall göras på en blankett för vilken Försäkringsinspektionen har fastställt formulär. Denna anmälan undertecknas av ordföranden för kassans styrelse.

39 §
Registrering

Finner Försäkringsinspektionen att registrering enligt lag inte kan äga rum och undanröjs inte hindret för registrering, skall i ärendet ges ett motiverat beslut. Handlingarna jämte beslutet skall återställas till kassan.


41 §
Registrering av ändringar

Förändras uppgifter som avses i 40 §, skall en anmälan om detta utan dröjsmål göras till registret över arbetslöshetskassor på det sätt som Försäkringsinspektionen bestämmer. Föranleds ändringen i registret av en stadgeändring som fastställts av Försäkringsinspektionen, skall Försäkringsinspektionen på tjänstens vägnar utan särskild anmälan införa ändringen i registret.


Försätts en kassa i konkurs eller söks offentlig stämning på dess borgenärer, skall domstolen utan dröjsmål tillställa Försäkringsinspektionen ett meddelande om den offentliga stämningen för anteckning i registret. Anteckningar om konkurs skall avlägsnas, om konkursen har förfallit.

42 §
Underlåtande att fullgöra förbindelser

Om det finns skäl att förmoda att en arbetslöshetskassa har råkat i ett sådant tillstånd att kassan inte förmår fullgöra sina förbindelser, skall kassans styrelse utan dröjsmål upprätta bokslut och avfatta verksamhetsberättelse samt överlämna dessa till revisorerna för granskning. Revisorerna skall utan dröjsmål avge revisionsberättelse till styrelsen. Utvisar revisionen att kassan har råkat i ett ovan nämnt tillstånd, skall styrelsen utan dröjsmål sammankalla kassamöte och anmäla saken hos Försäkringsinspektionen. Utlyser styrelsen inte kassamöte eller anmäler den inte saken hos Försäkringsinspektionen, svarar de styrelsemedlemmar som är skyldiga till försummelsen för all den skada som uppkommit genom dröjsmålet.

Har kassans styrelse inte upprättat bokslut och avfattat verksamhetsberättelse som avses i 1 mom., trots att det finns skäl att anta att kassan inte förmår fullgöra sina förbindelser, skall Försäkringsinspektionen ålägga styrelsen att utan dröjsmål upprätta bokslut och avfatta verksamhetsberättelse samt överlämna dem till revisorerna för granskning. Följer styrelsen inte uppmaningen, skall Försäkringsinspektionen låta upprätta bokslutet och avfatta verksamhetsberättelsen samt även annars förfara i enlighet med vad som hade ankommit på styrelsen. Styrelsemedlemmarna svarar för all den skada som uppstått till följd av att Försäkringsinspektionens uppmaning inte har följts.

43 §
Försättande i likvidation och upplösning

Fattas vid ett kassamöte beslut om att kassan skall försättas i likvidation på grund av att kassan inte förmår fullgöra sina förbindelser, skall en eller flera likvidatorer samtidigt utses att verkställa kassans likvidation. Försäkringsinspektionen kan ytterligare förordna en likvidator. För varje likvidator skall utses en suppleant. Likvidatorerna och deras suppleanter skall vara finska medborgare. Av särskilda skäl kan valet av likvidatorer uppskjutas till ett fortsatt möte som utan särskild kallelse skall hållas inom två veckor. Samtidigt skall det beslutas om tid och plats för det fortsatta mötet. Har ingen likvidator utsetts, skall Försäkringsinspektionen sammankalla kassamöte för förrättande av valet.

Upplöses en arbetslöshetskassa på någon annan än en i 1 mom. nämnd grund, skall den senast valda styrelsen vidta de åtgärder som upplösningen föranleder, såvida kassan inte har utsett en eller flera likvidatorer att verkställa avveckling av kassan. Beslut om försättande i likvidation och val av likvidatorer skall utan dröjsmål meddelas Försäkringsinspektionen.

50 §
Likvidationens upphörande

Bokslut och verksamhetsberättelse enligt 1 mom. samt protokollet för det kassamöte som nämns i 1 mom. skall förvaras i tio år på det sätt som Försäkringsinspektionen bestämmer.

52 §
Kassas konkurs

Har en arbetslöshetskassa försatts i konkurs, skall domstolen utan dröjsmål underrätta Försäkringsinspektionen om detta samt om inställelsedagen. Domstolen skall likaså, om Försäkringsinspektionen gör framställning därom, till god man och syssloman förordna en av tillsynsmyndigheten föreslagen person utöver de valda. Om dem gäller vad som bestäms om gode män och sysslomän i konkurslagstiftningen.

53 §
Fusion av kassor

En arbetslöshetskassa (överlåtande kassa) kan med Försäkringsinspektionens samtycke ingå avtal om fusion med en annan arbetslöshetskassa (övertagande kassa), varigenom den överlåtande kassans tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande övergår till den övertagande kassan.


55 §
Tillstånd till fusion

Inom två månader efter det att kassorna har godkänt fusionsavtalet skall de ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till avtalet och om fastställelse av den ändring av kassans stadgar som fusionen påkallar samt, såvida det är fråga om en fusion som avses i 54 §, av den nya kassans stadgar.

I fråga om ansökan som gäller fusion skall Försäkringsinspektionen, om den inte anser att ansökan utan vidare utredning skall avslås, kungöra saken i den officiella tidningen och underrätta medlemmarna i den överlåtande kassan därom på det sätt som kassans stadgar bestämmer samt uppmana dem som önskar framföra anmärkningar mot ansökan att framföra dem till Försäkringsinspektionen inom en av denna utsatt tid som inte får vara längre än två månader.

Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke, om inte en åtgärd enligt 1 mom. kränker kassamedlemmarnas intresse eller äventyrar fordringsägarnas intresse.


56 §
Registrering av fusion

Inom en månad efter det att Försäkringsinspektionen har gett sitt samtycke till fusionen och, vid fusion som avses i 54 §, fastställt den nya kassans stadgar, skall kassorna anmäla detta för registrering. Om anmälan inte har gjorts inom föreskriven tid eller om registrering har vägrats, har fusionen förfallit.

58 §
Tillsynsmyndighet och dess rättigheter

Tillsynsmyndighet för arbetslöshetskassorna är Försäkringsinspektionen.


59 §
Tillsyn och korrigering av missförhållanden

Förvaltas en arbetslöshetskassa inte i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa och denna lag, med de förordningar som utfärdats med stöd av dessa lagar och med kassans stadgar eller förekommer i kassans förvaltning andra missförhållanden som kräver en rättelse, skall Försäkringsinspektionen uppmana kassans styrelse att vidta åtgärder för åstadkommande av behövliga ändringar och utsätta en skälig tid inom vilken åtgärderna skall vidtas.

Iakttar kassans styrelse inte den uppmaning som avses i 1 mom. eller blir det uppenbart att kassan inte förmår fullgöra sina förbindelser, skall Försäkringsinspektionen uppmana kassans styrelse att utan dröjsmål framlägga ärendet för kassamötet.

Vidtar kassan inte åtgärder för avhjälpande av missförhållandena, kan Försäkringsinspektionen i de fall som nämns i 1 och 2 mom. tills vidare förvägra kassan statsandel.

Har Försäkringsinspektionen förvägrat en arbetslöshetskassa statsandel, gäller denna vägran även stödavgiften från arbetslöshetsförsäkringsfonden.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

RP 151/2000
ShUB 24/2000
RSv 122/2000

Helsingfors den 3 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.