912/2000

Given i Helsingfors den 3 november 2000

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) 35 §, samt

ändras 29 a § 1 mom., 33 § 1 mom. och 43 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 29 a § 1 mom. i lag 1175/1998, 33 § 1 mom. i lag 665/1993 och 43 § 2 mom. i lag 330/1997, som följer:

29 a §
Register över förmånstagare

Registret över förmånstagare är ett permanent personregister vid Försäkringsinspektionen som används för skötsel av uppgifter som hänför sig till tillsynen över verkställigheten av utkomstskyddet för arbetslösa och till statistikföringen i fråga om arbetslöshetsförmånerna samt beredningen och uppföljningen av lagstiftning som gäller arbetslöshetsförmånerna.


33 §
Uppgiftsfördelningen mellan social- och hälsovårdsministeriet och folkpensionsanstalten

Social- och hälsovårdsministeriet skall meddela allmänna anvisningar om utkomstskyddet för arbetslösa i syfte att åstadkomma en enhetlig praxis i fråga om grundskyddet och förtjänstskyddet. Ministeriet har dessutom rätt att i syfte att åstadkomma en enhetlig praxis meddela arbetslöshetskassorna bindande föreskrifter om förfarandet vid beviljande, betalning och återkrav av förmåner enligt denna lag. Anvisningarna och föreskrifterna bereds av Försäkringsinspektionen.


43 §
Undanröjande av beslut

Likaså kan Försäkringsinspektionen för försäkringsdomstolen föreslå att ett på ovan nämnt sätt felaktigt beslut av en arbetslöshetskassa eller av arbetslöshetsnämnden skall undanröjas. Efter att ha gjort en ovan nämnd framställning kan Försäkringsinspektionen temporärt inställa utbetalningen av förmånen eller förordna att den skall betalas till de belopp framställningen avser.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

RP 151/2000
ShUB 24/2000
RSv 122/2000

Helsingfors den 3 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.