910/2000

Given i Helsingfors den 3 november 2000

Lag om ändring av 6 a och 6 b § lagen om gottgörelse för bolagsskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 29 december 1988 om gottgörelse för bolagsskatt (1232/1988) 6 a § och 6 b § 2 mom.,

sådana de lyder i lag 1137/1999, som följer:

6 a §

Vid uträkningen av inkomstskattens minimibelopp hänförs till den dividend som enligt beslut skall delas ut inte dividend som delats ut till begränsat skattskyldiga dividendtagare.

Obeaktat i dividend som enligt beslut skall delas ut lämnas dock högst

1) beloppet av sådana dividender som bolaget under skatteåret fått från en främmande stat och som med stöd av 6 § 2 mom. lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) eller ett skatteavtal som Finland ingått med en främmande stat för undvikande av dubbelbeskattning och som trätt i kraft efter den 1 januari 1995 är fria från skatt i Finland, samt

2) ett belopp som motsvarar 71/29 av den skatt som i en främmande stat har betalts på inkomsten av bolagets fasta driftställe där och som skall dras av från den skatt som för skatteåret skall betalas i Finland; beloppet får dock inte vara större än de begränsat skattskyldiga delägarnas andel av den vinst som bolagets bokslut utvisar för skatteåret, minskad med sådan i 1 punkten avsedd dividend från en främmande stat eller i 6 b § avsedd dividend från ett inhemskt dotterbolag på vilken denna paragraf tillämpas.

Om det sammanlagda beloppet av de dividender som bolaget under skatteåret fått från en främmande stat och som är fria från skatt i Finland och av beloppet enligt 2 mom. 2 punkten är större än beloppet av den dividend som under skatteåret delats ut till begränsat skattskyldiga, skall skillnaden (dividendöverskott) under de följande skatteåren beaktas i form av en ökning av de från en främmande stat erhållna och från skatt i Finland fria dividenderna på det sätt som bestäms i 4 mom.

Dividendöverskotten beaktas för tio år före skatteåret, räknat från det tidigaste året, tills beloppet av de dividender som bolaget under skatteåret fått från en främmande stat och som är fria från skatt i Finland är lika stort som beloppet av de dividender som delats ut till begränsat skattskyldiga.

Som sådan begränsat skattskyldig dividendtagare som avses ovan anses inte den som har rätt till gottgörelse för bolagsskatt och inte heller samfund över vilket i Finland bosatta personer utövar direkt eller indirekt bestämmanderätt.

6 b §

Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas endast om det dividendtagande bolaget har varit det dividendutdelande bolagets i 3 § lagen om koncernbidrag vid beskattningen (825/1986) avsedda moderbolag utan avbrott räknat från den tidpunkt då det dividendutdelande bolaget har fått dividenden från en främmande stat fram till den tidpunkt då det dividendtagande bolaget har fått dividenden. Om det har ansetts att det dividendutdelande bolaget har fått dividenden från en främmande stat med stöd av denna paragraf, är en ytterligare förutsättning att moderbolaget vid den tidpunkt då dividenden erhållits från ett utländskt samfund har varit i 3 § lagen om koncernbidrag vid beskattningen avsett moderbolag för det bolag som ursprungligen fått dividenden från ett utländskt samfund. I de fall som avses i 6 a § 2 mom. 2 punkten räknas ägartiden från början av den räkenskapsperiod för vilken bolaget har betalt skatt på inkomsten av fast driftställe i en främmande stat.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2001. Som dividendöverskott som avses i 6 a § 3 mom. beaktas överskott som uppkommit under skatteåret 2001 och därefter.

RP 108/2000
FiUB 22/2000
RSv 137/2000

Helsingfors den 3 november 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.