902/2000

Given i Helsingfors den 26 oktober 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om examina vid Sibelius-Akademin

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 3 februari 1995 om examina vid Sibelius-Akademin (148/1995) 2 § 3 punkten samt 12 och 13 §, av dessa lagrum 2 § 3 punkten sådan den lyder i förordning 783/1997, som följer:

2 §
Studiernas uppbyggnad

Till de studier som leder till examina kan höra


3) studier inom påbyggnadsutbildning inom musikområdet eller inom påbyggnadsutbildning som förutsätter förtrogenhet med konstförvaltning, ett lärdoms- och färdighetsprov, en licentiatavhandling och en doktorsavhandling, samt


12 §
Musikdoktorsexamen

En studerande som antagits till påbyggnadsutbildning inom musikområdet för att avlägga musikdoktorsexamen skall slutföra de studier som hör till examen samt avlägga de av akademin fastställda lärdoms- och färdighetsproven, som är offentliga, eller avfatta en doktorsavhandling.

13 §
Musiklicentiatexamen

En studerande som antagits till påbyggnadsutbildning kan avlägga musiklicentiatexamen sedan han eller hon har slutfört den av akademin fastställda delen av de studier som hör till påbyggnadsutbildningen. Examen omfattar en licentiatavhandling eller offentliga lärdoms- och färdighetsprov.


Denna förordning träder i kraft den 15 november 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 oktober 2000

Undervisningsminister
Maija Rask

Regeringssekreterare
Terttu Ujainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.