901/2000

Given i Helsingfors den 26 oktober 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om samhällsvetenskapliga examina

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

fogas till 12 § förordningen den 30 mars 1994 om samhällsvetenskapliga examina (245/1994) ett nytt 3 mom. och till förordningen en ny 14 a § som följer:

4 kap.

Vetenskaplig påbyggnadsutbildning

12 §
Målet för den vetenskapliga påbyggnads- utbildningen

Målet för specialiseringsutbildningen som ingår i licentiatexamen är att deltagarna gör sig grundligt förtrogna med den vetenskapliga kunskapen inom det egna specialområdet, skaffar sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom specialområdet och förmåga till självständig verksamhet inom sitt specialområde.

14 a §
Licentiatexamen och specialiseringsutbildning

När en licentiatexamen avläggs inom området socialt arbete med politices magisterexamen eller magisterexamen i samhällsvetenskaper eller någon annan motsvarande examen som grund, kan examen omfatta specialiseringsutbildning på något specialområde inom socialt arbete.

Omfattningen på en licentiatexamen som innehåller specialiseringsutbildning är 80 studieveckor. Specialiseringsutbildningen omfattar systematiskt teoretiskt och praktiskt fördjupning i specialområdet och en undersökning inom specialområdet.

Undervisningsministeriet beslutar på framställningar från universiteten vilken specialiseringsutbildning som ordnas vid respektive universitet.


Denna förordning träder i kraft den 15 november 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 26 oktober 2000

Undervisningsminister
Maija Rask

Regeringssekreterare
Terttu Ujainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.