896/2000

Given i Helsingfors den 4 september 2000

Statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2001

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § lagen den 3 augusti 1992 (733/1992) om planering av och statsandel för social- och hälsovården, sådan den lyder i lag 1114/1998:

1 §

De kalkylerade kostnader som utgör grund för beräkningen av statsandelen för social- och hälsovårdens driftskostnader uppgår till uppskattningsvis 60 085 miljoner mark.

2 §

De kalkylerade kostnaderna för socialvården och hälsovården per kommuninvånare, som används vid beräkningen av kommunens statsandel för social- och hälsovårdens driftskostnader, är enligt åldersgrupp följande:

socialvård hälsovård
0― 6-åringar 24 192 mk 2 978 mk
7―64-åringar 1 673 mk 3 361 mk
65―74-åringar 3 189 mk 7 989 mk
75―84-åringar 17 716 mk 15 061 mk
personer som fyllt 85 år 49 511 mk 25 444 mk
3 §

De kalkylerade kostnaderna per arbetslös som bestäms enligt antalet arbetslösa i kom-munen är 2 212 mark och de kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt arbetslöshetsgraden är 202 mark.

4 §

De kalkylerade kostnaderna per kommuninvånare som bestäms enligt sjukfrekvensen är 1 497 mark.

5 §

Kommunernas självfinansieringsandel är 8 985 mark per kommuninvånare.

6 §

Beloppet av minimikostnaderna för ett anläggningsprojekt är 2 miljoner mark.

Anläggningsprojekt vars totala kostnader ligger mellan 2 och 25 miljoner mark räknas som små projekt. Om de totala kostnaderna är högre än 25 miljoner mark betraktas anläggningsprojekten som stora projekt.

7 §

De högsta tillåtna kostnaderna (projektkvoter) för anläggningsprojekt är åren 2001―2004 följande (miljoner mark):

År 2001 2002 2003 2004
Stora projekt 294,9
Små projekt 225,1 120,0 240,0

Totalt 520,0 120,0 240,0

År 2001 uppgår statsandelen för anläggningsprojekt för social- och hälsovårdsservice till uppskattningsvis 220 miljoner mark.

8 §

Stora projekt som godkänns för år 2001 är följande:

Kost- Stats-
nader andel
högst kalkyl
milj. mk milj. mk
S:t Michel, servicehus för äldre 31,7 15,9
Esbo, social- och hälsovårdscenter i Esbo centrum 53,0 13,3
Samkommunen för Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, kostcentral och enhet för dagkirurgi vid Mellersta Finlands centralsjukhus 65,2 31,3
Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, ombyggnad av Åbo universitetscentralsjukhus 145,0 60,9

Totalt 294,9 121,4
9 §

Utgångspunkten för genomförande av anläggningsprojekten är att säkerställa de åtgärder som är nödvändiga för att servicen skall kunna ordnas utan störningar. Byggnadsmarknadens utveckling beaktas också beträffande inriktning och tidsbestämning av anläggningsprojekt.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 4 september 2000

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Kanslichef
Markku Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.