886/2000

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 25 oktober 2000

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs 35 § 1 mom. 1 punkten i föreskrivs jord- och skogsbruksministeriets förordning den 21 juni 2000 (613/2000) om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet

ändras 2 och 5 §, 6 § 2 mom. 10 §, 19 § 1 mom., 21, 22 och 24 §, 35 § 1 mom.4 och 7 punkten, 36 § [ Den märkta texten har rättat (2000), Originaltexten lydde: 35 § 1 mom. 4 och 7 punkten samt 2 mom., ] 36 §, 37 § 1 mom., 40 § 2 mom., 42 § 2 mom., 53 §, 54 § 1 mom., 58 § 2 mom., 60 § 1 mom. 2 och 3 punkten, 61 § 1 mom. 3 och 5 punkten, 62 § 1 mom. och bilaga 1 samt

fogas ett nytt 2 mom. i 26 §, ett nytt 3 mom. i 35 §, ett nytt 2 mom. i 41 § som följande:

2 §
Giltighet

Denna förordning gäller till den 31 december 2000. Det ovan sagda förhindrar dock tillämpningen av denna förordning vid betalning för eller i annat förfarande angående stödet som beviljats på grund av denna förordning.

5 §
Stödtagare

Vad som i detta kapitel föreskrivs om investeringar som genomförs på gårdsbruksenheter och förutsättningar gällande gårdsbruksenheter tillämpas även på gemensamma investeringar som görs av ett eller flera landsbygdsföretag som avses i 3 § 1 mom. 1 punkten finansieringslagen samt på investeringar som avses i 11 § 3 mom. 2―4 punkten statsrådets förordning om utveckling av landsbygden (613/2000).

6 §
Stödobjekt

Stöd enligt 1 mom. 1, 2, 4―6, 11―17, 20, 21 och 23 punkten kan beviljas även för anskaffning av en byggnad som ligger på arrendejord, om anskaffningen är ekonomiskt fördelaktigare än byggande eller grundlig reparation av en motsvarande byggnad och den byggnad som skaffas kan användas på ett ändamålsenligt sätt för avsett ändamål. Stödet beviljas som stöd i anslutning till lån på samma villkor som stöd som beviljas för byggande av en motsvarande byggnad. Om endast bidrag skulle beviljas för motsvarande byggande, kan räntestödslån till högst 80 procent på motsvarande maximala stödnivåer beviljas för anskaffning av byggnader.

10 §
Svinhus

Vid beviljande av stöd för i 6 § 1 mom. 1 c-punkten avsedda byggnadsinvesteringar i anslutning till svinhushållning betraktas gårdens ett eller flera svinhus som suggstall om på gården finns eller som påföljd av investeringen bildas minst 60 suggplatser och om över hälften av svinhusets eller svinhusens sammanlagda svinplatser är suggplatser.

Andra svinhus än de som avses i 1 mom. betraktas som slaktsvinhus.

När stödets belopp övervägas, betraktas investeringen att gälla suggstall, om vid byggande, ombyggnad eller utvidgning minst hälften av svinplatser som ingår i investeringen är suggplatser.

19 §
Anskaffning av avelsfår

Vid beviljande av stöd för anskaffning av avelsfår som avses i 6 § 1 mom. 10 punkten bör sökanden vid anskaffning av baggar från tidigare ha en besättning på minst 30 tackor som används för avel eller sådana tacklamm som är ett år gammalt senast den första maj det år som följer på anhängiggörande av ansökan. Vid anskaffning av tackor bör besättningen efter anskaffningen omfatta minst 50 tackor som används för avel eller ovan avsedda tacklamm.


21 §
Stödobjekt inom trädgårdsodlingen

I 6 § 1 mom. 11 punkten avsett stöd kan beviljas för byggande, utvidgning och grundlig reparation som gäller

1) växthus och andra produktionsutrymmen som behövs i växthusproduktion och trädgårdsproduktion på friland;

2) värmecentraler;

3) lager;

4) sociala utrymmen på självplockningsgårdar; samt

5) andra motsvarande byggnader som betjänar produktionen.

Ett växthus anses inte som byggnad om det är av lätt konstruktion och plasttäckt.

Stöd kan också beviljas för anskaffning av maskiner och redskap som betjänar produktionen samt av annat motsvarande lösöre.

22 §
Stöd i form av statligt lån för trädgårdsodling

Vid trädgårdsproduktion på friland kan stöd beviljas endast som ränteförmån för statligt lån, om det är fråga om

1) anskaffning av plantor av fruktträd och bärbuskar, eller

2) andra investeringar som hänför sig till sådan företagsverksamhet som anges i 1 punkten.

24 §
Pälsdjursuppfödning

Stöd enligt 6 § 1 mom. 13 punkten kan beviljas för

1) utvidgning av byggnader;

2) sådana byggnadsinvesteringar som innebär att gårdens skugghus ersätts med hallar;

3) omringande av gården med ett sådant stängsel med vilket djuren hindras att rymma från gården; samt

4) investeringar för ersättande av mink- och rävburar med sådana större burar som uppfyller kraven i djurskyddslagen (247/1996) och i djurskyddsförordningen och i bestämmelser som utfärdats med stöd av djurskyddslagen

Stöd kan också beviljas för investeringar som innebär att rävburarna förses med vilohyllor för djuren.

26 §
Andra produktionsinriktningar inom jordbruket

Stöd kan dock inte beviljas för en sådan investering, som befrämjar köttproduktion av bison eller struts eller uppfödning av sagda djur.

35 §
Verksamhet som stöds

Stöd för investeringar kan beviljas sådana landsbygdsföretag samt sådana i 3 § 2 mom. och 10 § 3 mom. finansieringslagen avsedda företag som bedriver företagsverksamhet utanför gårdsbruksenheten om verksamhet hänför sig till


4) förmedling och marknadsföring av produkter som avses i 2―3 punkten med undantag av minuthandel med jordbruksprodukter,


7) annan med verksamheten i 2―6 punkten jämförbar verksamhet som bedrivs i samarbete med landsbygdsföretag.


Vid beviljande av stöd som avses i 1 mom. skall iakttas, att sådana projekt eller åtgärder inte befrämjas för vilka i 2 kapitlet beviljande av stöd förbjuds eller begränsas.

36 §
Utvecklingsstöd för företag

Stöd för utveckling av landsbygdsföretag samt av företag som avses i 3 § 2 mom. och 10 § 3 mom. finansieringslagen kan beviljas för kostnader som avses i 48 § 1 mom. statsrådets förordning om utveckling av landsbygden

1) till högst 90 procent av de godtagbara kostnaderna som avses i 48 § 1 mom. statsrådets förordning om utveckling av landsbygden och till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna som avses i sagda momentets 2―5 punkten, om stöd beviljas som försumbart stöd;

2) till högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna om den utvecklingsåtgärd som skall stödas angår jordbruk som idkas på gården;

3) till högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna, om den utvecklingsåtgärd som skall stödas angår produkter som avses i bilaga I till Romfördraget och det är fråga om utveckling av samarbete mellan landsbygdsföretag eller direkt primär bearbetning av gårdens egen produktion, och till högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna, om den utvecklingsåtgärd som skall stödas och som vidtas utanför gården gäller produkter som annars avses i bilaga I till Romfördraget.

Stöd beviljas inte för utvecklingsåtgärder som avses i 48 a § statsrådets förordning om utveckling av landsbygden.

För stöd som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten tillämpas vad som bestäms i 48 § 5 mom. statsrådets förordning om utveckling av landsbygden.

Stödet kan beviljas endast i form av delfinansiering med iakttagande i tillämpliga delar av 33 § 2 mom. För åtgärder enligt 1 mom. 2 punkten beviljas stödet dock med nationella medel, dock så att för åtgärder angående produktion som avses i 26 § beviljas stödet delfinansierat.

37 §
Startstöd för företag

Stöd för startande och utvidgande av landsbygdsföretags verksamhet enligt 3 § 1 mom. 4 punkten finansieringslagen samt av företag enligt 3 § 2 mom. och 10 § 3 mom. finansieringslagen kan beviljas enligt 49 § 1, 2 och 4 mom. statsrådets förordning om utveckling av landsbygden.


40 §
Maximala kostnader för markförvärv

Om ett område eller en fastighet anskaffas för något annat ändamål än gårdsbruksändamål skall områdets gängse pris bedömas med tanke på det ändamål för vilket området eller fastigheten anskaffas.


41 §
Startstödets belopp

För anskaffning av lösöre kan beviljas statslån till högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna.

42 §
Godtagbara kostnader som föranleds av starten

Godtagbara kostnader för anskaffning av lösöre på grund av etablering är

1) godtagbara anskaffningskostnader för produktionsdjur som skaffats i samband med förvärvet av gårdsbruksenheten eller under det år som följer på etableringen, samt

2) anskaffningskostnader för maskiner och redskap som skaffats i samband med förvärvet av gårdsbruksenheten eller under det år som följer på etableringen och som behövs i gårdsbruksenhetens produktion som den unga odlaren börjar driva.

53 §
Andelen eget arbete vid byggnads- och annat arbete

Då delfinansierat beviljat investeringsstöd betalas och övervakas anses som värde av eget arbete 8,50 euro i timmen i sedvanligt arbete och 13,50 euro i timmen om stödtagaren har utbildning eller långvarig arbetserfarenhet i den bransch som arbetet gäller. Andelen eget arbete beaktas om det finns en godtagbar timbokföring över det.

54 §
Användning av egna insatsvaror

Då eget virke används beaktas som virkets råvirkespris det rotpris som allmänt tillämpas i området. Virkets värde kan vid betalning och övervakning av delfinansierat stöd beaktas endast om en utomstående person som besitter tillräcklig yrkesskicklighet har gett ett intyg över virkesmängden. Om stödtagaren själv har bearbetat råvirke från egen skog genom sågning eller hyvling, är virkets värde anskaffningspriset för motsvarande virke som enligt gängse villkor allmänt finns att få i området. Över mängden sågat och hyvlat virke skall finnas ett intyg som motsvarar intyget över mängden råvirke.


58 §
Stöd som beviljas i form av bidrag

Bidrag får inte beviljas om bidragsbeloppet blir mindre än 840 euro. För investeringar som anges i 26, 27 och 29 § samt 3 kap. kan dock beviljas mindre bidrag än de ovan nämnda, dock inte bidrag som underskrider 500 euro. Om det gäller lösörebidrag för fårskötsel tillämpas inte ovan nämnda minimigränser.

60 §
Investeringsstödets maximibelopp utanför det egentliga jordbruket

Stöd för i 26 och 27 § avsedda investeringar kan beviljas till högst följande belopp:


2) i kommuner på den glest bebyggda och den egentliga landsbygden som ligger utanför mål 1-området och som nämns i bilagan 2 till denna förordning till högst 40 procent av de godtagbara kostnaderna för investeringen, och

3) i andra kommuner som ligger utanför mål 1-området och som nämns i bilagan 2 till denna förordning än kommuner på den glest bebyggda och den egentliga landsbygden till 25 procent av de godtagbara kostnaderna.

61 §
Investeringsstödets maximibelopp utanför gårdsbruksenheterna

Investeringsstöd kan beviljas för i 3 kap. avsedda investeringar i de kommuner som nämns i bilaga 2 till denna förordning som följer:


3) i kommuner på den glest bebyggda och den egentliga landsbygden vilka hör till stödområde III utanför mål 1-området till högst 25 procent av de godtagbara kostnaderna,


5) i andra kommuner än sådana som hör till stödområde III utanför mål 1-området till högst 15 av de godtagbara kostnaderna.

62 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000. Förordningens 2―10 kap. träder dock i kraft den 1 november 2000.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2000.

Helsingfors den 25 oktober 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Katriina Pessa

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.