867/2000

Given i Helsingfors den 19 oktober 2000

Statsrådets förordning om delegationen för äldre- och pensionärsärenden

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 119 § 2 mom. grundlagen av den 11 juni 1999:

1 §
Delegation

I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns en delegation för äldre- och pensionärsärenden.

2 §
Uppgifter

Delegationen har till uppgift att

1) vara en förbindelselänk mellan olika aktörer som påverkar äldre- och pensionärsärenden samt främja spridningen och användningen av information i samhället om äldres och pensionärers levnadsförhållanden, rättigheter och erfarenheter,

2) följa och bedöma den framtida utvecklingen i fråga om utkomstskyddet, servicen och övriga levnadsförhållanden för äldre personer och pensionärer samt ta initiativ i dessa frågor,

3) följa den diskussion om äldre och pensionärer som förs i Europeiska unionen,

4) genom sin verksamhet sträva efter att stärka samförståndet mellan generationerna och förbättra tillvaratagandet av äldres och pensionärers egna resurser samt öka uppskattningen av dessa resurser i samhället,

5) följa forskningen och utvecklingen när det gäller åldrandet samt äldres och pensionärers levnadsförhållanden,

6) följa äldre- och pensionärsärendena på lokal nivå,

7) på begäran ge utlåtande i frågor som hör till delegationens uppgifter och utföra övriga uppgifter som statsrådet eller social- och hälsovårdsministeriet ålägger delegationen.

3 §
Sammansättning

Delegationen har en ordförande och en vice ordförande samt 12 övriga medlemmar. Var och en av de sistnämnda medlemmarna har en personlig suppleant. Statsrådet förordnar ordföranden och vice ordföranden samt de övriga medlemmarna för tre år i sänder.

Medlemmarna skall representera social- och hälsovårdsmyndigheterna, de kyrkliga myndigheterna, miljöministeriet, de riksomfattande pensionärsorganisationerna, forskning som rör äldre och pensionärer, kännedom om arbetet för de gamlas väl och närståendevården samt det kommunala beslutsfattandet.

Om delegationens ordförande eller vice ordförande eller en medlem eller suppleant i delegationen avgår eller dör under mandattiden, förordnar social- och hälsovårdsministeriet i hans eller hennes ställe för den återstående mandattiden en ny ordförande eller vice ordförande eller medlem eller suppleant.

4 §
Sektioner

Delegationen kan inom sig tillsätta sektioner. Ordföranden och vice ordföranden för sektionen utses av delegationen och inom denna. Sektionen kan även ha medlemmar som inte hör till delegationen.

5 §
Tillämpning av kommittébestämmelserna

Angående delegationen gäller i övrigt vad som bestäms om statliga kommittéer. Social- och hälsovårdsministeriet bestämmer dock om grunderna för arvoden till sakkunniga.

I fråga om resekostnadsersättningar iakttas statens tjänste- och arbetskollektivavtal om resekostnadsersättningar.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 oktober 2000

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Överinspektör
Riitta Aulanko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.