866/2000

Given i Helsingfors den 19 oktober 2000

Statsrådets förordning om ändring av 18 § förordningen om bekämpningsmedel

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i förordningen den 19 maj 1995 om bekämpningsmedel (792/1995) 18 § 1 mom., sådant det lyder i förordningar 172/1996 och 272/1997, som följer:

18 §
Kontrollmyndigheter

För utredande av förutsättningarna för godkännande av preparat som är avsedda som bekämpningsmedel är de statliga myndigheter och institutioner som nämns nedan skyldiga att på begäran av bekämpningsmedelsnämnden utföra kontroller av dylika preparat och att avge utlåtanden om förutsättningarna för godkännande som följer:

1) för kontroll av preparatens biologiska effektivitet och användbarhet, lantbrukets forskningscentral, och i fråga om preparat som är avsedda att användas inom skogsbruket, skogsforskningsinstitutet,

2) i fråga om utvärdering av preparatens hälsoeffekter och arbetshygieniska olägenheter, social- och hälsovårdens produkttillsynscentral,

3) för utvärdering av preparatens effekter på miljön, Finlands miljöcentral, och

4) för bestämning av rester i animala produkter, anstalten för veterinärmedicin och livsmedel.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Helsingfors den 19 oktober 2000

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Äldre regeringssekreterare
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.