863/2000

Given i Helsingfors den 19 oktober 2000

Statsrådets förordning om avgifter för statsrådets beslut som sammanhänger med övervakningen av användningen av kärnenergi

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 77 § kärnenergilagen den 11 december 1987 (990/1987) och lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992):

1 §

För ett av statsrådet fattat principbeslut och beslut på ansökan om tillstånd, vilka avses i kärnenergilagen (990/1987), samt för de åtgärder som beredningen av dessa beslut förutsätter tas avgifter ut till staten i enlighet med vad som bestäms i denna förordning. Om när Strålsäkerhetscentralens prestationer som ingår i beredningen av besluten skall vara avgiftsbelagda och om avgiftsgrunderna bestäms särskilt.

2 §

De avgifter som avses i denna förordning tar handels- och industriministeriet ut av mottagaren av ett beslut i samband med att ansökan om ett principbeslut eller tillstånd lämnas in.

För ett principbeslut, ett tillståndsbeslut eller ett annat beslut av statsrådet tas en avgift ut oberoende av om avgörandet i saken innebär ett godkännande eller avslag.

De annonseringskostnader som förorsakas av att allmänheten hörs i samband med behandlingen av beslut och tillstånd enligt kärnenergilagen och andra direkta varor och tjänster som den offentliga förvaltningen skaffar faktureras separat av sökanden i fråga.

3 §

Avgiften tas ut i enlighet med den prislista som utgör bilaga till denna förordning.

Ansöks om sådan ändring av tillståndsvillkoren som avses i 25 § 2 mom. kärnenergilagen, tas tre fjärdedelar av den avgift ut som nämns i prislistan.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 25 oktober 2000. Denna förordning tillämpas på ansökningar som anhängiggörs sedan förordningen har trätt i kraft.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 26 februari 1988 om avgifter för övervakningen av användningen av kärnenergi (195/1988).

Helsingfors den 19 oktober 2000

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Esa Joutsenvirta

Prislista

Beslut eller prestation Grundavgift i mark
1. Statsrådets principbeslut 500 000,―
1.1. Tilläggsavgift per ort för principbeslutet 8 000,―/ort
2. Tillstånd att använda kärnenergi
2.1. Byggnadstillstånd för en kärnanläggning med stor allmän betydelse eller för kärnanläggningar med stor allmän betydelse, vilka av funktionella eller andra skäl bildar en enhetlig helhet 350 000,―
2.2. Byggnadstillstånd för en kärnanläggning som inte har stor allmän betydelse eller för kärnanläggningar som inte har stor allmän betydelse, vilka av funktionella eller andra skäl bildar en enhetlig helhet 70 000,―
2.3. Driftstillstånd för en kärnanläggning med stor allmän betydelse eller för kärnanläggningar med stor allmän betydelse, vilka av funktionella eller andra skäl bildar en enhetlig helhet 500 000,―
2.4. Driftstillstånd för en kärnanläggning som inte har stor allmän betydelse eller för kärnanläggningar som inte har stor allmän betydelse, vilka av funktionella eller andra skäl bildar en enhetlig helhet 100 000,―
2.5. Byggnadstillstånd för en kärnanläggning som skall användas i ett transportmedel 120 000,―
2.6. Driftstillstånd för en kärnanläggning i ett transportmedel 115 000,―
2.7. Tillstånd till gruvdrift och anrikning 250 000,―

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.