834/2000

Given i Helsingfors den 28 september 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om humanistiska och naturvetenskapliga examina

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

fogas till 12 § förordningen den 18 mars 1994 om humanistiska och naturvetenskapliga examina (221/1994) ett nytt 3 mom. och till förordningen en ny 14 a § som följer:

4 kap.

Vetenskaplig påbyggnadsutbildning

12 §
Mål för den vetenskapliga påbyggnads- utbildningen

Målet för specialiseringsutbildningen som ingår i licentiatexamen är att deltagarna gör sig grundligt förtrogna med den vetenskapliga kunskapen inom det egna specialområdet, skaffar sig de kunskaper och färdigheter som behövs inom specialområdet och förmåga till självständig verksamhet inom sitt specialområde.

14 a §
Licentiatexamen och specialiseringsutbildning

När en licentiatexamen avläggs med högre högskoleexamen inom området för logopedi som grund, kan examen omfatta utbildning till specialtalterapeut inom följande specialområden:

1) neurologiska kommunikationsstörningar hos vuxna,

2) neurologiska kommunikationsstörningar hos barn,

3) kommunikationsstörningar till följd av hörselskador, samt

4) röststörningar.

När en licentiatexamen avläggs med naturvetenskaplig, agrikultur-forstvetenskaplig eller teknisk-vetenskaplig högre högskoleexamen som grund, kan examen omfatta specialiseringsutbildning till sjukhusgenetiker, sjukhusfysiker, sjukhuskemist, sjukhusmikrobiolog och sjukhuscellbiolog.

Specialiseringsutbildningen omfattar systematisk teoretisk och praktisk fördjupning i specialområdet, en undersökning inom specialområdet och handledd arbetserfarenhet inom specialområdet.

På framställningar från universiteten och efter att ha hört social- och undervisningsministeriet beslutar undervisningsministeriet vilken specialiseringsutbildning som ordnas vid respektive universitet.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 september 2000

Undervisningsminister
Maija Rask

Regeringssekreterare
Terttu Ujainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.