824/2000

Given i Helsingfors den 21 september 2000

Statsrådets förordning om passagerarfartygs personlistor

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av 1 kap. 8 § 2 mom. sjölagen av den 15 juli 1994 (674/1994), sådant detta lagrum lyder i lag 924/1998:

1 §
Förordningens syfte

För förbättrande av säkerheten och räddningsmöjligheterna samt för effektivering av utredningarna efter en eventuell olycka skall, på det sätt som bestäms i denna förordning, listor över de ombordvarande på passagerarfartyg göras upp innan fartyget lämnar hamnen.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) direktivet om personlistor rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater

2) personer, när det är fråga om ombordvarande, samtliga ombordvarande oberoende av ålder,

3) passagerarfartyg fartyg och höghastighetsfartyg som medför fler än 12 passagerare,

4) ISM-koden de internationella organisationsregler för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening, som antogs av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) genom församlingens resolution A.741(18) av den 4 november 1993,

5) SOLAS-konventionen 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981),

6) höghastighetsfartyg höghastighetsfartyg enligt definitionen i regel 1 kapitel X i SOLAS-konventionen, sådan den var i kraft när direktivet om personlistor antogs den 18 juni 1998,

7) bolag ett passagerarfartygs ägare eller någon annan sammanslutning eller person, såsom transportföretaget eller den som hyr fartyget utan besättning, som har övertagit redarens ansvar för passagerarfartygets drift,

8) den som för personlistan den landbaserade person som av ett bolag har utsetts att ansvara för att åliggandena enligt ISM-koden fullgörs, eller en landbaserad person som bolaget har utsett som ansvarig för bevarandet av uppgifter om de ombordvarande på ett av bolagets passagerarfartyg,

9) skyddat havsområde ett havsområde skyddat mot påverkan från öppet hav, där ett fartyg inte vid något tillfälle befinner sig mer än sex sjömil från en skyddad plats där nödställda kan ta sig i land, och där närheten till efterspanings- och räddningsresurser är säkerställd; gränsen för skyddade havsområden fastställs närmare av sjöfartsverket,

10) regelbunden trafik en rad överfarter där fartyg går i trafik mellan samma två eller flera hamnar eller i kryssningstrafik från och till samma hamn antingen enligt en offentliggjord tidtabell eller så regelbundet eller ofta att resorna utgör en systematisk serie.

3 §
Tillämpning av förordningen på fartyg

Denna förordning tillämpas på alla finska passagerarfartyg och sådana utländska passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från en finsk hamn.

Denna förordning tillämpas inte på örlogsfartyg och trupptransportfartyg eller på sådana fritidsfartyg, för vilka inte har förordnats någon bemanning och vilka inte medför fler än 12 passagerare i kommersiellt syfte.

4 §
Räkning av och anmälan om antalet

Innan ett passagerarfartyg avgår skall personerna ombord på fartyget räknas och antalet anmälas till fartygets befälhavare samt till den som för personlistan hos bolaget eller till något annat motsvarande system som bolaget har på land. Fartyget, tidtabellen för resan och rutten skall specificeras i anmälningen.

Sådana passagerarfartyg som är i trafik enbart på inre farvatten i Finland eller i sådan regelbunden trafik på skyddade havsområden i Finland där restiden mellan hamnbesöken understiger en timme är likväl befriade från skyldigheten att enligt 1 mom. till land anmäla antalet personer.

5 §
Listor över personuppgifter

Om ett passagerarfartygs resa sträcker sig mer än 20 sjömil från avgångshamnen skall på personlistan antecknas de ombordvarandes efternamn, förnamn eller initialer och kön samt antingen den åldersgrupp personen tillhör (vuxen, barn eller spädbarn) eller åldern eller födelseåret. Fartyget, dess avgångs- och ankomsttid samt rutten skall specificeras på listan.

Uppgifterna skall samlas in före fartygets avgång och senast 30 minuter efter avgången anmälas till den som för personlistan hos bolaget eller till något annat motsvarande system som bolaget har på land.

Passagerarfartyg i trafik enbart på inre farvatten eller skyddade havsområden i Finland är dock befriade från den antecknings- och anmälningsskyldighet som avses i 1 och 2 mom.

6 §
Antecknande av särskilda uppgifter

På en internationell sjöresa, eller om personuppgifter skall antecknas enligt 5 §, skall på passagerarens eller dennes vårdnadshavares begäran på listan dessutom anges ett sådant behov av omsorg eller hjälp som föranleds av ålderdom, handikapp eller någon annan omständighet och som är av betydelse vid en räddningsaktion.

7 §
System för personlistor

Det bolag som ansvarar för ett passagerarfartygs drift skall, om 4 och 5 § förutsätter det, upprätta ett system för personlistor. På samma eller liknande rutter får inte olika system användas utan särskilda skäl.

Systemet för personlistor skall uppfylla följande funktionsvillkor:

1) läsbarhet: uppgifterna skall vara utformade så att de lätt kan läsas,

2) tillgänglighet: uppgifterna skall vid behov vara lätt tillgängliga för gränsbevakningsväsendet, sjöfartsverket och andra myndigheter som deltar i efterspanings- eller räddningsverksamhet eller i utredningarna efter en olycka,

3) användarvänlighet: systemet skall utformas så att inga onödiga dröjsmål uppstår för passagerare vid ombord- eller landstigning,

4) säkerhet: uppgifterna skall skyddas på lämpligt sätt mot oavsiktlig eller lagstridig radering eller förlust, samt mot obehöriga ändringar och avslöjanden eller obehörig åtkomst.

Sjöfartsverket skall hos finska bolag godkänna systemet för personlistor innan det tas i bruk.

8 §
Bolagets övriga skyldigheter

Ett bolag som avses i 7 § skall utse en person som för personlistan och som skall ansvara för bevarandet av de uppgifter som avses i 4―6 § samt för att uppgifterna i en nödsituation eller efter en olycka meddelas de myndigheter som deltar i efterspanings- eller räddningsverksamhet.

Bolaget skall säkerställa att de uppgifter som avses i 6 § har antecknats och anmälts till passagerarfartygets befälhavare innan fartyget avgår.

Om de personuppgifter som insamlats enligt 5 och 6 § inte behövs för klarläggandet eller undersökningen av en sjöolycka, skall bolaget se till att uppgifterna raderas när passagerarna efter resan har lämnat fartyget och senast inom 24 timmar från det att fartyget har anlöpt ankomsthamnen.

9 §
Befälhavarens ansvar

Fartygets befälhavare ansvarar för att de uppgifter som avses i 4―6 § finns tillgängliga ombord. Befälhavaren ansvarar även för att uppgifterna lämnas från fartyget till den som för personlistan hos bolaget eller till ett motsvarande system i enlighet med 4 § 1 mom. och 5 § 2 mom.

Befälhavaren på ett finskt passagerarfartyg och befälhavaren på ett utländskt passagerarfartyg som avgår från Finland skall före avgången säkerställa att antalet ombordvarande inte överstiger det tillåtna.

10 §
Närmare föreskrifter och tillsyn

Kommunikationsministeriet kan i enskilda fall, när det med beaktande av trafikens natur och andra omständigheter finns särskilda skäl till detta, bestämma att listor skall göras upp över de ombordvarandes personuppgifter även i andra än i 5 § 1 mom. avsedda fall eller att uppgifter om antalet skall lämnas i avgångshamnen även när det enligt 4 § 2 mom. inte finns någon sådan skyldighet.

Sjöfartsverket övervakar iakttagandet av denna förordning och de föreskrifter som meddelats med stöd av den samt kontrollerar att systemet för personlistor fungerar.

11 §
Befrielser och undantag

Ett passagerarfartyg som är i regelbunden trafik enligt artikel 9.4 i direktivet om personlistor kan helt eller delvis, under de förutsättningar som anges i den nämnda artikeln, medges undantag från skyldigheten enligt 5 § att göra upp listor över personuppgifter.

Kommunikationsministeriet kan hos kommissionen ansöka om undantag som avses i 1 mom.

Sjöfartsverket skall underrätta kommissionen om sådana befrielser från skyldigheten att göra upp listor som enligt 4 § 2 mom. och 5 § 3 mom. gäller annanstans än på inre farvatten i Finland.

En befrielse eller ett undantag kan gälla sådana passagerarfartyg som går i trafik från en hamn i Finland och som seglar under ett sådant lands flagg som är avtalspart i SOLAS-konventionen men inte är medlemsstat i Europeiska gemenskapen endast med samtycke av denna stat.

12 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2000.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 26 januari 1996 om passagerarlistor på passagerarfartyg (65/1996).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets direktiv 98/41/EG (31998L0041); EGT nr L 188, 2.7.1998, s. 35

Helsingfors den 21 september 2000

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd
Aila Salminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.