818/2000

Given i Helsingfors den 22 september 2000

Lag om ändring av 16 § lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 april 1983 angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983) 16 § 3 mom., sådant det lyder i lag 186/1994, som följer:

16 §
Inhämtande av utredning av socialnämnden

I utredningen och vid den rättegång som gäller ärendet får röjas även sekretessbelagda uppgifter på det sätt som bestäms i 18 § 1 mom., 19 § samt 27 § 2―4 mom. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

RP 137/1999
ShUB 18/2000
RSv 100/2000

Helsingfors den 22 september 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Osmo Soininvaara

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.