790/2000

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 14 september 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 58 a, 64 och 64 b §, 65 § 1 mom. samt 141, 158 och 184 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 58 a § i förordning 1372/1996, 64, 64 b och 158 § i förordning 902/1997, 65 § 1 mom. i förordning 538/2000, 141 § i förordning 290/1998 och 184 a § i förordning 760/1996, samt

fogas till förordningen en ny 158 a § som följer:

58 a §
Skydd för förare och passagerare vid en frontalkollision

Ett fordon i kategori M1 vars totalmassa är högst 2,5 ton skall för att skydda de personer som befinner sig i bilen vid en kollision framifrån uppfylla kraven enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/79/EG om skydd av förare och passagerare i motorfordon vid frontalkollision, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 1999/98/EG, och vara EG-godkänt i enlighet med de nämnda direktiven. Detta krav gäller dock inte fordon som tillverkas i flera etapper och som inte tillverkas i större antal än upp till det takvärde för små serier som bestäms i bilaga XII till direktiv 70/156/EEG.

64 §
Bilbälten

1. I ett fordon i kategori M och N skall alla framåt- eller bakåtriktade säten vara försedda med lättåtkomliga bilbälten. Bilbälte krävs dock inte för

a) hopfällbara säten,

b) säten som är avsedda att användas endast då fordonet står stilla, och

c) säten i ett sådant fordon i kategori M2 eller M3 som är avsett för användning i stadstrafik och som har platser för stående passagerare.

2. Bilbältestypen för varje säte och varje fordonskategori skall uppfylla kraven enligt bilaga XV till rådets direktiv 77/541/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar, sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 81/576/EEG och kommissionens direktiv 82/319/EEG, 90/628/EEG, 96/36/EG och 2000/3/EG. Fasthållningsanordningarna i fordonet skall vara godkända i enlighet med de nämnda direktiven eller bilbältena motsvara kraven i de nämnda direktiven eller i en sådan version av E-reglementet nr 16 som till sin kravnivå motsvarar bestämmelserna i direktiven.

64 b §
Varning för krockkudde

På ett passagerarsäte som är försett med krockkudde skall finnas en varning för användning av en bakåtriktad barnstol i detta säte. Ett varningsmärke i form av en bildsymbol som eventuellt innehåller en förklarande text skall anbringas på ett sådant sätt att det är outplånligt och väl synligt när en bakåtriktad barnstol skall monteras på sätet i fråga. Ifall varningen inte syns när dörren är stängd skall en permanent märkning med uppgift om att passagerarsätet är utrustat med krockkudde vara synlig. Något varningsmärke krävs dock inte, om fordonet är utrustat med en sådan anordning som genast registrerar närvaron av en barnstol och säkerställer att krockkudden inte utlöses då en barnstol är monterad. Varningsmärkningen gällande krockkudde skall i enlighet med direktiv 2000/3/EG också finnas på fasthållningsanordningar för barn.

65 §
Skyddsanordningar för barn

1. Som en barnstol eller någon annan för barn och för den som är kortare än 150 cm avsedd skyddsanordning enligt 88 § 3 och 4 mom. vägtrafiklagen godkänns en sådan fasthållningsanordning, barnstol, bälteskudde eller en annan skyddsanordning för barn som har godkänts enligt direktiv 2000/3/EG eller en sådan version av E-reglementet nr 44 som till sin kravnivå motsvarar direktivet.


141 §
Säkerhetsbälten och deras förankringar

1. Sådana fordon i kategori L2 och [ Den märkta texten har rättat (2000), Originaltexten lydde: kategori L2 och ] lätta fyrhjulingar med karosseri vars egenmassa överstiger 250 kg skall vara försedda med säkerhetsbälten.

2. Fordon i kategori L2 och [ Den märkta texten har rättat (2000), Originaltexten lydde: kategori L2 och ] lätta fyrhjulingar med karosseri skall med avseende på säkerhetsbälten och deras förankringar vara EG-godkända i enlighet med det kapitel i direktivet som nämns i 115 § 2 mom. Detta gäller även säkerhetsbälten och förankringar av säkerhetsbälten som installeras i andra än i 1 mom. nämnda fordon i kategori L2 och [ Den märkta texten har rättat (2000), Originaltexten lydde: kategori L2 och ] lätta fyrhjulingar.

3. Den typ av säkerhetsbälte som används i fordon i kategori L2 och [ Den märkta texten har rättat (2000), Originaltexten lydde: kategori L2 och ] lätta fyrhjulingar med karosseri skall vara e- eller E-godkänd i enlighet med det direktiv om bilbälten i motorfordon eller det E-reglemente som nämns i 64 § 2 mom.

158 §
Röktätheten i fråga om en traktors dieselmotor

Röktätheten i fråga om en traktors dieselmotor skall uppfylla kraven som nämns i rådets direktiv 77/537/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från motorer som används i jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, sådant det lyder senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG, eller kraven enligt en sådan version av E-reglementet nr 24 som till sin kravnivå motsvarar bestämmelserna i direktiven.

158 a §
Avgas- och partikelutsläpp från en traktors dieselmotor

1. En dieselmotor som används i en traktor skall vara EG-godkänd enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogstraktorer och om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG.

2. En traktors dieselmotor anses motsvara kraven i 1 mom. också om den är typgodkänd i enlighet med det direktiv som nämns i 48 § 3 mom.

3. En traktors dieselmotor anses beträffande det i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG avsedda första steget i fråga om typgodkännande motsvara kraven i 1 mom. också om den är typgodkänd i enlighet med det direktiv som nämns i 46 § 2 mom., sådant det lyder ändrat genom rådets direktiv 91/542/EEG, eller godkänd enligt en sådan version av E-reglementet nr 49 eller 96 som till sin kravnivå motsvarar direktiven.

184 a §
Överensstämmelse i fråga om EG-typgodkänd traktor

En traktor anses uppfylla kraven i detta kapitel, om den typgodkänts enligt rådets direktiv 74/150/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, sådant det lyder ändrat genom direktiven 79/694/EEG, 82/890/EEG, 88/297/EEG, 97/54/EG och 2000/25/EG, och fordonets tillverkare har givit det ett sådant intyg om överensstämmelse som avses i artikel 5 i nämnda direktiv.


1. Denna förordning träder i kraft den 28 september 2000.

2. Förordningens 58 a § tillämpas på fordon som typbesiktas som hörande till en ny typ eller typgodkänns den 1 april 2001 eller senare.

3. Förordningens 64 och 64 b § samt 65 § 1 mom. tillämpas på sådana fordon och trafikförnödenheter som EG-typgodkänns eller typbesiktas som hörande till en ny typ samt som första gången tas i bruk i enlighet med vad som i direktiv 2000/3/EG bestäms om ikraftträdandet för de olika fordonskategorierna och fasthållningsanordningarna.

4. Förordningens 158 a och 184 a § tillämpas på sådana traktorer och motorer som skall EG-typgodkännas och typbesiktas som hörande till en ny typ samt traktorer och motorer som första gången tas i bruk i enlighet med vad som i direktiv 2000/25/EG bestäms om ikraftträdandet.

5. På sådana motorer som för första gången tas i bruk i Finland och som är tillverkade före de dagar för ikraftträdande som anges i direktiv 2000/25/EG och på sådana traktorer vilkas motorer är tillverkade före de dagar för ikraftträdande som anges i direktiv 2000/25/EG tillämpas 158 a och 184 a § efter det att det förflutit två år från de nämnda dagarna för ikraftträdande.

6. En motor får utan hinder av 158 a och 184 a § tas i bruk som separat teknisk enhet, om motorn är avsedd för en traktor som redan är i bruk de dagar för ikraftträdande som avses i denna förordning och uppfyller de krav som gällde då traktorn togs i bruk.

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG (31997L0054); EGT nr L 277, 10.10.1997, s. 24, kommissionens direktiv 1999/98/EG (31999L0098); EGT nr L 9, 13.1.2000, s. 14, kommissionens direktiv 2000/3/EG (32000L0003); EGT nr L 53, 25.2.2000, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG (32000L0025); EGT nr L 173, 12.7.2000, s. 1

Helsingfors den 14 september 2000

Kommunikationsminister
Olli-Pekka Heinonen

Överingenjör
Kari Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.